Biuletyn Polonistyczny
Data wydarzenia: 22.06.2016 - 25.06.2016
Data dodania: 09.11.2015

VI Światowy Kongres Polonistów: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Katowice
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Dydaktycy, Inni

Organizatorzy:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych
polonistyczne Instytuty Katedry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Komitet Nauk o Literaturze PAN
Komitet Językoznawstwa PAN
Komitet Nauk o Kulturze PAN

Organizatorzy Kongresu pragną kontynuować spopularyzowany już pomysł spotkania polonistów krajowych i zagranicznych, zmieniając jednocześnie dotychczasową nazwę Kongresu Zagranicznej Polonistyki na Światowy Kongres Polonistów. Uznają w ten sposób ideę polonistyki bez granic z poszanowaniem wszakoż autonomii problemów krajowej polonistyki, które byłyby rozwiązywane w ramach osobnych Zjazdów Polonistów.
VI Światowy Kongres Polonistów przebiegał pod hasłem: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, które precyzuje idee kongresów poprzednich („polonistyka bez granic”, „polonistyka wobec wyzwań współczesności”). Obrady odbywały się jako wystąpienia konferencyjne (referaty wygłaszane na spotkaniach plenarnych i w sekcjach) oraz jako seminaria panelowe i towarzyszyły im posterowe prezentacje polonistyk.

Wystąpienia konferencyjne (plenarne i w sekcjach) dotyczyły zagadnień proponowanych przez Komitet Programowy Kongresu. Panele zostały zorganizowane przez luminarzy polonistyki zaproszonych przez organizatorów. Oni ustalili tematykę panelowych seminariów i zaprosili autorów wystąpień. Prezentacje posterowe były poświęcone poszczególnym polonistykom zagranicznym.

Komitet Programowy zaproponował podjęcie w referatach plenarnych i w wystąpieniach sekcyjnych konferencji oraz w seminariach panelowych tematów, które były uszczegółowieniem następujących zagadnień ogólnych:

  1. kierunki badań polonistycznych (dokonania naukowe polonistów krajowych i zagranicznych; polonistyka po zwrocie metodologicznym – stan obecny i nowe tendencje w badaniach; polonistyka a inne dyscypliny badawcze; filologia polska – polonistyka – studia polskie);

  2. badania polonistyczne wobec wyzwań początku XXI wieku (język, literatura i kultura polska w kontekstach przemian światowych; język, literatura i kultura polska a nowe media; współczesna literatura krajowa i literatura migracyjna; nowe spojrzenia na literaturę – wizje i rewizje; język polski w kraju, przemiany w języku współczesnym; język polski w kontekstach innojęzykowych i innokulturowych; zagadnienia tożsamości, stereotypów, językowego obrazu świata);

  3. zagadnienia integracji (transdyscyplinarny charakter polonistyki; polonistyka wśród nauk humanistycznych; polonistyka krajowa i zagraniczna – razem czy osobno; polonistyka uniwersalna i polonistyki lokalne);

  4. edukacja polonistyczna (polonistyczna edukacja szkolna i akademicka wobec wyzwań współczesności; dydaktyka polonistyczna i nowe media; nauczanie na odległość; nauczanie polonistyczne cudzoziemców; nauczanie polonijne);

  5. problemy instytucjonalne polonistyki (instytucjonalne ramy integracji polonistyki; międzynarodowa wymiana i współpraca polonistów i polonistyk; polonistyczna polityka naukowa i dydaktyczna).

PROGRAM

I DZIEŃ – 22 CZERWCA, ŚRODA

9.30
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Prof. Marii Delaperrière. Przejście orszaku rektorskiego z budynku Rektoratu do auli nr 8 WPiA

9.45-11.40
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Prof. Marii Delaperrière. Uroczystość promocyjna

11.40-13.00
Bankiet

13.00-14.00
Uroczyste otwarcie Kongresu, aula 8, WPiA
Wręczenie Nagrody im. Jana Kochanowskiego

14.00-15.30
Obrady plenarne, aula 8, WPiA

Michał Paweł Markowski: Polonistyka: poznanie i terapia
Włodzimierz Bolecki: Polonistyka cyfrowa – wyzwanie XXI wieku
Arent van Nieukerken: Perspektywy Polonistyki w ramach studiów (mniej lub bardziej) „regionalnych”. Literatura polska a krytyka postkolonialna
Hélène Włodarczyk: O potrzebie wiedzy o języku polskim kompatybilnej z wiedzą o innych językach narodowych


22.06, środa, 15.45-17.45
Obrady w panelach, sale WPiA

Panel I. Między dyscyplinowym profesjonalizmem a nową humanistyką: casus współczesnej teorii, aula 1
Prowadzenie: Ryszard Nycz, Luigi Marinelli
Uczestnicy: Adam Dziadek, Michał Paweł Markowski, Danuta Ulicka, Marek Zaleski

Panel IV. Etnolingwistyka ponad granicami, aula 3
Prowadzenie: Jerzy Bartmiński, Swietłana Tołstaja
Uczestnicy: Aleksy Judin, Wojciech Chlebda, Tadeusz Zgółka

Panel VI. Polonistyka, komparatystyka, transkulturowość. Filologia jako obszar nadziei, aula 2
Prowadzenie: Ryszard Koziołek, Tokimasa Sekiguchi
Uczestnicy: Brigitte Gautier, Ewa Kosowska, Krzysztof Kłosiński


22.06, środa, 18.00-19.45
Walne Zgromadzenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, aula 8, WPiA

22.06, środa, 20.30
Uroczysta kolacja, Hotel Katowice, al. Korfantego

II DZIEŃ – 23 CZERWCA, CZWARTEK

23.06, czwartek, 9.30-11.30
Obrady w panelach, sale WPiA

Panel II. Historia literatury czy historie literatury? Dzieje literatury polskiej w kontekście porównawczym, aula 1
Prowadzenie: Grażyna Borkowska, Bożena Shallcross
Uczestnicy: Maryia Bracka, Filip Mazurkiewicz, Tokimasa Sekiguchi, Andrzej Skrendo, Maria Zadencka

Panel V. Języki regionalne i mniejszościowe: implikacje polityczne – kodyfikacja – aspekty strukturalne, aula 2
Prowadzenie: Gerd Hentschel, Motoki Nomachi
Uczestnicy: Roland Marti, Ewa Michna, Tomasz Wicherkiewicz

Panel VII. Polski film, teatr i performance w perspektywie transnarodowej i międzynarodowej, aula 3
Prowadzenie: Kris Van Heuckelom, Tamara Trojanowska
Uczestnicy: Allen Kuharski, Krystyna Iłłakowicz, Joanna Rydzewska, Barbara Kita

23.06, czwartek, 11.45-13.45
Obrady w sekcjach
, sale WPiA

23.06, czwartek, 11.45-13.45, 1.1. Polonistyka jako obszar nadziei, s. 3.45
Petar Bunjak: Próba apologii badań nad recepcją literacką
Urszula Żydek-Bednarczuk: Słowo i obraz w glottodydaktyce
Tomasz Kunz: Teoria literatury jako inkluz kulturowych studiów literackich
Joanna Niżyńska, Tamara Trojanowska: Dla kogo i jak pisać historię literatury i kultury polskiej za granicą?
Piotr Bogalecki: Kamień odrzucony? Postsekularyzm jako (nie)możliwa perspektywa interpretacyjna literatury polskiej
Wolfgang F. Schwarz: Refleksje nad statusem kulturologii w kontekście nauk humanistycznych

23.06, czwartek, 11.45-13.45, 3.1.1. Literatura, s. 3.46
Małgorzata Czermińska: Doświadczenie przestrzeni miejskiej w polskiej prozie współczesnej
Irina Adelgejm: Czas jako trauma, tekst jako autopsychoterapia. Na materiale prozy polskiej młodszych pokoleń początku XXI wieku
Maria Zadencka: Melancholijne podróże Tomasza Różyckiego
Rostysław Radyszewski: Profetyczne wizje w dzienniku Apolla Korzeniowskiego
Piotr Biłos: Dziennik współczesny: narodziny

23.06, czwartek, 11.45-13.45, 6.1. Pogranicza, mniejszości, regiony, s. 2.22
Zbigniew Greń: Miejsce śląskoznawstwa w badaniach polonistycznych
Piotr Kocyba: Dyskusja nad statusem mowy Ślązaków w ślepej ulicy – powody i perspektywy
Monika Mazurek-Janasik: Po co mniejszości język – przypadek Kaszubów
Adela Kożyczkowska: Język kaszubski: peryferia językowa jako miejsce radykalnego otwarcia. Przyczynek do namysłu nad praktykami metodologii pozycjonowania
Anna-Maria Meyer: Polska jako kraj wielojęzyczny – polszczyzna w kontakcie z językami mniejszościowymi
Artur Jabłoński: Słupska szkoła badań nad literaturą kaszubską

23.06, czwartek, 11.45-13.45, 9. Polski film, teatr i performance w perspektywie transnarodowej i międzynarodowej, s. 2.23
Kris Van Heuckelom: Srebrny ekran i paryski bruk. Filmowe portrety polskich emigrantów w koprodukcjach międzynarodowych (1976-2011)
Joanna Rydzewska: Tkanie historii: kino Pawła Pawlikowskiego
Alena Strakhava: Odbiór kina polskiego na Białorusi
Anna Synoradzka-Demadre: Recepcja filmu „Ida” we Francji
Elwira Grossman: Dramat migracyjno-transkulturowy na przykładzie wielo- i dwujęzycznych przedstawień wystawianych w kontekście brytyjskim

23.06, czwartek, 11.45-13.45, 10.1. Interkulturowe i transkulturowe konteksty kultury, s. 3.47
Anna Pekaniec: Autobiografia i epistolografia w perspektywie kulturowej teorii literatury
Dimitrina Hamze: Język groteski jako klucz do międzyludzkiej konwergencji (na podstawie twórczości Witolda Gombrowicza)
Andrea Fernando De Carlo: Wyzwanie Arachne. Rozważania na temat zmian i przeformułowań mitu pająka w polskiej współczesnej literaturze kobiecej
Agnieszka Miernik: Symbole archetypowe w baśniach
Jӧrg Schulte: Salomon Dykman i hebrajski humanizm w Warszawie
Magdalena Kirszniak: Między słowami – sztuka interpretacji według Marka Jodłowskiego

23.06, czwartek, 11.45-13.45, 12.1. Glottodydaktyka, s. 2.24
Grażyna Zarzycka: Indukcyjne nauczanie gramatyki języka polskiego – od teorii do praktyki
Dagmara Sobiecka: Punkty krytyczne dzisiejszej glottodydaktyki polonistycznej
Anna Seretny, Norbert Nowak: Dostępność leksykalno-gramatyczna tekstu – perspektywa glottodydaktyczna
Liliana Madelska: Pies czy kot, czyli o deegzotyzacji polszczyzny
Joanna Przyklenk: Teksty i ko(n)teksty nauki języków obcych w międzywojniu a kształcenie polonistyczne
Izabela Błaszczyk: Stosowanie trybu przypuszczającego u osób polskojęzycznych względnie heritage speaker w Niemczech


23.06, czwartek, 13.45-15.00
Bufet

23.06, czwartek, 15.00-17.00, sale WPiA

23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.1. Nauczanie w polskich szkołach, s. 3.45
Beata Katarzyna Jędryka: Nauczyciel języka polskiego jako drugiego w polskiej szkole
Natalia Gruszka: Polskie szkoły w obliczu wyzwania – o nauczaniu języka polskiego jako obcego dzieci obcokrajowców
Agata Szybura: Diagnoza poziomu znajomości języka polskiego wśród uczniów cudzoziemskich rozpoczynających naukę w polskich szkołach – prezentacja testów dla dzieci w wieku 6–12 lat
Agnieszka Jastrzębska: Wracam do Polski. O problemach migracyjnych nauczycieli i lektorów języka polskiego
Marianna Łacek: Rola nauczyciela szkoły sobotniej w motywowaniu młodzieży do uczenia się języka polskiego
Anna Dunin-Dudkowska: Specyfika kształcenia cudzoziemców na UMCS w świetle nowych wyzwań rzeczywistości

23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.2. Nauczanie polonijne – język polski jako odziedziczony, s. 3.46
Anna Seretny, Ewa Lipińska: Język odziedziczony – polszczyzna zagraniczna czy rodzima?
Bernadeta Niesporek-Szamburska: Integrowanie metod i działań w nauczaniu polonijnym
Anna Żurek: Badania nad językiem polskim jako odziedziczonym w kontekście bilingwizmu polsko-niemieckiego
Inesa Kuryan: Problem uzasadnienia „języka polskiego z domu” podczas procedury otrzymywania Karty Polaka na Białorusi
Irena Bogocz, Urszula Kolber: Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej

23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.3. Techniki nauczania, s. 3.47
Kathryn Northeast, Agnieszka Majewska: Prezentacja interaktywnych ćwiczeń dla użytkowników języka polskiego jako dziedziczonego w Niemczech
Monika Krzempek: Skuteczność stosowania różnorodnych metod i technik dydaktycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego na początkowym etapie nauki (w oparciu o materiały zebrane w projekcie VILLA)
Małgorzata Małolepsza: Dwujęzyczność w praktyce glottodydaktycznej, część I: nauczanie dorosłych
Ewa Źródlewska-Banachowicz: Dwujęzyczność w praktyce glottodydaktycznej, część II: nauczanie dzieci i młodzieży
Marta Ułańska, Karolina Fastyn, Agnieszka Małyska, Kamila Dembińska: „Gramatyka dla praktyka”, czyli nauczanie gramatyki w sposób funkcjonalny. Prezentacja materiałów do nauczania jpjo na poziomach A1-B1

23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.4. Dialogi kulturowe i tożsamościowe, s. 3.48
Michał Hanczakowski: Problem uchodźców w kontaktach polsko-czeskich w epoce dawnej
Anna Suchodolska: Tabu językowe oraz komunikacyjne używane przez imigrantów mieszkających w Polsce oraz izraelskich repatriantów
Agnieszka Suchy: Problematyka barier międzykulturowych w filmie i w literaturze: stosunki polsko-żydowskie w „Idzie” Pawła Pawlikowskiego oraz w „Księgach Jakubowych” Olgi Tokarczuk i ich postrzeganie przez różne kręgi kulturowe
Andrzej Baranow: Dialog etnokulturowy wspólnot narodowych Litwy jako perspektywa badawcza polonistyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego
Anna Roter-Bourkane: Traumatycznie o pięknie, pięknie o traumie – refleksje wykładowcy historii i literatury polskiej dla cudzoziemców w cyklu AMU-PIE
Andrzej Ruszer, Mao Rui: Realia polskie i chińskie na zajęciach tłumaczeniowych

23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.5. Treści nauczania i egzaminy, s. 2.22
Izabela Wieczorek: Kształcenie kompetencji pragmatycznej na poziomie początkującym
Zyta Monika Oksztul: Czego Konstanty Ionescu nauczył się podczas rocznego pobytu w Polsce? Słów kilka o kulturze i realiach zawartych w podręczniku do nauki języka polskiego dla Rumunów prof. Stefana Glixellego
Agata Bogdańska: Matura z języka polskiego jako języka ojczystego (L1) w Szkołach Europejskich
Anna Tabisz: „Portfolio Językowe” – wykorzystanie EPJ w nauczaniu języka polskiego jako ojczystego (na przykładzie sprawności mówienia)
Jacek Tomasz Kuchta: Certyfikaty z jpjo dla imigrantów
Ewa Węgrzak: Certyfikacja – wersja egzaminu „senior”

23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.6. Polonistyki zagraniczne, s. 2.23
Gabriela Olchowa: Nowe wyzwania polonistyki zagranicznej w XXI wieku na przykładzie Słowacji
Małgorzata Borkowska: Kierunek: Polska. Język i literatura polska w Bretanii (dydaktyka i badania)
Seyyal Körpe: Historia badań nad językiem i kulturą polską w Turcji
Jiřì Muryc: Historia i obecny stan badań polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim
Helena Krasowska: Język polski na południowo-wschodniej Ukrainie
Magdalena Telus: Sytuacja języka polskiego w Niemczech

23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.7. Polonistyki zagraniczne, s. 2.24
Piotr Garncarek: Antropologiczna kategoria czasu w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Altangerel Janchivsembee, Tsogzolmaa Tsogt-Ochir: Polonistyka w Mongolii
Roman Baron, Roman Madecki: Prezentacja dwutomowej publikacji „Česká polonistická studia” / „Czeskie badania nad Polską”
Joanna Zatorska: Polskie XVII-wieczne druki okolicznościowe w zamku Skokloster. Prezentacja projektu badawczego
Krystyna Jaworska: Dla kogo piszemy? Kilka uwag na marginesie czasopisma „pl.it” – organu włoskiego stowarzyszenia polonistów AIP oraz włoskich polonistycznych serii wydawniczych
Krystian Węgrzynek: Czyśmy „znakiem na sędźtwo ludu bożego” naznaczeni? O lekturach narodu wybranego i europejskiej edukacji regionalnej słów kilka

