Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 04.12.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 08.12.2017

Ekspert merytoryczny ds. przedmiotów humanistycznych

Miejscowości:
Warszawa
Forma pracy:
pół etatu
Dziedziny:
edukacja

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty (eksperta merytorycznego ds. przedmiotów humanistycznych) w projekcie „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.

Wymiar etatu: 0,5 etatu (możliwe częściowo wykonywanie pracy w trybie zdalnym)

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty (eksperta merytorycznego ds. przedmiotów humanistycznych) będzie należało:

 1. Opracowanie koncepcji i założeń merytoryczno-dydaktycznych programów nauczania i scenariuszy zajęć do przedmiotów humanistycznych;
 2. Opracowanie regulaminu konkursów na programy nauczania i scenariusze zajęć do przedmiotów humanistycznych;
 3. Przygotowanie programu i organizacja konferencji, w tym prezentowanie i konsultowanie koncepcji i założeń merytoryczno-dydaktycznych programów nauczania i scenariuszy zajęć do przedmiotów humanistycznych;
 4. Udział w pracach sądu konkursowego w obszarze przedmiotów humanistycznych, w tym pełnienie roli przewodniczącego sądu konkursowego;
 5. Bieżąca analiza merytoryczna nadsyłanych materiałów konkursowych;
 6. Nadzór nad płynnym ocenianiem przez sędziów konkursowych programów nauczania i scenariuszy zajęć w obszarze przedmiotów humanistycznych;
 7. Dbanie o zgodność programów nauczania i scenariuszy zajęć z koncepcją i założeniami merytoryczno-dydaktycznymi;
 8. Odbiór programów i scenariuszy zajęć w obszarze przedmiotów humanistycznych pod kątem metodycznym, graficznym i edytorskim;
 9. Współpraca z zespołem projektowym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

ni e z b ę d n e:

 • wyższe wykształcenie niezbędne do realizacji zadań projektowych w obszarze przedmiotów humanistycznych;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań edukacyjnych;
 • znajomość najnowszych tendencji w edukacji także w zakresie ich praktycznego stosowania w dydaktyce;
 • posługiwanie się technologią informacyjną w zakresie pracy z aplikacjami biurowymi i pocztą elektroniczną;
 • korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • posiadanie pełnej zdolności czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

 p o ż ą d a n e:

 • posiadanie dorobku naukowego w zakresie dydaktyki przedmiotów, których programy podlegają ocenie;
 • kwalifikacje do nauczania przedmiotów, których programy i scenariusze zajęć podlegać będą ocenie,
 • doświadczenie w pełnieniu funkcji konsultanta w placówce doskonalenia nauczycieli lub doradcy metodycznego;
 • doświadczenie w recenzowaniu podręczników szkolnych;
 • doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu programów nauczania;
 • doświadczenie w zakresie stosowania metod aktywizujących, rozwijających postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej;
 • dobra znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Rozporządzenie MEN z dnia 14.02.2017 r.);
 • doświadczenie we wdrażaniu innowacji pedagogicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm)

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 8 grudnia 2017 r. do godziny 16:00 na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00 – 478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko eksperta merytorycznego ds. przedmiotów humanistycznych. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 8 grudnia 2017 r. do godziny 16:00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.