Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Added on: 09.07.2023
Deadline for submitting applications: 31.07.2023

Polskie Powroty

Celem programu Polskie Powroty NAWA 2022 jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Naukowcy objęci Programem mogą wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte w zagranicznej jednostce, tworząc w Polsce własną Grupę Projektową bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych. Finansowanie w ramach Programu obejmuje wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca, członków Grupy Projektowej oraz Osoby Zapraszającej, a także koszty przesiedlenia Powracającego Naukowca. Elementem Programu jest ponadto Komponent badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) lub Komponent aplikacyjny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Program umożliwia zatrudnienie Powracającego Naukowca w polskiej instytucji szkolnictwa wyższego i nauki i obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej Powracającego Naukowca:

  •  Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)

Powracającym Naukowcem może być osoba, która:

1)   posiada obywatelstwo polskie;

2)   posiada stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed złożeniem Wniosku;

3)   przez ostatni rok (liczony do dnia otwarcia naboru) pracowała naukowo w: zagranicznej uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym lub dziale badawczym zagranicznego przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza granicami Polski (do okresu zagranicznej pracy naukowej nie wlicza się pobytu finansowanego lub współfinansowanego ze środków budżetu państwa polskiego);

4)   przez ostatni rok (liczony do dnia otwarcia naboru) nie mieszkała i nie pracowała w Polsce (przez pracę w Polsce rozumie się zatrudnienie w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP na podstawie umowy o pracę lub kierowanie grantem badawczym z afiliacją polskiej jednostki, o ile z tego tytułu było wypłacane wynagrodzenie);

5)     może wykazać się dorobkiem naukowym, wdrożeniowym lub artystyczno-naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście danej dyscypliny oraz etapu kariery.

  • Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist)

Powracającym Naukowcem może być osoba, która:

1)   posiada obywatelstwo polskie;

2)   posiada co najmniej stopień naukowy doktora;

3)   przez ostatnie 4 lata (liczone do dnia otwarcia naboru) pracowała naukowo w: zagranicznej uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym lub dziale badawczym zagranicznego przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza granicami Polski (do okresu zagranicznej pracy naukowej nie wlicza się pobytu finansowanego lub współfinansowanego ze środków budżetu państwa polskiego);

4)   przez ostatnie  4 lata (liczone do dnia otwarcia naboru) nie mieszkała i nie pracowała w Polsce (przez pracę w Polsce rozumie się zatrudnienie w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP na podstawie umowy o pracę lub kierowanie grantem badawczym z afiliacją polskiej jednostki, o ile z tego tytułu było wypłacane wynagrodzenie);

5)   może wykazać się dorobkiem naukowym, wdrożeniowym lub artystyczno-naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście danej dyscypliny oraz etapu kariery;

6)   w ramach pracy naukowej za granicą zdobyła udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym lub kierowaniu co najmniej jednym projektem badawczym wyłonionym w konkursie (z wyłączeniem stypendiów indywidualnych i projektów wyłonionych w konkursie organizowanym przez zagranicznego pracodawcę Powracającego Naukowca).

Projekt powinien rozpocząć się pomiędzy 1 kwietnia 2024 r. a 30 października 2024 roku.

 

Information

Key words:
Added on:
9 July 2023; 23:06 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
9 July 2023; 23:06 (Piotr Bordzoł)

See also

04.05.2020

POLONISTA – Program stypendialny dla studentów i naukowców

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

22.11.2021

Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi program, którego celem jest umożliwienie naukowcom z białoruskich uczelni i jednostek naukowych, posiadających co najmniej stopień doktora (min. kandydat nauk) przyjazdu do polskich jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w których będą realizować projekty badawcze lub prowadzić zajęcia dydaktyczne.

27.02.2024

Program Ulam NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór w VI edycji programu, który umożliwia przyjazdy do Polski naukowców z zagranicy, umożliwia im odbycie stażu, a także nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowej w polskich ośrodkach badawczych oraz akademickich. 

20.07.2020

Stypendia indywidualne Komisji Europejskiej „Maria Skłodowska-Curie”

Stypendia indywidualne oferowane są doświadczonym badaczom z całego świata, którzy chcą rozwijać swoją karierę, zdobywając doświadczenia zagraniczne. Finansowane są wszystkie obszary badawcze.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.