Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 26.11.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 12.12.2019

Adiunkt w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach

Miejscowości:
Lublin
Dziedziny:
językoznawstwo

I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ: 

- posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo; 

- opublikowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem genologii, gatunków dziennikarskich, języka, komunikacji, reklamy, prasoznawstwa, historii prasy, kreowania wizerunku w mediach, tekstu w mediach, stylu naukowego;

- doświadczenie w działalności dydaktycznej na uczelni wyższej; 

- dorobek organizacyjny;

- merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu języka i komunikacji w mediach oraz warsztatów redaktorskich;

- udokumentowane doświadczenie reporterskie w mediach akademickich, publicznych i komercyjnych; 

- doświadczenie w zakresie publikacji tekstów na portalach i blogach internetowych; 

- dobra znajomość języka angielskiego i rosyjskiego; 

- opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy badawczo-dydaktycznej.

 

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

- odpis dyplomu doktora albo inny dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora;

- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

- wykaz publikacji naukowych;

- wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych;

- opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy badawczo-dydaktycznej;

- oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668);

- oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od dnia 1 stycznia 2020 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii, pok. 016 Plac Litewski 3, 20-080 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu 12 grudnia 2019 r. (do godz. 14.00) – decyduje data wpływu dokumentów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku.

Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów. Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.