Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 09.02.2017
Deadline for submitting applications: 28.02.2017

Nauczyciel języka polskiego

Fields:
językoznawstwo, literaturoznawstwo
Announced on:
09.02.2017

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Katarzyny Jagiellonki przy Ambasadzie RP
w Sztokholmie ogłasza konkurs na stanowisko:
Nauczyciela języka polskiego
w szkole podstawowej/gimnazjum/liceum ogólnokształcącym


Wymiar czasu pracy: niepełny etat (7/26).


Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.)
Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:


1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład
kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;


2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;


3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.


Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego jest zgodny z przepisami rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Z
2013 r. poz. 1207 z późn. zm.):
§ 4a
2.Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkół podstawowych za granicą
posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkół
podstawowych określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1 i 2, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny
przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w
wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin, lub
2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1,
a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z
planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub
3) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 11 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 2
lub 3, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego
zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.
3. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w gimnazjach za granicą posiada osoba, która ma
kwalifikacje określone w ust. 2 pkt 2 lub 3.
4. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w liceach ogólnokształcących za granicą posiada
osoba, która:
1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 2 ust. 1, a ponadto
ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem
nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub
2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 11 ust. 1 pkt 1, a ponadto
ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem
nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.


Wymagania dodatkowe:
- znajomość systemu kształcenia obowiązującego w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych
- doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi
- umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy
- poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność)
Wymagane dokumenty:

  •  list motywacyjny i CV
  •  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego
  •  kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy)
  •  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela


Oświadczenie kandydata o:
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych -
niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z
późn. zm.)
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia
postępowania.
Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za
zgodność z oryginałem”.
Osoba, która wygra konkurs będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia
zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.
Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 28 lutego 2017
roku do godziny 16.00 na adres: .sztokholm@orpeg.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs
na stanowisko nauczyciela języka polskiego.
Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Sztokholm, 5 luty 2017 r.

Źródło: http://www.orpeg.pl/images/Upload/25lat_kierowania/Sztokholm_polski.pdf

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.