Biuletyn Polonistyczny

Stypendium

Data dodania: 28.01.2020
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.04.2020

Stypendia dla naukowców z zagranicy – Program im. Ulama

Grupy docelowe:
Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków o przyzanie stypendium obejmującego koszty utrzymania zagranicznego naukowca w Polsce. Warunkiem udziału w Programie jest uzyskanie stopnia naukowego doktora w kraju innym niż Polska. Pobyty mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.

W ramach Programu możliwe jest zaproszenie do polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Program umożliwia przyjazd do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców. Badacze z zagranicy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze moga zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

O udział w Programie może ubiegać się osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest naukowcem posiadającym minimum stopień naukowy doktora nadany w kraju innym niż Polska;

2) nie posiada obywatelstwa polskiego. Warunek nieposiadania obywatelstwa polskiego nie dotyczy osób będących obywatelami polskimi, których pełen cykl studiów doktoranckich, realizowanych za granicą, sfinansowany został przez Rząd RP; osoby te są uprawnione do udziału w Programie;

3) jest zatrudniona w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym. Zatrudnienie nie jest wymagane w przypadku osób, które uzyskały stopień naukowy doktora po 31 sierpnia 2019 r. lub które zakończyły poprzedni staż podoktorski po 31 sierpnia 2019 r.;

4) w okresie 3 lat przed dniem ogłoszenia naboru nie pracowała ani nie studiowała w Polsce oraz nie przebywała w Polsce nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące;

5) posiada minimum 3 osiągnięcia (nie wcześniejsze niż z roku 2015) spośród poniższych: a) publikacja jako główny autor (zwłaszcza pierwszy lub korespondencyjny) w czasopismach umieszczonych w jednej z międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, lub b) recenzowana monografia naukowa, lub c) publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w the Computing Research and Education Association of Australasia (CORE), które zostały zaindeksowane w międzynarodowej bazie DBLP Computer Science Bibliography, lub d) publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection lub Scopus. Przedstawiciele nauk o sztuce zamiast wyżej wymienionych publikacji/konferencji mogą przedstawić potwierdzenie dokonania przynajmniej trzech prezentacji trzech różnych dzieł w zagranicznej instytucji lub ośrodku akademickim bądź otrzymanie wyróżnienia w konkursie o zasięgu międzynarodowym;

6) posiada zaproszenie z Ośrodka goszczącego, którym jest instytucja systemu szkolnictwa wyższego i nauki należąca do jednej z poniższych kategorii: a) uczelnie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.); b) instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 z późn. zm.); c) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 z późn. zm.); d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; e) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.); f) Polska Akademia Umiejętności, g) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Ośrodka goszczącego.

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony w terminie od 15 stycznia do 15 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00 zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl

 

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
28 stycznia 2020; 15:41 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
28 stycznia 2020; 15:41 (Piotr Bordzoł)

Zobacz także

25.11.2019

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Wnioski można składać od 1.12. do 31.12.2019 w systemie OSF (Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania). Osobami uprawnionymi do składania wniosków o stypendium są: rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem; osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca.

05.10.2016

HOMING: finansowanie staży podoktorskich dla doktorów z zagranicy

Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.

04.05.2020

POLONISTA – Program stypendialny dla studentów i naukowców

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

17.05.2020

Stypendia naukowe „Fundacji Tygodnika POLITYKA” – 20. edycja Nagród Naukowych „Polityki”

Stypendia przyznawane są w procedurze konkursowej osobom, które mają wybitne osiągnięcia w działalności naukowej w dziedzinach i dyscyplinach, w których zgodnie z odrębnymi przepisami nadawane są stopnie naukowe i kontynuują swoją działalność naukowo-badawczą.  

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.