Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 20.07.2019
Deadline for submitting applications: 31.07.2019

ASYSTENT w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

Cities/towns:
Kraków
Fields:
językoznawstwo

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
- przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.

Dodatkowe wymagania:
- posiadanie znacznego dorobku naukowego (książka, artykuły, słownik) w zakresie: etnolingwistyki, dialektologii, socjolingwistyki oraz onomastyki,
- udokumentowane wysokie oceny innych form działalności naukowej oraz popularyzatorskiej,
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego na poziomie szkolnym i uniwersyteckim,
- udokumentowane osiągnięcia w zakresie organizacji życia naukowego.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków,
ul. Gołębia 16, pok. 45 następujące dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego,
5. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
6. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
8. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego
(z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej
kandydata,
9. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
10. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
11. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr
intelektualnych.
12. informację o przetwarzaniu danych osobowych.
Termin rozpoczęcia konkursu: 3 lipca 2019 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 31 lipca 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 września 2019 r.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.