Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 13.03.2019
Deadline for submitting applications: 05.04.2019

Doktorant stypendysta

Cities/towns:
Zielona Góra
Fields:
językoznawstwo

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom:


• uzyskały tytuł zawodowy magistra w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa i status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub status studenta studiów magisterskich w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa,
• mają znajomość zagadnień związanych z etnolingwistycznymi uwarunkowaniami praktyk językowych na polsko-czeskim pograniczu,
• posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań nad krajobrazem kulturowo-językowym oraz co najmniej jedną publikację na ten temat (lub materiał zgłoszony do druku) w dorobku naukowym,
• są gotowe wykonywać powierzone zadania samodzielnie, odpowiedzialnie, rzetelnie i terminowo,
• są gotowe napisać pracę doktorską związaną z prowadzonymi w projekcie badaniami nad krajobrazem językowym polsko-czeskiego pogranicza pod promotorstwem kierownika projektu.

 

Opis zadań:

Stypendysta będzie prowadził badania na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach projektu Lingua receptiva czy lingua franca? Praktyki językowe na pograniczu polsko-czeskim w obliczu globalnej dominacji angielszczyzny (ujęcie ekolingwistyczne). Zakres obowiązków będzie obejmował:
- przeprowadzenie plenerów fotograficznych w celu zgromadzenia zasobów do analizy,
- porządkowanie i archiwizację danych,
- analizę krajobrazu językowego polsko-czeskiego pogranicza z perspektywy statycznej, odnoszącej się do żywotności etnolingwistycznej danej zbiorowości w zderzeniu z deklarowaną w oficjalnych dokumentach polityką językową,
- interpretację społecznego znaczenia krajobrazu językowego jako ramy dyskursywnej praktyk językowych na podstawie analizy ruchomych zasobów językowych,
- przygotowanie końcowej analizy.
Zadaniem doktoranta jest także udział w realizacji wywiadów pogłębionych na polsko-czeskim pograniczu oraz w ich w analizie jakościowej. Zakłada się również, że doktorant utworzy i będzie uzupełniał stronę internetową projektu.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 5 kwietnia 2019, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendysta zostanie wyłoniony na podstawie konkursu przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Stypendium jest wypłacane przez 12 miesięcy; całkowita kwota stypendium wynosi 24.000 zł, a kwota miesięczna – 2.000 zł.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
• podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie na stanowisku stypendysty, z klauzulą następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.)”,
• list motywacyjny,
• kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich i zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów magisterskich (II stopnia),
• kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie UZ),
• curriculum vitae,
• wykaz udokumentowanych osiągnięć naukowych (stypendia, publikacje, wystąpienia).
Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną (w formie plików pdf) pod adresem M.Steciag@ifp.uz.zgora.pl lub osobiście w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69A, 65-762 Zielona Góra.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.