Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Projekt okładki i stron tytułowych Sepielak, na okładce przedwojenny niemiecki cmentarz w Kaczenicach w województwie lubuskim, fot. Kamila Gieba | TAiWPN UNIVERSITAS
Дата размещения: 24.05.2019
Литературоведение

Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

Автор/Редактор:
ISBN:
97883–242–3191–2

Rozprawa Kamili Gieby jest pracą literaturoznawczą, poświęconą polskiej literaturze tzw. Ziemi Lubuskiej. Autorka analizuje tę literaturę zarówno w odniesieniu do regionalnej kultury literackiej, jak i na tle zjawisk społecznych, ideologii i projektów politycznych, a także życia intelektualnego i codziennego w Polsce po II wojnie światowej.

Łączy perspektywę historycznoliteracką z rekonstrukcją dziejów idei, geopoetyką i studiami nad przestrzenią w kulturze, kulturową teorią gatunku oraz orientacją postzależnościową. W ten sposób, po pierwsze, chronologicznie porządkuje najważniejsze dzieła lubuskiej literatury osadniczej, po drugie, uściśla i redefiniuje pojęcia niezbędne do uchwycenia związku tej literatury z tradycją tzw. narracji piastowskiej i myśli zachodniej, po trzecie, odkrywa, problematyzuje i wyjaśnia te aspekty literatury regionu, które świadczą o jej bliskiej, lecz niejednoznacznej relacji z istotnym doświadczeniem społecznym tamtego czasu. (...) Z recenzji dra hab. Wojciecha Browarnego, prof. UWr

Książka powstała dzięki środkom finansowym Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, przyznanym na podstawie projektu badawczego nr 2015/17/N/HS2/03214. Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet Zielonogórski.

Содержание

SPIS TREŚCI:

Wykaz skrótów 

Podziękowania

Wprowadzenie 

 

CZĘŚĆ I

POWOJENNE MIGRACJE I LITERATURA. REKONESANS

Rozdział I

Narracje o przesiedleniach w badaniach literackich 

1. Zarys perspektyw badawczych 

2. Literatura lubuska w refleksji badawczej 

3. Przestrzeń pod lupą – krótko o metodzie 

Rozdział II

Ustalenia terminologiczne 

1. Czy te ziemie są „odzyskane”? 

2. Jak nazywać literaturę dotyczącą przesiedleń? Przegląd stanowisk 

3. Próba definicji literatury osadniczej 

 

CZĘŚĆ II

MIĘDZY POETYKĄ, POLITYKĄ I HISTORIĄ. LUBUSKA LITERATURA OSADNICZA JAKO NARRACJA ZAŁOŻYCIELSKA

Rozdział I

Twórczość lubuska wobec tematu zachodniego i regionalizmu. Zarys historycznoliteracki 

1. Periodyzacja tematu zachodniego w literaturze 

2. Regionalizm na tzw. Ziemiach Odzyskanych i jego przemiany (zarys) 

3. Lubuska literatura osadnicza: chronologia, reprezentanci, nurty 

3.1. Okres wstępny: 1945–1961 

3.2. Okres intensyfikacji: 1961–1975 

3.3. Okres schyłkowy: 1975–1989 

Rozdział II

Narracje osadnicze o Ziemi Lubuskiej – w kręgu poetyki i polityki 

1. Epopeja postulowana 

2. Narracje o osadnictwie na Ziemi Lubuskiej – konteksty ideologiczne 

2.1. Lubuska literatura osadnicza jako narracja fundacyjna regionu 

2.2. Regionalna protetyka tożsamościowa 

3. Osadnicza poetyka 

3.1. Wzorce i schematy fabularne w lubuskiej prozie osadniczej 

3.2. Przekształcenia konwencji – lubuska odpowiedź na epopeję 

 

CZĘŚĆ III

OSADNICZA TOPOGRAFIA ZIEMI LUBUSKIEJ

Rozdział I

Kartografie przesiedleńcze i podmioty geograficzne 

1. Kartografie przesiedleńcze 

1.1. Przed początkiem – mapa zatarta 

1.2. