Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 08.06.2020
Deadline for submitting applications: 08.07.2020

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Katedra Teorii i Antropologii Literatury

REKTOR Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie OGŁASZA KONKURS na stanowisko ADIUNKTA w Instytucie Filologii Polskiej Katedra Teorii i Antropologii Literatury w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 08.06.2020 r.


Termin składania ofert: do 08.07.2020 r.


Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy o pracę: umowa na czas określony, obowiązki: prowadzenie działalności naukowej, prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim, wykonywanie prac organizacyjnych. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.


Warunki przystąpienia do konkursu:
1) co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo,
2) udokumentowany dorobek naukowy w zakresie teorii i antropologii literatury oraz literatury XX i XXI wieku,
3) czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
4) doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych,
5) gotowość prowadzenia zajęć w języku angielskim.

Dodatkowym atutem będzie:
1) doświadczenie w aplikowaniu o granty lub udział w grantach, projektach i/lub stypendiach naukowych.


W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:
1) prowadzenia działalności naukowej,
2) prowadzenie zajęć dydaktycznych,
3) publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym,
4) udział w projektach naukowo-badawczych,
5) uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym w działalności organizacyjnej na rzecz Katedry, Instytutu i Uczelni,
6) realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

U N I W E R S Y T E T P E D A G O G I C Z N Y
i m . K om i s j i Ed u k a cj i N a rod o we j w K ra k o w ie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków tel. 12 662 6014, fax 12 637 2243
ww.up.krakow.pl e-mail: info@up.krakow.pl


Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:
1) podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,
2) kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),
3) kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych oraz uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 328 USZWiN),
4) kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
5) wykaz publikacji naukowych,
6) autoreferat na temat działalności naukowej (z uwzględnieniem planów rozwoju naukowego), dydaktycznej, popularyzatorskiej i organizacyjnej,
7) ewentualnie inne dokumenty umożliwiające ocenę kandydata/kandydatki (opinie albo referencje przełożonych z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy, wyniki ewaluacji zajęć dydaktycznych przez studentów, wykaz projektów badawczych, w których kandydat brał udział).
8) oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),
9) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
10) oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85),
11) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi co do zgodności z oryginałem; 2) składane na konkurs dokumenty powinny być przygotowane w języku polskim i podpisane przez kandydata.


Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój nr 563 lub przesłać w formie skanu na adres e-mail: polon@up.krakow.pl do dnia 08.07.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 31.07.2020 r.
Planowana data zatrudnienia od dnia 01.10.2019 r.
Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz w aktach wewnątrzuczelnianych.
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem; ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni. Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/


Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji
elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres e-mail, który wskażą
w dokumentach konkursowych. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie
Instytutu Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój nr 563, w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia
konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.