Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

"Nauczanie języka polskiego jako obcego" z dofinansowaniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Institution:
City/Town:
Rzeszów
Type of the programme:
After Diplom Studies

Zapraszamy na II edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: nauczanie języka polskiego jako obcego do Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UR. Rozpoczęcie II edycji studiów odbędzie się w październiku 2016 r., zakończenie we wrześniu 2017 r.

     Czynni zawodowo nauczyciele języka polskiego z województwa podkarpackiego podejmujący ww. studia otrzymają znaczące dofinansowanie Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W zależności od liczby słuchaczy może ono wynosić od 1000 zł do 2000 zł na osobę.

      Absolwent studiów może prowadzić w szkole dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, wspomagać w szkole uczniów powracających z zagranicy, uczyć języka polskiego cudzoziemców przebywających w Polsce, może też pracować za granicą.

Program studiów podyplomowych


Zasady rekrutacji

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 5 kwietnia 2016 r.
Termin zakończenia rekrutacji: po zrekrutowaniu odpowiedniej ilości kandydatów
Limit miejsc: 30


Wymagania dla kandydatów:

  1. Ukończone studia wyższe magisterskie lub licencjackie z zakresu filologii polskiej lub obcej o specjalizacji nauczycielskiej albo inne studia humanistyczne z przygotowaniem pedagogicznym.
  2. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie się.
  3. Posługiwanie się staranną polszczyzną.

Wymagana dokumentacja:

  1. Podanie o przyjęcie na studia.
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
  3. Zdjęcie do teczek osobowych.
  4. Kserokopia dowodu osobistego.

     Komisja rekrutacyjna stosuje przy naborze zasadę pierwszeństwa zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmuje:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. mjr. W. Kopisto 2b,  35-315 Rzeszów, bud. A3, p. nr 26, mgr Agnieszka Bar, tel. +48 (17) 872-12-05, poniedziałek – piątek, godz. 10.00-14.00, e-mail: dzfiln@ur.edu.pl

Information

Tuition fee:
1700 zł za semestr z mozliwością dofinansowania 1000 lub 2000 zł na osobę
Duration of the course:
dwa semesetry
Added on:
24 October 2016; 18:23 (Wojciech Maryjka)
Edited on:
24 October 2016; 18:23 (Wojciech Maryjka)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.