Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 23.09.2016
Added on: 05.09.2016

Studia Podyplomowe "Nauczanie języka polskiego jako obcego"

Institution:
City/Town:
Gdańsk
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies
Announced on:
01.09.2016

Celem Studiów Podyplomowych "Nauczanie języka polskiego jako obcego" jest przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego w szkole na każdym etapie nauczania (zależnie od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchaczy studiów), a także do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym migrantów). 

Studia trwają dwa semestry (zjazdy odbywają się najczęściej co 2 tygodnie, w piątki - od godziny 15.30 - i w soboty od 8.30), obejmują 240 godzin dydaktycznych i 25 godzin praktyki dydaktycznej.

Studia niestacjonarne, łącznie 265 godzin, w tym 240 zajęć i 25 godzin praktyk (realizowanych poza terminem zjazdów).

Warunkiem ukończenia Podyplomowych Studiów Nauczania Języka Polskiego jako Obcego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń zgodnie z wymaganiami każdego przedmiotu, zaliczenie praktyki dydaktycznej oraz obrona pracy dyplomowej.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

Limit miejsc:

Minimalna liczba: 22 osoby
Maksymalna liczba: 35 osób

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych).

  2. Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) łącznie z poświadczeniem o posiadaniu kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela.

  3. Poświadczona za zgodność́ z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość́ kandydata na studia (poświadczenia może dokonać́ organ samorządu terytorialnego, notariusz, Biuro Rekrutacji lub komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów).

  4. Aktualne kolorowe fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.

Terminy i etapy rekrutacji:

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.

  1. Rejestracja w IRK: od dnia 19.05.2016 r. do dnia 23.09.2016 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 19.09.2016 r. do dnia 29.09.2016 r.
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 03.10.2016 r.

Kierownik studiów: prof. UG, dr hab. Aneta Lewińska

Więcej informacji na stronie: http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/52977/sp_nauczanie_jezyka_polskiego_jako_obcego

Information

Tuition fee:
1500 zł za semestr
Duration of the course:
dwa semestry
Added on:
5 September 2016; 11:43 (Mariola Wilczak)
Edited on:
5 September 2016; 11:43 (Mariola Wilczak)

See also

24.10.2016

"Nauczanie języka polskiego jako obcego" z dofinansowaniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Zapraszamy na II edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: nauczanie języka polskiego jako obcego do Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UR. Rozpoczęcie II edycji studiów odbędzie się w październiku 2016 r., zakończenie we wrześniu 2017 r.

14.09.2018

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Celem studiów jest przygotowanie (zależnie od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchaczy studiów) do nauczania języka polskiego jako obcego w szkole na każdym etapie nauczania lub do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym imigrantów). 

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

24.05.2017

Logopedia - studia podyplomowe

Studia są kierowane przede wszystkim do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych (filologii polskiej, nauczania początkowego, pedagogiki, psychologii) oraz do wszystkich, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy; Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i nieprawidłową budową aparatu artykulacyjnego.   W czasie studiów słuchacz będzie zdobywał wiedzę teoretyczną i praktyczną z czterech zakresów: 1. językoznawstwa (w szczególności fonetyki i kultury słowa), 2. psychologii i pedagogiki, 3. anatomii i neurologii 4. terapii zaburzeń mowy.   Student będzie odbywał praktyki. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną ogólną oraz wykazem wszystkich zaliczonych przedmiotów i praktyk.   Rozpoczęcie studiów planowane jest na wrzesień 2017.Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UR (ul. Rejtana 16 c, p. 135). Można już składać podania na IX edycję studiów (rok akademicki 2017/18) Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Rekrutacja jest prowadzona do wyczerpania limitu miejsc. Limit ten wynosi 80 osób. Studia zostaną uruchomione, jeśli zgłosi się minimum 35 osób.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.