Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 23.09.2016
Added on: 05.09.2016

Studia Podyplomowe "Nauczanie języka polskiego jako obcego"

Institution:
City/Town:
Gdańsk
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies
Announced on:
01.09.2016

Celem Studiów Podyplomowych "Nauczanie języka polskiego jako obcego" jest przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego w szkole na każdym etapie nauczania (zależnie od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchaczy studiów), a także do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym migrantów). 

Studia trwają dwa semestry (zjazdy odbywają się najczęściej co 2 tygodnie, w piątki - od godziny 15.30 - i w soboty od 8.30), obejmują 240 godzin dydaktycznych i 25 godzin praktyki dydaktycznej.

Studia niestacjonarne, łącznie 265 godzin, w tym 240 zajęć i 25 godzin praktyk (realizowanych poza terminem zjazdów).

Warunkiem ukończenia Podyplomowych Studiów Nauczania Języka Polskiego jako Obcego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń zgodnie z wymaganiami każdego przedmiotu, zaliczenie praktyki dydaktycznej oraz obrona pracy dyplomowej.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

Limit miejsc:

Minimalna liczba: 22 osoby
Maksymalna liczba: 35 osób

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych).

  2. Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) łącznie z poświadczeniem o posiadaniu kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela.

  3. Poświadczona za zgodność́ z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość́ kandydata na studia (poświadczenia może dokonać́ organ samorządu terytorialnego, notariusz, Biuro Rekrutacji lub komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów).

  4. Aktualne kolorowe fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.

Terminy i etapy rekrutacji:

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.

  1. Rejestracja w IRK: od dnia 19.05.2016 r. do dnia 23.09.2016 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 19.09.2016 r. do dnia 29.09.2016 r.
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 03.10.2016 r.

Kierownik studiów: prof. UG, dr hab. Aneta Lewińska

Więcej informacji na stronie: http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/52977/sp_nauczanie_jezyka_polskiego_jako_obcego

Information

Tuition fee:
1500 zł za semestr
Duration of the course:
dwa semestry
Added on:
5 September 2016; 11:43 (Mariola Wilczak)
Edited on:
5 September 2016; 11:43 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.