Biuletyn Polonistyczny

Stypendium

Fot. Andrea Piacquadio (Pexels.com) | Andrea Piacquadio (Pexels.com)
Data dodania: 07.03.2020
Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.03.2020

Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Grupy docelowe:
Studenci, Uczniowie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków osoby, które posiadają Kartę Polaka lub mają udokumentowane polskie pochodzenie i planują rozpocząć studia w Polsce. W obecnej edycji o stypendium może ubiegać się młodzież niezależnie od kraju pochodzenia i posiadanego obywatelstwa (z wyłączeniem osób posiadających również obywatelstwo polskie).

Program umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia podjęcie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, bądź studiów II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021.

Nabór wniosków trwa do 16 marca 2020 roku.

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

O stypendium mogą się starać osoby, które:

- planują rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2020/21 (nie dotyczy osób, które kontynuują studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie);
- w momencie składania wniosku do Programu są uczniami ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej poza Polską albo legitymują się świadectwem maturalnym lub dokumentem ukończenia szkoły średniej uprawniającym do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2018 r;
- nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób, które są studentami studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w Polsce prowadzonych w języku polskim i posiadają rekomendację rektora uczelni do przyznania stypendium NAWA z uwagi na wybitne osiągnięcia naukowe (finaliści olimpiad studenckich) lub bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen w dotychczasowym toku studiów 4,75 lub wyższa);
nie zostało im wcześniej przyznane stypendium w ramach Programu lub nie zrezygnowały z udziału w Programie po otrzymaniu kwalifikacji.

Program oferuje stypendium umożliwiające odbycie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym w języku polskim w uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ponadto, Program umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce. Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Studia II stopnia

O stypendium mogą się starać osoby, które:

- planują rozpoczęcie studiów II stopnia lub kursu przygotowawczego w roku akademickim 2020/21 (nie dotyczy osób, które kontynuują studia II stopnia);
- w momencie składania wniosku do Programu studiują na ostatnim roku studiów I stopnia lub uzyskały dyplom ukończenia studiów I stopnia nie wcześniej niż w 2018 r.;
- nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Jeżeli w kraju pochodzenia Wnioskodawcy nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się Wnioskodawców, którzy posiadają dyplom studiów magisterskich lub równoważnych, uzyskany nie wcześniej niż w 2018 r. oraz Wnioskodawców, którzy są studentami ostatniego roku tych studiów. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób polskiego pochodzenia, które są studentami studiów II stopnia w Polsce i spełniają łącznie następujące kryteria: posiadają rekomendację rektora uczelni do przyznania stypendium NAWA oraz osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen w dotychczasowym toku studiów 4,75 lub wyższa) lub są finalistami olimpiad studenckich;
- nie zostało im wcześniej przyznane stypendium w ramach Programu lub nie zrezygnowały z udziału w Programie po otrzymaniu kwalifikacji.

Program oferuje stypendium umożliwiające odbycie studiów II stopnia w języku polskim w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. W odniesieniu do uczelni publicznych, Program oferuje również zwolnienie z opłat za kształcenie. Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określają uczelnie. Kwestia odpłatności za studia powinna być w takich przypadkach ustalana indywidualnie między Stypendystą a przyjmującą go uczelnią niepubliczną. Sprawa zwolnień z opłat za kształcenie pozostaje w kompetencji przyjmującej go uczelni niepublicznej. Decyzje o przyjęciu Wnioskodawców na studia podejmują uczelnie. Ponadto, studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce na warunkach stypendialnych dla osób, które nie kończyły studiów I stopnia w Polsce. Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Program nie przewiduje naboru na kierunki prowadzone przez uczelnie nadzorowane przez inne ministerstwa.

Informacje

Data dodania:
7 marca 2020; 22:17 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
7 marca 2020; 22:17 (Piotr Bordzoł)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.