Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Added on: 28.01.2020
Deadline for submitting applications: 15.04.2020

Stypendia dla naukowców z zagranicy – Program im. Ulama

Target groups:
Independent academics, Doctors

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków o przyzanie stypendium obejmującego koszty utrzymania zagranicznego naukowca w Polsce. Warunkiem udziału w Programie jest uzyskanie stopnia naukowego doktora w kraju innym niż Polska. Pobyty mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.

W ramach Programu możliwe jest zaproszenie do polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Program umożliwia przyjazd do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców. Badacze z zagranicy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze moga zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

O udział w Programie może ubiegać się osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest naukowcem posiadającym minimum stopień naukowy doktora nadany w kraju innym niż Polska;

2) nie posiada obywatelstwa polskiego. Warunek nieposiadania obywatelstwa polskiego nie dotyczy osób będących obywatelami polskimi, których pełen cykl studiów doktoranckich, realizowanych za granicą, sfinansowany został przez Rząd RP; osoby te są uprawnione do udziału w Programie;

3) jest zatrudniona w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym. Zatrudnienie nie jest wymagane w przypadku osób, które uzyskały stopień naukowy doktora po 31 sierpnia 2019 r. lub które zakończyły poprzedni staż podoktorski po 31 sierpnia 2019 r.;

4) w okresie 3 lat przed dniem ogłoszenia naboru nie pracowała ani nie studiowała w Polsce oraz nie przebywała w Polsce nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące;

5) posiada minimum 3 osiągnięcia (nie wcześniejsze niż z roku 2015) spośród poniższych: a) publikacja jako główny autor (zwłaszcza pierwszy lub korespondencyjny) w czasopismach umieszczonych w jednej z międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, lub b) recenzowana monografia naukowa, lub c) publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w the Computing Research and Education Association of Australasia (CORE), które zostały zaindeksowane w międzynarodowej bazie DBLP Computer Science Bibliography, lub d) publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection lub Scopus. Przedstawiciele nauk o sztuce zamiast wyżej wymienionych publikacji/konferencji mogą przedstawić potwierdzenie dokonania przynajmniej trzech prezentacji trzech różnych dzieł w zagranicznej instytucji lub ośrodku akademickim bądź otrzymanie wyróżnienia w konkursie o zasięgu międzynarodowym;

6) posiada zaproszenie z Ośrodka goszczącego, którym jest instytucja systemu szkolnictwa wyższego i nauki należąca do jednej z poniższych kategorii: a) uczelnie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.); b) instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 z późn. zm.); c) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 z późn. zm.); d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; e) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.); f) Polska Akademia Umiejętności, g) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Ośrodka goszczącego.

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony w terminie od 15 stycznia do 15 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00 zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl

 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.