Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 13.03.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.04.2019

Doktorant stypendysta

Miejscowości:
Zielona Góra
Dziedziny:
językoznawstwo

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom:


• uzyskały tytuł zawodowy magistra w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa i status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub status studenta studiów magisterskich w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa,
• mają znajomość zagadnień związanych z etnolingwistycznymi uwarunkowaniami praktyk językowych na polsko-czeskim pograniczu,
• posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań nad krajobrazem kulturowo-językowym oraz co najmniej jedną publikację na ten temat (lub materiał zgłoszony do druku) w dorobku naukowym,
• są gotowe wykonywać powierzone zadania samodzielnie, odpowiedzialnie, rzetelnie i terminowo,
• są gotowe napisać pracę doktorską związaną z prowadzonymi w projekcie badaniami nad krajobrazem językowym polsko-czeskiego pogranicza pod promotorstwem kierownika projektu.

 

Opis zadań:

Stypendysta będzie prowadził badania na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach projektu Lingua receptiva czy lingua franca? Praktyki językowe na pograniczu polsko-czeskim w obliczu globalnej dominacji angielszczyzny (ujęcie ekolingwistyczne). Zakres obowiązków będzie obejmował:
- przeprowadzenie plenerów fotograficznych w celu zgromadzenia zasobów do analizy,
- porządkowanie i archiwizację danych,
- analizę krajobrazu językowego polsko-czeskiego pogranicza z perspektywy statycznej, odnoszącej się do żywotności etnolingwistycznej danej zbiorowości w zderzeniu z deklarowaną w oficjalnych dokumentach polityką językową,
- interpretację społecznego znaczenia krajobrazu językowego jako ramy dyskursywnej praktyk językowych na podstawie analizy ruchomych zasobów językowych,
- przygotowanie końcowej analizy.
Zadaniem doktoranta jest także udział w realizacji wywiadów pogłębionych na polsko-czeskim pograniczu oraz w ich w analizie jakościowej. Zakłada się również, że doktorant utworzy i będzie uzupełniał stronę internetową projektu.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 5 kwietnia 2019, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendysta zostanie wyłoniony na podstawie konkursu przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Stypendium jest wypłacane przez 12 miesięcy; całkowita kwota stypendium wynosi 24.000 zł, a kwota miesięczna – 2.000 zł.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
• podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie na stanowisku stypendysty, z klauzulą następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.)”,
• list motywacyjny,
• kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich i zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów magisterskich (II stopnia),
• kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie UZ),
• curriculum vitae,
• wykaz udokumentowanych osiągnięć naukowych (stypendia, publikacje, wystąpienia).
Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną (w formie plików pdf) pod adresem M.Steciag@ifp.uz.zgora.pl lub osobiście w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69A, 65-762 Zielona Góra.

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
13 marca 2019; 21:37 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
13 marca 2019; 21:37 (Sylwia Pikula)

Zobacz także

12.12.2018

Magistrant stypendysta

Magistrant-stypendysta będzie prowadził badania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu pt. „Intencje i konwencje w komunikacji językowej. Niegrice'owski program w filozofii języka i naukach o poznaniu”. Zakres jego obowiązków będzie obejmował pracę nad modelem rozwoju zdolności komunikacyjnych. Stypendysta-doktorant jest zobowiązany do tego, by w czasie trwania projektu przygotować i zgłosić do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych minimum 1 artykuł badawczy w języku angielskim.

05.05.2019

Doktorant - stypendysta

Wymagania: • stopień magistra i status doktoranta; • znajomość języka angielskiego i czeskiego; • znajomość polskich i słowiańskich korpusów językowych; • zainteresowanie tematyką projektu: aspektem czasownika.

27.09.2018

Doktorant w Instytucie Języka Polskiego PAN (Kraków)

Wymagania: - ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej lub neofilologii, - znajomość języka angielskiego, - biegłość w zakresie gramatyki języka angielskiego i polskiego, znajomość formalnego opisu gramatyk współczesnych, - znajomość metod kwantytatywnych stosowanych w stylometrii, - znajomość języków programowania związanych z analizą danych, w szczególności języków Python i R, - znajomość metod i narzędzi analizy danych i analizy sieciowej (np. pakietów do topic modelling, pakietów TidyText i Gephi), - znajomość technik wizualizacji danych, - od doktoranta oczekuje się ponadto pełnego zaangażowania czasowego w realizację projektu. Dodatkowymi atutami będą: - wykształcenie związane z tematyką projektu, - udział w szkołach letnich związanych z metodami analizy danych. 

27.09.2018

Doktorant w Pracowni Metodologicznej Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Wymagania: - ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej lub neofilologii, - znajomość języka angielskiego, - biegłość w zakresie gramatyki języka angielskiego i polskiego, znajomość formalnego opisu gramatyk współczesnych, - znajomość metod kwantytatywnych stosowanych w stylometrii, - znajomość języków programowania związanych z analizą danych, w szczególności języków Python i R, - znajomość metod i narzędzi analizy danych i analizy sieciowej (np. pakietów do topic modelling, pakietów TidyText i Gephi), - znajomość technik wizualizacji danych, - od doktoranta oczekuje się ponadto pełnego zaangażowania czasowego w realizację projektu. Dodatkowymi atutami będą: - wykształcenie związane z tematyką projektu, - udział w szkołach letnich związanych z metodami analizy danych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.