Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 30.10.2016
Added on: 06.09.2016

Wiedza o kulturze

City/Town:
Lublin
Type of the programme:
After Diplom Studies
Announced on:
06.09.2016

Studia skierowane są do nauczycieli lub osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i ukończone studia magisterskie o profilu humanistycznym.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń z wykorzystaniem e-learningu. Studia realizowane w oparciu o nowoczesne platformy do prowadzenia zajęć przez Internet, co umożliwia studentom kształcenie się w domu bez konieczności, częstego przyjeżdżania na uczelnie (ponad 2/3 wszystkich zajęć realizowanych będzie on-line).

Zajęcia wymagają od studentów jedynie 3-4 przyjazdów na zjazdy (sobota, niedziela) w przeciągu całego semestru.

Ponieważ studia mają charakter kwalifikacyjny ich ukończenie umożliwia zdobycie niezbędnych uprawnień do prowadzenia przedmiotu „Wiedza o kulturze”, który jest obecnie obowiązkowym przedmiotem nauczania na poziomie szkół ponadgimnazjalnych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Wiedza o kulturze
 • Wiedza o sztuce
 • Wiedza o muzyce
 • Wiedza o filmie
 • Wiedza o teatrze
 • Współczesne teorie kultury
 • Kultura tradycyjna
 • Problemy edukacji regionalnej i animacji kultury
 • Kultura wybranych mniejszości
 • Zagadnienia kultury popularnej i masowej
 • Płeć w kulturze
 • Wybrane problemy współczesnych subkultur
 • Nowe media w kulturze współczesnej
 • Media sieciowe i interaktywne w edukacji kulturoznawczej
 • Wybrane problemy historii kultury europejskiej
 • Komunikacja kulturowa i międzykulturowa
 • Estetyka i teoria sztuki
 • Dziedzictwo kulturowe i jego ochrona
 • Metodyka nauczania wiedzy o kulturze
 • Praktyki
 • Seminarium

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych „Wiedza o kulturze” uzyskuje niezbędne kompetencje i umiejętności praktyczne i metodyczne, które umożliwiają mu prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Wiedza o kulturze”. W trakcie studiów nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną skoncentrowaną na problematyce kultury współczesnej, sztuki, filmu, teatru, muzyki, nowych mediów, a także kultury tradycyjnej, masowej i popularnej, ochrony dziedzictwa kulturowego, subkultur, znaczenia płci w kulturze, animacji kultury i znaczenia mniejszości kulturowych.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie stopnia magistra w zakresie nauk humanistycznych, uprawnień pedagogicznych, rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. dokument potwierdzający nabycie uprawnień pedagogicznych;
 6. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: 

 • rejestracja w systemie IRK: do 30 października 2016 r.

Dokumenty na studia można składać osobiście (lub wysłać listem poleconym):

 • od 12 lipca do 9 sierpnia 2016 r.,
 • od 25 sierpnia do 30 października 2016 r.

od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-15.00 w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego lub przesłać na adres:

P. Katarzyna Tomczyk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl.M. Curie-Skłodowskiej 4a
Dziekanat Wydziału Humanistycznego pok.028
20-031 Lublin

Nr konta:  97 1030 1999 2405 1870 0014 4301

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów przewidywanych programem oraz pozytywna ocena pracy końcowej.

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Radosław Bomba
e-mail: radoslawbomba@gmail.com
tel. (81) -537 -27 -73
Stara Humanistyka, piętro III, pok. 332
pl. M. Curie–Skłodowskiej 4
20 -031 Lublin

Information

Tuition fee:
1400 zł za semestr
Duration of the course:
3 semestry
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.