Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 20.07.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.07.2019

ASYSTENT w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

Miejscowości:
Kraków
Dziedziny:
językoznawstwo

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
- przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.

Dodatkowe wymagania:
- posiadanie znacznego dorobku naukowego (książka, artykuły, słownik) w zakresie: etnolingwistyki, dialektologii, socjolingwistyki oraz onomastyki,
- udokumentowane wysokie oceny innych form działalności naukowej oraz popularyzatorskiej,
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego na poziomie szkolnym i uniwersyteckim,
- udokumentowane osiągnięcia w zakresie organizacji życia naukowego.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków,
ul. Gołębia 16, pok. 45 następujące dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego,
5. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
6. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
8. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego
(z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej
kandydata,
9. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
10. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
11. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr
intelektualnych.
12. informację o przetwarzaniu danych osobowych.
Termin rozpoczęcia konkursu: 3 lipca 2019 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 31 lipca 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 września 2019 r.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.