Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 16.02.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.02.2019

Doktorant-stypendysta

Instytucja:
Miejscowości:
Łódź
Dziedziny:
literaturoznawstwo, media


Stypendysta/tka będzie członkiem zespołu opracowującego projekt „Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989: ogólnokrajowe ramy instytucjonalne i lokalne studium przypadku” (SONATA BIS, 2016/22/E/HS2/00135), kierowany przez dr hab. Konrada Klejsę

 

Do konkursu może przystąpić kandydat/ka, który/a w przeszłości nie należał/ała do zespołu badawczego prowadzonego przez kierownika projektu prowadzonego na Uniwersytecie Łódzkim, a ponadto posiada:

– stopień magistra w zakresie humanistyki lub nauk społecznych (preferowane kierunki związane z filmem lub mediami);

– status uczestnika studiów doktoranckich w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych;

– doświadczenie w pracy badawczej udokumentowane autorstwem lub współautorstwem przynajmniej jednej pracy naukowej poświęconej kinematografii polskiej po 1945 roku;

– bardzo dobrą znajomość języka polskiego i dobrą znajomość języka angielskiego (na poziomie akademickim);

– umiejętność zarówno samodzielnej pracy naukowej, jak i współpracy w ramach zespołu oraz motywację do pracy badawczej, dyspozycyjność i zaangażowanie.

Opis zadań:
Indywidualne zadania stypendysty/stki będą polegały na:

– realizacji działań zapisanych w planie badań projektu jako: kwerenda biblioteczna i archiwalna w instytucjach łódzkich; przeprowadzenie rozmów (historie mówione) z osobami zajmującymi się rozpowszechnianiem filmów w aglomeracji łódzkiej

– pracy nad rozprawą doktorską powiązanej z tematyką projektu.

Ponadto stypendysta/tka, jako członek zespołu projektowego, zostanie zobowiązany/a do:

– współpracy z kierownikiem projektu oraz innymi członkami zespołu projektowego w opracowaniu bazy danych filmów dystrybuowanych w PRL (kina i telewizja) oraz analizie tych danych;

– prezentowania wyników badań na przynajmniej jednej ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej;

– przygotowania (także w formule współautorstwa) przynajmniej jednego artykułu naukowego będącego rezultatem prac zespołu projektowego;

– udziału w organizacji przynajmniej jednego spotkania naukowego związanego z realizacją projektu.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 20 lutego 2020, 18:00
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:
Zwycięski kandydat/ka będzie otrzymywać 1200 PLN miesięcznie przez okres 24 miesięcy (istnieje możliwość aplikowania o dodatkowe stypendia oferowane przez UŁ). Planowane rozpoczęcie okresu finansowania: 01.03.2018 (może ulec zmianie). Stypendysta/tka podlegać będzie corocznej ocenie wykonywania zadań. Formę oceny określi kierownik projektu.

Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty:

– wniosek o przyznanie stypendium, zawierający klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)”;

– list motywacyjny (1 str – w języku angielskim);

– kopia (skan) dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

– zaświadczenie o statusie doktoranta wydane przez jednostkę naukową (lub oświadczenie kandydata);

– krótkie CV naukowe uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe (wykaz publikacji i konferencji) oraz inne informacje ważne przy rozpatrywaniu wniosku (nagrody, wyróżnienia, stypendia, doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych).

Zgłoszenia w formie plików pdf proszę przesyłać na adres: konrad.klejsa@uni.lodz.pl.

Kryteria i tryb przyznawania stypendium precyzuje Uchwała Rady Narodowego Centrum Nauki – Regulamin – przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych NCN – nr 50/2013 z 3 czerwca 2013.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 lutego 2018 r.

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
16 lutego 2019; 23:33 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
16 lutego 2019; 23:33 (Sylwia Pikula)

Zobacz także

12.12.2018

Doktorant-stypendysta

Wymagania: Stypendysta/tka będzie członkiem zespołu opracowującego projekt „Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989: ogólnokrajowe ramy instytucjonalne i lokalne studium przypadku” (SONATA BIS, 2016/22/E/HS2/00135), kierowany przez dr hab. Konrada Klejsę

12.12.2018

Magistrant stypendysta

Magistrant-stypendysta będzie prowadził badania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu pt. „Intencje i konwencje w komunikacji językowej. Niegrice'owski program w filozofii języka i naukach o poznaniu”. Zakres jego obowiązków będzie obejmował pracę nad modelem rozwoju zdolności komunikacyjnych. Stypendysta-doktorant jest zobowiązany do tego, by w czasie trwania projektu przygotować i zgłosić do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych minimum 1 artykuł badawczy w języku angielskim.

13.03.2019

Doktorant stypendysta

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom: • uzyskały tytuł zawodowy magistra w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa i status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub status studenta studiów magisterskich w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa, • mają znajomość zagadnień związanych z etnolingwistycznymi uwarunkowaniami praktyk językowych na polsko-czeskim pograniczu, • posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań nad krajobrazem kulturowo-językowym oraz co najmniej jedną publikację na ten temat (lub materiał zgłoszony do druku) w dorobku naukowym, • są gotowe wykonywać powierzone zadania samodzielnie, odpowiedzialnie, rzetelnie i terminowo, • są gotowe napisać pracę doktorską związaną z prowadzonymi w projekcie badaniami nad krajobrazem językowym polsko-czeskiego pogranicza pod promotorstwem kierownika projektu.

17.02.2019

Profesor zwyczajny w Zakładzie Literatury Antycznej i Staropolskiej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego, na I etacie w Zakładzie Literatury Antycznej i Staropolskiej w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym, w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina literaturoznawstwo.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.