Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 19.07.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 21.07.2017

Starszy referent w komórce organizacyjnej Rzecznika Prasowego

Miejscowości:
Szczecin
Dziedziny:
dziennikarstwo
Data ogłoszenia:
19.07.2017

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

STARSZEGO REFERENTA 
w komórce organizacyjnej Rzecznika Prasowego 
RP/16z/2017

Wymiar etatu: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin 

Główne obowiązki:
•    dokumentowanie i pisanie informacji, w tym prasowych oraz na stronę internetową, na podstawie aktów prawnych, a także innych źródeł, we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Funduszu;
•    zastępowanie Rzecznika Prasowego w czasie jego nieobecności w pracy;
•    codzienny przegląd mediów i monitorowanie wybranych portali internetowych w zakresie tematycznym dotyczącym Funduszu; archiwizowanie materiałów prasowych, także w systemie informatycznym ZOW NFZ;
•    monitorowanie i aktualizowanie strony internetowej Oddziału;
•    przygotowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych/ publikacji ZOW NFZ (informatorów, biuletynów, plakatów, ulotek etc.);
•    współpraca przy upowszechnianiu wiedzy o działalności Funduszu, w tym organizacja spotkań na terenie ZOW NFZ lub z jego inicjatywy.

Wymagania konieczne: 
•    wykształcenie: wyższe, preferowane humanistyczne, nauki społeczne, w tym w kierunku dziennikarstwa, public relations;
•    minimum rok pracy zawodowej na stanowisku merytorycznym: jako dziennikarz/ redaktor/ w biurze prasowym/ w firmie public relations;
•    znajomość reguł języka polskiego;
•    poprawne, swobodne wysławianie się w mowie i piśmie;
•    podstawowa znajomość zasad funkcjonowania oraz finansowania systemu opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
•    znajomość pakietu MS Office, obsługa urządzeń biurowych;
•    łatwość w poruszaniu się w systemach informatycznych i w środowisku Internetu.

Wymagania dodatkowe: 
•    komunikatywność i wysoka kultura osobista;
•    odporność na stres;
•    odpowiedzialność;
•    kreatywność;
•    systematyczność i dokładność.

Wymagane dokumenty:
•    podpisane: list motywacyjny i CV;
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ  w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne;
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia;
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani;
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 21.07.2017 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - RP/16z/2017

Inne informacje: 
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ).
Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2016.1793 z późn. zm).

Art. 112. 
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z     dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10%  kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 Wydział Kadr i Szkoleń ZOW NFZ

 

Ogłoszenie dostępne na stronie: http://www.nfz-szczecin.pl/vgel0_news_1315_ogloszenie_o_naborze_na_stanowisko_pracy_starszego_referenta_w_komorce_organizacyjnej_rzecznika_prasowego_rp16z2017_w_toku.htm?PHPSESSID=e157131df24fc6c06afe87fe645e1de0

Informacje

Data dodania:
19 lipca 2017; 08:11 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
19 lipca 2017; 22:15 (Piotr Bordzoł)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.