Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 08.06.2020
Termin nadsyłania zgłoszeń: 08.07.2020

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Katedra Teorii i Antropologii Literatury

REKTOR Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie OGŁASZA KONKURS na stanowisko ADIUNKTA w Instytucie Filologii Polskiej Katedra Teorii i Antropologii Literatury w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 08.06.2020 r.


Termin składania ofert: do 08.07.2020 r.


Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy o pracę: umowa na czas określony, obowiązki: prowadzenie działalności naukowej, prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim, wykonywanie prac organizacyjnych. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.


Warunki przystąpienia do konkursu:
1) co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo,
2) udokumentowany dorobek naukowy w zakresie teorii i antropologii literatury oraz literatury XX i XXI wieku,
3) czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
4) doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych,
5) gotowość prowadzenia zajęć w języku angielskim.

Dodatkowym atutem będzie:
1) doświadczenie w aplikowaniu o granty lub udział w grantach, projektach i/lub stypendiach naukowych.


W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:
1) prowadzenia działalności naukowej,
2) prowadzenie zajęć dydaktycznych,
3) publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym,
4) udział w projektach naukowo-badawczych,
5) uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym w działalności organizacyjnej na rzecz Katedry, Instytutu i Uczelni,
6) realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

U N I W E R S Y T E T P E D A G O G I C Z N Y
i m . K om i s j i Ed u k a cj i N a rod o we j w K ra k o w ie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków tel. 12 662 6014, fax 12 637 2243
ww.up.krakow.pl e-mail: info@up.krakow.pl


Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:
1) podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,
2) kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),
3) kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych oraz uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 328 USZWiN),
4) kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
5) wykaz publikacji naukowych,
6) autoreferat na temat działalności naukowej (z uwzględnieniem planów rozwoju naukowego), dydaktycznej, popularyzatorskiej i organizacyjnej,
7) ewentualnie inne dokumenty umożliwiające ocenę kandydata/kandydatki (opinie albo referencje przełożonych z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy, wyniki ewaluacji zajęć dydaktycznych przez studentów, wykaz projektów badawczych, w których kandydat brał udział).
8) oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),
9) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
10) oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85),
11) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi co do zgodności z oryginałem; 2) składane na konkurs dokumenty powinny być przygotowane w języku polskim i podpisane przez kandydata.


Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój nr 563 lub przesłać w formie skanu na adres e-mail: polon@up.krakow.pl do dnia 08.07.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 31.07.2020 r.
Planowana data zatrudnienia od dnia 01.10.2019 r.
Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz w aktach wewnątrzuczelnianych.
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem; ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni. Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/


Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji
elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres e-mail, który wskażą
w dokumentach konkursowych. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie
Instytutu Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój nr 563, w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia
konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
8 czerwca 2020; 23:56 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
8 czerwca 2020; 23:56 (Olga )

Zobacz także

08.06.2020

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej (Katedra Mediów i Badań Kulturowych)

REKTOR Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie OGŁASZA KONKURS na stanowisko ADIUNKTA w Instytucie Filologii Polskiej Katedra Mediów i Badań Kulturowych w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

17.08.2018

Adiunkt (Teatr i dramat powszechny, Teatr Współczesny, Seminarium magisterskie)

Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie ogłasza w dniu 1 sierpnia 2018 r. konkurs na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych w pełnym wymiarze czasu pracy do prowadzenia przedmiotów Teatr i dramat powszechny, Teatr Współczesny, Seminarium magisterskie

17.08.2018

Adiunkt (Teoria widowiska teatralnego)

Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie ogłasza w dniu 3 sierpnia 2018 r. konkurs na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych w niepełnym wymiarze czasu pracy do prowadzenia przedmiotów Teoria widowiska teatralnego oraz Seminarium magisterskie    

05.07.2017

Asystent w Instytucie Filologii Polskiej w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.