Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 17.09.2018
Added on: 14.09.2018

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Institution:
City/Town:
Gdańsk
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies

Celem studiów jest przygotowanie (zależnie od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchaczy studiów) do nauczania języka polskiego jako obcego w szkole na każdym etapie nauczania lub do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym imigrantów). 

Studia trwają dwa semestry (zjazdy odbywają się zwykle co 2 tygodnie: w piątki - od godziny 15.30 - i w soboty od godziny 8.30), łącznie łącznie 300 godzin, obejmujące 240 godzin zajęć (wykłady i ćwiczenia) i 60 godzin praktyki dydaktycznej (realizowanych poza terminem zjazdów). Umożliwiamy odbycie praktyki na kursach prowadzonych przez Centrum Kultury i Języka Polskiego Wydziału Filologicznego.

Studia niestacjonarne, łącznie 300 godzin, w tym 240 zajęć i 60 godzin praktyk (realizowanych poza terminem zjazdów).

Terminy zjazdów w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019:

 • 5-6 X, 19-20 X, 9-10 XI, 23-24 XI, 7-8 XII, 14-15 XII, 4-5 I, 18-19 I, 1-2 II.

Absolwent studiów podyplomowych:

 • posiada ponadpodstawowe kompetencje językowe i komunikacyjne (w mowie i w piśmie) wsparte o podstawy wiedzy o systemie fonologicznym, leksykalnym i syntaktycznym języka polskiego;
 • posiada ogólną wiedzę o historii i kulturze Polski;
 • zna podstawowe pojęcia filologiczne i teorie nauczania (ze szczególnym uwzględnieniem nauczania i uczenia się języka polskiego jako obcego);
 • potrafi dokonać ewaluacji poziomu językowego słuchaczy i zgodnie z dokonaną oceną dobrać lub opracować program dydaktyczny;
 • stosuje różnorodne techniki, sposoby, chwyty, pomysły aranżowania sytuacji nadawczo-odbiorczych, które można efektywnie wykorzystać w pracy nad językiem polskim jako obcym w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadpodstawowej, umie zdecydować, które umiejętności i działania są potrzebne i odpowiednie w danej sytuacji dydaktycznej i wychowawczej, świadomie korzysta z różnorodnych materiałów i pomocy dydaktycznych;
 • umie dokonać ewaluacji zajęć dydaktycznych na podstawie psychologicznej i pedagogicznej analizy oraz własnej refleksji;
 • samodzielnie korzysta z literatury merytorycznej, stosuje nabytą w czasie studiów wiedzę we własnej praktyce pedagogicznej oraz w toku dalszego samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych;
 •  umie posługiwać się edytorem tekstu i korzystać z Internetu w celach kształceniowych.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

Limit miejsc

Minimalna liczba: 22 osoby
Maksymalna liczba: 35 osób

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych).
 2. Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia).
 3. 2 aktualne kolorowe fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.

Terminy i etapy rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.

Information

Tuition fee:
Opłata semestralna: 1 750 zł, opłata całościowa: 3 500 zł. Wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych - opłata w wysokości 30 zł.
Duration of the course:
dwa semestry
Added on:
14 September 2018; 16:26 (Mariola Wilczak)
Edited on:
14 September 2018; 16:26 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.