Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до: 23.09.2016
Дата размещения: 05.09.2016

Studia Podyplomowe "Nauczanie języka polskiego jako obcego"

Учреждение:
Город:
Gdańsk
Форма:
заочное
Вид предложения:
послевузовское обучение
Дата размещения:
01.09.2016

Celem Studiów Podyplomowych "Nauczanie języka polskiego jako obcego" jest przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego w szkole na każdym etapie nauczania (zależnie od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchaczy studiów), a także do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym migrantów). 

Studia trwają dwa semestry (zjazdy odbywają się najczęściej co 2 tygodnie, w piątki - od godziny 15.30 - i w soboty od 8.30), obejmują 240 godzin dydaktycznych i 25 godzin praktyki dydaktycznej.

Studia niestacjonarne, łącznie 265 godzin, w tym 240 zajęć i 25 godzin praktyk (realizowanych poza terminem zjazdów).

Warunkiem ukończenia Podyplomowych Studiów Nauczania Języka Polskiego jako Obcego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń zgodnie z wymaganiami każdego przedmiotu, zaliczenie praktyki dydaktycznej oraz obrona pracy dyplomowej.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

Limit miejsc:

Minimalna liczba: 22 osoby
Maksymalna liczba: 35 osób

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych).

  2. Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) łącznie z poświadczeniem o posiadaniu kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela.

  3. Poświadczona za zgodność́ z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość́ kandydata na studia (poświadczenia może dokonać́ organ samorządu terytorialnego, notariusz, Biuro Rekrutacji lub komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów).

  4. Aktualne kolorowe fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.

Terminy i etapy rekrutacji:

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.

  1. Rejestracja w IRK: od dnia 19.05.2016 r. do dnia 23.09.2016 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 19.09.2016 r. do dnia 29.09.2016 r.
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 03.10.2016 r.

Kierownik studiów: prof. UG, dr hab. Aneta Lewińska

Więcej informacji na stronie: http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/52977/sp_nauczanie_jezyka_polskiego_jako_obcego

Информация

Стоимость обучения:
1500 zł za semestr
Продолжительность обучения:
dwa semestry
Дата размещения:
5 сентября 2016; 11:43 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
5 сентября 2016; 11:43 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах