Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 11.09.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 22.09.2017

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej

Miejscowości:
Częstochowa
Dziedziny:
literaturoznawstwo
Data ogłoszenia:
11.09.2017

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 w ramach umowy zlecenia na stanowisko adiunkta w zakresie w Instytucie Filologii Polskiej.

I. Do konkursu przystąpić mogą osoby, które:

 spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016. 1842 t.j. z późn. zm.);

 posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra;

 posiadają dorobek naukowy i dydaktyczny w obrębie reprezentowanej dyscypliny naukowej;

 są dyspozycyjne.

II. Przewiduje się powierzenie prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów:

Źródła informacji dziennikarskiej

Dziennikarstwo i kultura mediów

Realizacja obrazu filmowego

Kulturoznawstwo europejskie

Podstawy reżyserii i montażu

Kulturoznawstwo europejskie

Historia i teoria gier wideo

Narracje kulturowe w grach wideo

Kultura mediów i komunikacji

 III. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie Instytutu Filozofii Polskiej w budynku przy al. Armii Krajowej 36a pok. 406:

 podania o zatrudnienie w ramach umowy zlecenia w roku akademickim 2017/2018 skierowanego do Prorektora ds. Studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;

 kwestionariusza osobowego;

 dokumentów potwierdzających kwalifikacje /odpis dyplomu/;

 programu powierzonych zajęć zgodnego z programem kształcenia, przedstawionego przez zleceniobiorcę;

 Formularz zgłoszeniowy zleceniobiorcy niebędącego pracownikiem AJD;

 oświadczenie o niekaralności, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; o nieukaraniu karą pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony (zawierające stwierdzenie, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz stwierdzenie, że składający oświadczenie jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy);

 dokumentacji dorobku naukowego i dydaktycznego.

 zaświadczenie z przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

IV. Wynagrodzenie za zrealizowane zajęcia dydaktyczne będzie wypłacane co miesiąc w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne. Rachunki należy składać za każdy miesiąc trwania umowy do dnia 5-tego danego miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata wynagrodzenia.

V. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi instytutu/jednostki międzywydziałowej sprawozdanie z wykonanych czynności, w tym z weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów kształcenia.

VI. Podstawowym kryterium wyboru kandydata będzie dorobek naukowy i dydaktyczny złożony przez kandydata.

VII. Warunkiem podpisania umowy zlecenia jest przedstawienie przez zleceniobiorcę programu kształcenia, podpisanego przez autora, zatwierdzonego przez dyrektora instytutu i dziekana lub przez dyrektora jednostki międzywydziałowej. Programy zajęć ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów winny być dodatkowo akceptowane przez pracownika naukowego/koordynatora przedmiotu odpowiedzialnego za określony przedmiot/moduł.

VIII. Termin składania dokumentów do 22 września 2017 r.

IX. Rozstrzygnięcie konkursu: październik 2017.

X. Kandydatura osoby, która pomyślnie przeszła procedurę konkursową, musi być potwierdzona uchwałą rady wydziału wyrażoną w formie opinii.

XI. Szczegółowych informacji udziela Instytut Filologii Polskiej al. Armii krajowej 36a pok. 406 tel. 34/361 39 21

XII. Kandydat musi złożyć oświadczenie następującej treści: Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa.

Dane nie będą udostępnione odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, że otrzymana oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

źródło: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_09/74b979f56f3327d254c0aab8ec200956.pdf

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.