Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Fot. Andrea Piacquadio (Pexels.com) | Andrea Piacquadio (Pexels.com)
Added on: 07.03.2020
Deadline for submitting applications: 16.03.2020

Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Target groups:
Students, Schoolchildren

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków osoby, które posiadają Kartę Polaka lub mają udokumentowane polskie pochodzenie i planują rozpocząć studia w Polsce. W obecnej edycji o stypendium może ubiegać się młodzież niezależnie od kraju pochodzenia i posiadanego obywatelstwa (z wyłączeniem osób posiadających również obywatelstwo polskie).

Program umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia podjęcie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, bądź studiów II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021.

Nabór wniosków trwa do 16 marca 2020 roku.

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

O stypendium mogą się starać osoby, które:

- planują rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2020/21 (nie dotyczy osób, które kontynuują studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie);
- w momencie składania wniosku do Programu są uczniami ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej poza Polską albo legitymują się świadectwem maturalnym lub dokumentem ukończenia szkoły średniej uprawniającym do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2018 r;
- nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób, które są studentami studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w Polsce prowadzonych w języku polskim i posiadają rekomendację rektora uczelni do przyznania stypendium NAWA z uwagi na wybitne osiągnięcia naukowe (finaliści olimpiad studenckich) lub bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen w dotychczasowym toku studiów 4,75 lub wyższa);
nie zostało im wcześniej przyznane stypendium w ramach Programu lub nie zrezygnowały z udziału w Programie po otrzymaniu kwalifikacji.

Program oferuje stypendium umożliwiające odbycie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym w języku polskim w uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ponadto, Program umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce. Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Studia II stopnia

O stypendium mogą się starać osoby, które:

- planują rozpoczęcie studiów II stopnia lub kursu przygotowawczego w roku akademickim 2020/21 (nie dotyczy osób, które kontynuują studia II stopnia);
- w momencie składania wniosku do Programu studiują na ostatnim roku studiów I stopnia lub uzyskały dyplom ukończenia studiów I stopnia nie wcześniej niż w 2018 r.;
- nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Jeżeli w kraju pochodzenia Wnioskodawcy nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się Wnioskodawców, którzy posiadają dyplom studiów magisterskich lub równoważnych, uzyskany nie wcześniej niż w 2018 r. oraz Wnioskodawców, którzy są studentami ostatniego roku tych studiów. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób polskiego pochodzenia, które są studentami studiów II stopnia w Polsce i spełniają łącznie następujące kryteria: posiadają rekomendację rektora uczelni do przyznania stypendium NAWA oraz osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen w dotychczasowym toku studiów 4,75 lub wyższa) lub są finalistami olimpiad studenckich;
- nie zostało im wcześniej przyznane stypendium w ramach Programu lub nie zrezygnowały z udziału w Programie po otrzymaniu kwalifikacji.

Program oferuje stypendium umożliwiające odbycie studiów II stopnia w języku polskim w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. W odniesieniu do uczelni publicznych, Program oferuje również zwolnienie z opłat za kształcenie. Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określają uczelnie. Kwestia odpłatności za studia powinna być w takich przypadkach ustalana indywidualnie między Stypendystą a przyjmującą go uczelnią niepubliczną. Sprawa zwolnień z opłat za kształcenie pozostaje w kompetencji przyjmującej go uczelni niepublicznej. Decyzje o przyjęciu Wnioskodawców na studia podejmują uczelnie. Ponadto, studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce na warunkach stypendialnych dla osób, które nie kończyły studiów I stopnia w Polsce. Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Program nie przewiduje naboru na kierunki prowadzone przez uczelnie nadzorowane przez inne ministerstwa.

Information

Added on:
7 March 2020; 22:17 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
7 March 2020; 22:17 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.