Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 14.12.2017
Deadline for submitting applications: 05.01.2018

Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej (Berno)

Fields:
dydaktyka

Wymiar czasu pracy: niepełny etat - 6/26

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017r. poz. 1189 z późn. zm.)

 

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

 

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego jest zgodny z przepisami Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tj. Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm.):

§

5. 2. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkół podstawowych za granicą posiada osoba, która:

 

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych określone w § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin, lub

3) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 12 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 lub 2, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

 

Wymagania dodatkowe:  wiedza na temat uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski  wskazana znajomość języka niemieckiego  poczucie odpowiedzialności za realizację zadań  umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą  wysoki poziom kultury osobistej

 

Wymagane dokumenty:  list motywacyjny i CV  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego  kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela

 

Oświadczenie kandydata o:

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.)

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia postępowania.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

Osoba, która wygra konkurs będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 5 stycznia 2018 r. do godziny 24.00 na adres: milena.drews@orpeg.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela języka polskiego. Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Berno, 1 grudnia 2017 r.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.