Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 15.06.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 26.06.2018

Asystent w Instytucie Literatury Polskiej

Miejscowości:
Toruń
Dziedziny:
literaturoznawstwo

Wymagania:

- stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa polskiego;

- dorobek naukowy w zakresie teorii literatury;

- kompetencje i doświadczenie: e-learning i narzędzia multimedialne;

- doświadczenie we współpracy międzynarodowej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 roku,
poz. 1842, z późn. zmianami).
 
    Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
- podanie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do
pobrania)
- życiorys zawodowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- odpis dyplomu doktorskiego
- informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat
uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe,
dydaktyczne i inne kandydata)
- wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
- oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (o
niekaralności) (formularz do pobrania)
- oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie
podstawowym miejscem pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do
pobrania)
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
(formularz do pobrania)
 
Dokumenty należy składać/przesłać na adres: Instytut Literatury Polskiej, Wydział
Filologiczny UMK, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń; w terminie do dnia
22.06.2018 r. (decyduje data dostarczenia dokumentów).
kontakt: filpol@umk.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26.06.2018 r.
Planowane zatrudnienie od dnia 1.10.2018 r.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.