Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.10.2016
Data dodania: 06.09.2016

Wiedza o kulturze

Miasto:
Lublin
Rodzaj oferty:
Studia podyplomowe
Data ogłoszenia:
06.09.2016

Studia skierowane są do nauczycieli lub osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i ukończone studia magisterskie o profilu humanistycznym.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń z wykorzystaniem e-learningu. Studia realizowane w oparciu o nowoczesne platformy do prowadzenia zajęć przez Internet, co umożliwia studentom kształcenie się w domu bez konieczności, częstego przyjeżdżania na uczelnie (ponad 2/3 wszystkich zajęć realizowanych będzie on-line).

Zajęcia wymagają od studentów jedynie 3-4 przyjazdów na zjazdy (sobota, niedziela) w przeciągu całego semestru.

Ponieważ studia mają charakter kwalifikacyjny ich ukończenie umożliwia zdobycie niezbędnych uprawnień do prowadzenia przedmiotu „Wiedza o kulturze”, który jest obecnie obowiązkowym przedmiotem nauczania na poziomie szkół ponadgimnazjalnych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Wiedza o kulturze
 • Wiedza o sztuce
 • Wiedza o muzyce
 • Wiedza o filmie
 • Wiedza o teatrze
 • Współczesne teorie kultury
 • Kultura tradycyjna
 • Problemy edukacji regionalnej i animacji kultury
 • Kultura wybranych mniejszości
 • Zagadnienia kultury popularnej i masowej
 • Płeć w kulturze
 • Wybrane problemy współczesnych subkultur
 • Nowe media w kulturze współczesnej
 • Media sieciowe i interaktywne w edukacji kulturoznawczej
 • Wybrane problemy historii kultury europejskiej
 • Komunikacja kulturowa i międzykulturowa
 • Estetyka i teoria sztuki
 • Dziedzictwo kulturowe i jego ochrona
 • Metodyka nauczania wiedzy o kulturze
 • Praktyki
 • Seminarium

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych „Wiedza o kulturze” uzyskuje niezbędne kompetencje i umiejętności praktyczne i metodyczne, które umożliwiają mu prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Wiedza o kulturze”. W trakcie studiów nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną skoncentrowaną na problematyce kultury współczesnej, sztuki, filmu, teatru, muzyki, nowych mediów, a także kultury tradycyjnej, masowej i popularnej, ochrony dziedzictwa kulturowego, subkultur, znaczenia płci w kulturze, animacji kultury i znaczenia mniejszości kulturowych.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie stopnia magistra w zakresie nauk humanistycznych, uprawnień pedagogicznych, rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. dokument potwierdzający nabycie uprawnień pedagogicznych;
 6. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: 

 • rejestracja w systemie IRK: do 30 października 2016 r.

Dokumenty na studia można składać osobiście (lub wysłać listem poleconym):

 • od 12 lipca do 9 sierpnia 2016 r.,
 • od 25 sierpnia do 30 października 2016 r.

od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-15.00 w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego lub przesłać na adres:

P. Katarzyna Tomczyk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl.M. Curie-Skłodowskiej 4a
Dziekanat Wydziału Humanistycznego pok.028
20-031 Lublin

Nr konta:  97 1030 1999 2405 1870 0014 4301

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów przewidywanych programem oraz pozytywna ocena pracy końcowej.

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Radosław Bomba
e-mail: radoslawbomba@gmail.com
tel. (81) -537 -27 -73
Stara Humanistyka, piętro III, pok. 332
pl. M. Curie–Skłodowskiej 4
20 -031 Lublin

Informacje

Wysokość czesnego:
1400 zł za semestr
Długość trwania kursu:
3 semestry
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.