23.06, czwartek, 15.00-17.00, CINiBA

23.06, czwartek, 15.00-17.00, 15. Postery, CINiBA
Andrzej Król: Przestrzeń dydaktyczna kreowana przez młodzież i nauczycieli podczas polonistycznych wędrowań szlakami gniazd rodzinnych polskich pisarzy. Dwadzieścia lat wspólnych wędrowań po Zaolziu (Republika Czeska) i Wołyniu (Ukraina)
Cristina Godun: Polonistyka akademicka w Rumunii
Edyta Nowosielska: Stan nauczania języka polskiego oraz obraz polonistyki / studiów polonistycznych w Wielkiej Brytanii
Ivana Dobrotová: Polonistyka w Ołomuńcu
Józefa Zuzanna Królczyk Bremer: Wyzwania i radości autorki pierwszych podręczników do nauki języka polskiego dla Norwegów: „Polski i ty”, „Polski jest prosty!”, „Polski tu i tam”
Lucyna Bagińska: Edukacja polonistyczna w szkole ponadgimnazjalnej wobec wyzwań współczesności
Marcin Wągiel, Jakub Bortlik: PolFon – interaktywny portal edukacyjny poświęcony polskiej fonetyce
Thuat Nguyen Chi: Fascynacja polską literaturą kobiecą u czytelników wietnamskich
Mikołaj Chmialnicki: Recepcja literatury polskiej na Białorusi (koniec XX – początek XXI wieku)
Bronisław Łacek: Szkolnictwo polskie w Australii


23.06, czwartek, 17.15-18.45
Obrady w sekcjach
, sale WPiA

23.06, czwartek, 17.15-18.45 1.2. Polonistyka jako obszar nadziei, s. 3.45
Kalina Bahneva: Literatura polska – problem światowości
Magdalena Popiel: Kulturowa historia literatury w perspektywie twórczości artystów multimedialnych
Maria Delaperrière: Między kanonem literackim a kulturą zwielokrotnioną
Lidia Wiśniewska: Literatura jako obszar dwumityczności, czyli o mitograficznych zobowiązaniach filologii
Joanna Maj: Historie literatury polskiej – historiografia literacka wobec współczesnych metodologii

23.06, czwartek, 17.15-18.45 2.1. Historia literatury, s. 3.47
Jarosław Płuciennik: Poetyka kognitywna polskich przekładów psalmów w perspektywie komparatystycznej
Wojciech Kruszewski: Problem intencji twórczej w hybrydach redakcyjnych na przykładzie „Wstępu do historii litewskiej” księcia Adama Jerzego Czartoryskiego
Joanna Kulas: Kolista pieśń o prawie Bożym. Rotuły do synów swych Mikołaja Kochanowskiego a chrześcijańskie tradycje motywu Tabula Cebetis
Wojciech Kaczmarek: Chrześcijański wymiar literatury
Krystyna Barkowska, Andris Kazjukiewicz: Granica w utworach inflanckich pisarzy

23.06, czwartek, 17.15-18.45 3.1.2 Literatura, s. 3.46
Anna Brzozowska-Krajka: Geotożsamość diasporyczna: o potrzebie zwrotu topograficznego w polonijnych badaniach kulturowo-literackich w USA
Natalia Sydiaczenko: Konceptosfera rozumu w artystycznym obrazie świata Czesława Miłosza
Anna Śliwa: „Czułość wszystkiego”. Rola zmysłów w prozie i „Tajnym dzienniku” Mirona Białoszewskiego
Feliks Tomaszewski: Mirona Białoszewskiego gra słowem i gra ze słowem. Uwagi na marginesie wiersza „Ja stróż latarnik nadaję z mrówkowca”

23.06, czwartek, 17.15-18.45 4.2.1. Recepcja literatury polskiej, s. 3.48
Mieczysław Dąbrowski: Tekst międzykulturowy, czyli o nowej literaturze emigracyjnej. Problemy poetyki i recepcji
Steliana Aleksandrova: Recepcja poezji Juliana Tuwima w Bułgarii
Jan Jeništa: 135 lat czeskiego Sienkiewicza
Estera Czoj (Choi): Recepcja poezji Szymborskiej w Korei Południowej – część 2
Magdolna Balogh: Recepcja literatury polskiej na Węgrzech po roku 1990

23.06, czwartek, 17.15-18.45 5.1. Język, s. 2.24
Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn: Językoznawstwo polonistyczne a nauki filozoficzne – problemy metodologiczne i dydaktyczne
Jacek Warchala: Badanie tekstu jako przekraczanie granic, czyli o współczesnych badaniach filologicznych
Dominique Porębska-Quasnik: Uniwersalizm polskiego języka. Zadanie przyszłości w badaniach muzycznych oraz muzykologicznych
Andrey Polonskiy: Czy mówiąc o tekście medialnym, mamy na myśli ten sam obiekt?

23.06, czwartek, 17.15-18.45 6.2. Pogranicza, mniejszości, regiony, s. 2.22
Jan Fellerer: Kwestia substratu ukraińskiego w gwarze lwowskiej sprzed 1939 roku na przykładzie fonetyki międzywyrazowej i związków rządu
Karolina Pospiszil: Regiolęki, czyli o nieswoim i nieobcym
Alla Kozhinova: Teksty Ormian lwowskich jako źródło badań nad historią języka polskiego kresów wschodnich
Olesia Lazarenko: Język polski jako lingua franca na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVII wieku


23.06, czwartek, 18.45-20.30
Kolacja (hotel Novotel)

23.06, czwartek, 20.30-23.00
Wydarzenia towarzyszące. Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych
,
CINiBA, WPiA

III DZIEŃ – 24 CZERWCA, PIĄTEK

24.06, piątek, 9.30-11.30 Obrady w panelach, sale WPiA

Panel III. Literatura polska w świecie, aula 3
Prowadzenie: Romuald Cudak, Zhao Gang
Uczestnicy: Bogusław Bakuła, Constantin Geambaşu, Margreta Grigorova, Michał Mikoś, Małgorzata A. Packalén Parkman

Panel VIII. Nowe przestrzenie glottodydaktyki polonistycznej: od dydaktyki wielojęzyczności do komunikacji międzykulturowej, aula 4
Prowadzenie: Władysław Miodunka, Estera Czoj
Uczestnicy: Przemysław Gębal, Marta Pančiková, Grażyna Zarzycka, Agnieszka Zawadzka
Podsumowanie: Waldemar Martyniuk

24.06, piątek, 11.45-13.45, aula WPiA

Stolik ekspercki (panel IX): Język polski w świecie. Promocja, instytucjonalne uwarunkowania, regulacje prawne, aula 8
Prowadzenie: Jolanta Tambor
Uczestnicy: przedstawiciele MNiSW, MSZ, MKiDN, MEN, BUWiWM, Instytutów Polskich

24.06, piątek, 13.45-15.00
Bufet

24.06, piątek, 15.00-17.00

Obrady w sekcjach, sale WPiA

24.06, piątek, 15.00-17.00 2.2. Historia literatury, s. 3.47
Rolf Fieguth: Romantyzm polski w kontekstach europejskich
Marek Stanisz: Początki polskiego romantyzmu w niemieckojęzycznych opracowaniach historycznoliterackich ostatnich lat
Helena Nielepko: Adam Mickiewicz jako bohater dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Legion” oraz powieści dokumentalnej Mieczysława Jastruna „Mickiewicz”
Leonid Malcew: Mickiewicz i Prusy Wschodnie
Anna Spólna: Poezja a rocznice. Aktualizacje tradycji Mickiewiczowskiej w świetle obchodów jubileuszy poety po 1945 roku
Tadeusz Bujnicki: Sienkiewicz. Nowe interpretacje – stare stereotypy. W stulecie śmierci pisarza

24.06, piątek, 15.00-17.00 3.2. Literatura, s. 3.46
Swietłana Musijenko: Relacja: autor-bohater-widz w dramacie Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”
Ewa Skorupa: W labiryncie fizjonomiki. Nowe odczytania literatury na przykładzie powieści Elizy Orzeszkowej
Ariko Kato: Nieznana wersja „Palę Paryż” Brunona Jasieńskiego
Emiliano Ranocchi: Tadeusz Peiper i idea miasta jako dzieło sztuki
Andrea Meyer-Fraatz: Niejednoznaczność w liryce polskiej po roku 1800

24.06, piątek, 15.00-17.00 5.2. Język, s. 2.24
Liubou Padporynava: Zmiany semantyczne wybranych morfemów rdzeniowych w składzie zachodniosłowiańskich dialektalnych nazw roślin
Bożena Kotuła: „Biegnę, lecę, pędzę…” – kilka uwag o synonimii polskich i słowackich czasowników ruchu
Halina Kyryłejza: Akty pozytywnego wartościowania adresata w tekstach polskich czatów internetowych
Krystyna Nikołajczuk: „Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca”? Kilka uwag o „peryferyjnych” frazeologizmach oznaczających młodość
Agnieszka Szamborska: Podstawowe czasowniki ruchu w języku polskim i koreańskim – wprowadzenie do badań porównawczych
Anna Wileczek: Polszczyzna młodych więzi

24.06, piątek, 15.00-17.00 6.3. Pogranicza, mniejszości, regiony, s. 2.22
Kai Witzlack-Makarevich: Mniejszość polska na Zaolziu wobec polskości i języka polskiego
Marcin Raiman: Sytuacja języka polskiego w Brazylii na tle innych mniejszości językowych
Marina Belokoneva-Shiukashvili, Iwona Morawska: Dylematy tożsamościowe i sposoby ich rozstrzygania na przykładzie Polonii gruzińskiej
Olga Pawluk: Spojrzenie na termin „Polonia” – zagadnienia tożsamości
Monika Salmon-Siama: Budowanie pamięci wspomnieniami, czyli o obrazie Polski w międzypokoleniowym przekazie wśród Polonii francuskiej w regionie Nord-Pas-de-Calais

24.06, piątek, 15.00-17.00 7.1. Etnolingwistyka, s. 3.45
Lucyna Bagińska: Nowe oblicza światów poetyckich w oglądzie kognitywisty na podstawie wybranych ekfraz Zofii Gordziałkowskiej
Maria Wacławek, Maria Wtorkowska: Językowo-kulturowy (auto)stereotyp Słoweńca
Krystyna Rutkowska, Monika Bogdzevič: Koncept ŻMUDZINA w języku polskim i litewskim
Monika Válková Maciejewska: Jak język tworzy tożsamość. Trzy polskie przekłady tego samego utworu („Osudy dobrého vojáka Švejka za svêtové války”)
Zevar Gulova: Lingwokulturalny aspekt jedzenia w języku polskim (przysłowia o chlebie i wodzie a badania ankietowe)
Zhana Stancheva: Leksykalno-słowotwórcze środki wyrazu w polskim i bułgarskim językowym obrazie chorób (na podstawie derywatów odczasownikowych)

24.06, piątek, 15.00-17.00 11.1. Dydaktyka, s. 2.23
Wiola Próchniak, Paweł Próchniak: W poszukiwaniu formy bardziej pojemnej (portal „Strony Poezji”)
Anna Ślósarz: Dydaktyka nowej humanistyki: szanse i nieuniknione zagrożenia
Krzysztof Biedrzycki: Język polski jako przedmiot szkolny w świetle badań edukacyjnych
Karolina Wawer: Postkolonializm a edukacja polonistyczna
Danuta Łazarska: Antropologia doświadczenia osoby ucznia. O koncepcji badań w dydaktyce polonistycznej
Piotr Kajak: „Muzyka miasta” – o hiphopologii polonistycznej słów kilka


24.06, piątek, 17.15-18.45
Obrady w sekcjach
, sale WPiA

24.06, piątek, 17.15-18.45 2.3. Historia literatury, s. 3.47
Radostina Petrowa: Koncepcje ról społecznych pisarza w dwudziestoleciu międzywojennym
Kamila Budrowska: Badania filologiczne nad cenzurą PRL. Nowe perspektywy historii literatury polskiej
Ana Žabkar Šalić: Przesunięcia w tematyce i kompozycji we współczesnej polskiej prozie – wybrane zagadnienia
Anna Artwińska: Holokaust w badaniach niemieckojęzycznej slawistyki

24.06, piątek, 17.15-18.45 4.2.2. Recepcja literatury polskiej, s. 3.48
Jolanta Pasterska: Z innej perspektywy. Anglicy w oczach polskich „kolonizatorów” (na przykładzie „Angoli” Ewy Winnickiej)
Ðurđica Čilić Škeljo: Obraz kultury i literatury polskiej w tekstach publicystycznych Miljenka Jergovicia
Filip Kozina: Antun Gustav Matoš jako piewca polskości
Beata Nowacka: „Szachinszach” Ryszarda Kapuścińskiego po latach
Jiwone Lee: Polskość we współczesnych książkach obrazkowych

24.06, piątek, 17.15-18.45 6.4. Pogranicza, mniejszości, regiony, s. 2.22
Ludmiła Kilewaja: Polacy Kazachstanu: transkulturowość i tożsamość
Lech Aleksy Suchomłynow: Funkcjonalność kategorii „Kreso-pogranicze” w badaniach ukraińskich polonistów
Anastasia Reis: Kontakt językowy a zmiana systemu fleksyjnego: wpływ polszczyzny na język łemkowski
Jan Patrick Zeller: Aktualny wpływ języka polskiego na morfoskładnię mówionego wariantu języka łemkowskiego

24.06, piątek, 17.15-18.45 7.2. Etnolingwistyka, s. 3.45
Nargis Karimova: Dom w polskiej i pamirskej lingwokulturze
Danuta Lech-Kirstein: Językowy obraz świata w śląskich oronimach
Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska: „Bezdomne nazwy" / Rozważania onomastyczne na przykładzie losów nazw miejscowych północnych terenów Warszawy spisanych przez Henryka Friedricha w 1933 r.
Ivana Dobrotová: Polska w czeskich tekstach prasowych
Aleksander Lipatow: Polska w odbiorze rosyjskim

24.06, piątek, 17.15-18.45 10.2. Tłumaczenia, s. 3.46
Jerzy Święch: Dzieje tłumaczeń, czyli o historii, której nie ma
Wacław Michał Osadnik: Koncepcja przekładu w filozofii Romana Ingardena
Marta Kaźmierczak: Polonistyka i przekładoznawstwo – wspólna perspektywa
Stanka Doychinova: Tłumacz przysięgły języka polskiego. Realia bułgarskie
Li Yinan: Wymiana literacka w dyplomacji publicznej (rola instytucji polonistycznych)

24.06, piątek, 17.15-18.45 11.2. Dydaktyka, s. 2.23
Grażyna Tomaszewska: III cz. „Dziadów” wobec wyzwań współczesności
Artur Otton Firlej: Odmiana nazwisk w świetle kształcenia językowego. Rozważania teoretyczne
Jadwiga Kowalikowa: Dyskurs i styl edukacyjny czy style w edukacji?
Magdalena Wiażewicz: Język specjalistyczny i jego obraz w zintegrowanej dydaktyce edukacji zawodowej
Agata Maziarz: Nowoczesny polonista – technologia informacyjno-komunikacyjna na lekcjach języka polskiego

24.06, piątek, 19.00-22.30
Wydarzenia towarzyszące.
Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”:
„Jeden Śląsk – dwa serca: Hadyna i Kilar”.
Bankiet

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

IV DZIEŃ – 25 CZERWCA, SOBOTA

25.06, sobota, 9.30-11.30
Obrady w sekcjach
, sale WPiA

25.06, sobota, 9.30-11.30 1.3. Polonistyka jako obszar nadziei, s. 3.45
Bogdan Walczak: Polonistyka zagraniczna w kontekście współczesnych przeobrażeń edukacyjnych i globalnych zmian sytuacji językowej świata
Jarosław Ławski: Geopolityczne uwarunkowania badań polonistycznych: Europa Środkowo-Wschodnia
Anna Janicka: Problemy emancypacji kobiet w badaniach polonistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej
Anna Janus-Sitarz: Wyzwania uniwersyteckiej dydaktyki polonistycznej: między presją a misją
Katarzyna Skowronek: Polonistyka na uczelni technicznej? Z doświadczeń pracy akademickiej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

25.06, sobota, 9.30-11.30 3.3. Literatura, s. 3.46
Algis Kaleda: Transformacje i dekonstrukcje historiozoficzne (mit Wielkiego Księstwa w literaturze polskiej i litewskiej)
Elżbieta Dutka: Kresy, Europa, stolica świata i „otchłań w eterze”. Przestrzenie pamięci i zapomnienia w książce Tomasza Różyckiego „Tomi. Notatki z miejsca postoju”
Iwona Wróbel: Posthumanizm czy transhumanizm? Postawy bohaterów wobec istot ludzkich i bytów nie-ludzkich w twórczości Olgi Tokarczuk i Angeli Carter
Anna Pilch: Opowiadanie autoportretu. O narracji obrazu poetyckiego i ikonicznego
Katia Vandenborre: „Dajmy dzieciom to, co mamy najlepszego” – „Stacho” Janiny Mortkowiczowej
Helena Guk: Eksperymenty z kategoriami czasu w powieści Wiesława Myśliwskiego „Ostatnie rozdanie”

25.06, sobota, 9.30-11.30 4.1.1. Literatura polska tworzona poza krajem, s. 3.48
Sławomir Jacek Żurek: Polska i Polacy w poezji autorów piszących po polsku w Izraelu
Halina Turkiewicz: Współczesna polska literatura Litwy: między uniwersalnym a regionalnym
Justyna Zych: Doświadczenie emigracji w prozie współczesnych pisarzy kanadyjskich polskiego pochodzenia
Janusz Pasterski: Zamieszkać w Australii, czyli o doświadczeniach polskich emigrantów na antypodach (na podstawie antologii „Moja emigracja. My migration”)
Agnieszka Janiak: O potrzebie pisania na emigracji. Pozaestetyczne funkcje literatury – na przykładzie 10 lat działania Zrzeszenia Literatów Polskich w Chicago
Teresa Rączka-Jeziorska: Recepcja literatury polsko-inflanckiej na Łotwie

25.06, sobota, 9.30-11.30 4.3.1. Komparatystyka, s. 3.47
Nikolaj Jež: Tango z Mistrzem w Argentynie
Michał Mikoś: Jeremiah Curtin i Arthur Coleman, amerykańscy poloniści irlandzkiego pochodzenia i ich zasługi dla kultury polskiej
Marta Skwara: Języki twórców literatury polskiej, czyli na ile literatura polska była i jest wielokulturowa
Oksana Weretiuk: Zielona wyspa w XXI-wiecznym pisarstwie polskim (mity, stereotypy i ich antidotum)
Grzegorz Czerwiński: Literatura polsko-tatarska a literatura polska. Rozważania z zakresu komparatystyki wewnętrznej
Marion Rutz: Between Reigns, Between Languages, Between Literatures. Simeon Polotsky’s Multilingual Writing
Dorota Brzozowska: Piękno w kulturze europejskiej i chińskiej

25.06, sobota, 9.30-11.30 5.3. Język, s. 2.24
Marta Vojteková: Przyimek jako wyraz motywowany i motywujący
Iryna Bundza: Liczba mnoga polskich rzeczowników oznaczających stany fizyczne człowieka w NKJP
Beata Chachulska: Biernik wrogiem dopełniacza? Ograniczenie użycia dopełniacza na rzecz biernika we współczesnej polszczyźnie
Małgorzata Gębka-Wolak: Duże problemy małej składni. W poszukiwaniu kryteriów opisu nieswobodnych grup syntaktycznych
Irena Masojć: Funkcje jednostki honoryfikatywnej pan/pani w polskim dyskursie medialnym na Litwie

25.06, sobota, 9.30-11.30 11.3. Dydaktyka, s. 2.23
Renate Miseviča-Trillitzsch: Błędy leksykalne a poziom zaawansowania uczących się języka polskiego jako obcego
Natalia Ananiewa: O typologii błędów w języku polskim studentów rosyjskojęzycznych
Katarzyna Bednarska, Kamil Szafraniec: Esto lat! Esto lat! O błędach popełnianych przez osoby hiszpańskojęzyczne uczące się języka polskiego jako obcego
Jerzy Kowalewski: Badania statystyczne nad błędami językowymi uczących się języka polskiego na Ukrainie
Przemysław Turek: Błędy fonetyczne czy ortograficzne? Polscy internauci a ich problemy z polszczyzną
Roman Starz: Ortografia Polaków – nowe perspektywy

25.06, sobota, 9.30-11.30 12.2. Glottodydaktyka, s. 2.22
Ewa Komorowska: Podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego w nauczaniu biznesowym
Żanna Jeroma: Nauczanie polskiego języka specjalistycznego
Agnieszka Zawadzka: Język polski jako kolejny język obcy – perspektywa niemiecka
Lesia Korol: Cechy systemu gramatycznego w polszczyźnie młodzieży polskich szkół na Ukrainie
Eugenia Ustenko: Program gramatyczny w nauczaniu języka polskiego jako obcego ukraińskich studentów
Pavlo Levchuk: Język polski w życiu Ukraińców bez polskiego pochodzenia mieszkających w Polsce


25.06, sobota, 11.45-13.45
Obrady w sekcjach
, sale WPiA

25.06, sobota, 11.45-13.45 1.4. Polonistyka jako obszar nadziei, s. 3.45
Stanisław Gajda: Lingwistyka. Lingwistyczna polonistyka wobec problemów / wyzwań naszych czasów
Magdalena Pastuchowa: Jaka wielonurtowość, czyli propozycja typologii polonistycznych badań językoznawczych
Celina Heliasz-Nowosielska: Percepcja zmienności metod badawczych w językoznawstwie polonistycznym
Irena Szczepankowska: Pozycja semantyki w polonistycznej nauce o języku
Aleksandra Janowska: Słowotwórstwo. Wyzwanie dydaktyczne
Małgorzata Kita: Czy potrzebna jest „lawendowa lingwistyka”?

25.06, sobota, 11.45-13.45, 4.1.2. Literatura polska tworzona poza krajem, s. 3.48
Przemysław Chojnowski: Życie w „pomiędzy”. Liminalność w twórczości Piotra (Petera) Lachmanna
Bożena Szałasta-Rogowska: „Lepiej jest twórczo tęsknić” – o tomie „Niewidzialny zapaśnik” Grażyny Zambrzyckiej
Magdalena Rabizo-Birek: Literackie dialogi Bogdana Czaykowskiego i Adama Czerniawskiego
Małgorzata Gajak-Toczek: Emigrant w obcej ziemi. Kilka refleksji o poezji Bonifacego Miązka
Ryszard Zajączkowski: Amerykańska spuścizna Józefa Wittlina
Monika Bednarczuk: Transfer kulturowy a historia kultury polskiej: przypadek Uniwersytetu Wileńskiego (1803-1832)

25.06, sobota, 11.45-13.45, 4.3.2. Komparatystyka, s. 3.47
Margreta Grigorowa: Obraz Myśliciela i jego oblicze polskie. Wędrówka transkulturowa
Alois Woldan: Pierwsza wojna światowa w Galicji w literaturze polskiej i ukraińskiej
Olga Kharlan: Katastroficzne tendencje w ukraińskiej i polskiej prozie dwudziestolecia międzywojennego
Krzysztof Krasuski: Twórczość Zbigniewa Herberta w kontekście kultury Europy Środkowej
Gular Abdullabeyowa: Azerbejdżan w twórczości poetów polsko-kaukaskich XIX wieku. T.L. Zabłocki i W. Stshelnitsky
Mateusz Skucha: „Dobre kobiety z Chin”. Chiński reportaż obyczajowy w Polsce

25.06, sobota, 11.45-13.45 5.4. Język, s. 2.24
Renata Przybylska: Globalizacja a język „średni”. Na przykładzie języka polskiego
Joanna Sobczykowa: Ojcze nasz – z Biblii do języków i kultur Europy
Ałła Krawczuk: Życzenia i gratulacje w polszczyźnie na Ukrainie
Olga Leszkowa: O funkcjach zapożyczeń w systemie językowym (na materiale języka polskiego)
Barbara Dwilewicz: Uwagi o potocznej polszczyźnie litewskiej

25.06, sobota, 11.45-13.45, 8. Język i polityka, s. 3.46
Danuta Rytel-Schwarz: W poszukiwaniu rozumienia polskości – polskie slogany wyborcze w ujęciu komparatystycznym
Daniel Weiss: Konflikt ukraiński w świetle aktualnego polskiego dyskursu politycznego
Nigel Gotteri: Językoznawca się rozczula nad swoją teczką IPN-owską
Bartek Nowak: Niegrzecznościowe akty pytania w dyskursie politycznym
Marzena Makuchowska: Obraz wspólnoty katolickiej w polskim dyskursie religijnym
Aleksandra Piasecka-Till: Krytyczna Analiza Dyskursu jako środek badawczy procesów reprezentacji społecznych: Brazylia w polskich mediach

25.06, sobota, 11.45-13.45 11.4. Dydaktyka, s. 2.23
Jan Mazur: Rola lektora języka polskiego w zagranicznym ośrodku akademickim. Oczekiwania i rzeczywistość
Adriana Prizel-Kania: E-edukacja polonistyczna – diagnoza
Grażyna Różańska: Literatura współczesna a szkolny kanon lektur
Jolanta Nocoń: Dydaktyczne aplikacje lingwistyki tekstu
Katarzyna Wądolny-Tatar: Nowoczesna literatura polska dla najmłodszych w perspektywie kulturowej teorii literatury
Halina Czuba: Teksty precedensowe jako element kompetencji kulturowej studentów uczących się języka obcego

25.06, sobota, 11.45-13.45, 12.3. Glottodydaktyka, s. 2.22
Wojciech Hofmański: Fenomen komunikatywności a proces glottodydaktyczny. JPJO w rodzimej przestrzeni etnokulturowej
Iwona Janowska: Działania mediacyjne w glottodydaktyce
Jolanta Fiszbak: Wykorzystanie nowych mediów w nauczaniu w szkołach polonijnych oraz integracji młodzieży polskiej żyjącej w diasporze
Maria Zielińska: Językowe zachowania grzecznościowe młodzieży pochodzenia polskiego na Ukrainie Zachodniej (na przykładzie wybranych aktów etykiety)
Agnieszka Rydz: Polska kultura oczyma studenta ze Wschodu
Ewa Krauss: „Focus on form” w nauczaniu gramatyki języka polskiego w grupach posługujących się językiem polskim jako językiem dziedziczonym


25.06, sobota, 13.45-15.00
Bufet

25.06, sobota, 15.00-16.30
Obrady plenarne
, aula 8, WPiA

Marek Tomaszewski: Jak i po co prowadzić zajęcia z literatury polskiej? Kilka refleksji na temat polonistycznych doświadczeń na uniwersytetach francuskich na początku XXI wieku
Henryk Siewierski: Polonistyka transatlantycka - szanse i wyzwania
Anna Dąbrowska: Byli przed nami, uczyli przed nami. Nauczanie JPJO w dawnych wiekach
Michał Masłowski: Partykularne i uniwersalne w literaturach narodowych
Ewa Kosowska: Filologia. Cena autonomii

Uroczyste zakończenie Kongresu, aula 8, WPiA

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Informacje

Zobacz także

22.01.2019

Polonistyka na Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach

Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej KUL serdecznie zaprasza na wykład „Polonistyka na Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach”.

16.10.2017

Otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" w Opolu

19 października br. w godz. 11.00-12.00  (s. 301) w czasie konferencji „Bariery i pomosty w kulturze i języku" odbędzie się spotkanie z cyklu „Tour de Polonistyka”. O "Biuletynie Polonistycznym" opowie Sylwia Pikula.

27.10.2017

Niepodległa wobec języka polskiego

Katedra Historii Języka i Dialektologii, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w związku z przypadającą w 2018 r. setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zaprasza na konferencję naukową „Niepodległa wobec języka polskiego” pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka.

17.11.2018

Polonistyki w Europie Środkowo-Wschodniej – teraźniejszość i perspektywy rozwoju

Podczas dwudniowego spotkania chcielibyśmy z jednej strony omówić z przedstawicielami poszczególnych instytutów i wydziałów sytuację polonistyk działających na terenie Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i innych krajów położonych w Europie środkowowschodniej, z drugiej ‒ przedstawić konkretne propozycje współpracy naukowej, projekt kolejnego kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, uczestnictwa w poszerzonej o część historyczną wersji "Biuletynu Polonistycznego", wykorzystania bieżącej literatury naukowej w ramach portalu Academica, zapewniającego elektroniczny dostęp do zasobów Biblioteki Narodowej w Warszawie,  aktualnej oferty programów stypendialnych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla badaczy, studentów i kandydatów na studia itp.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.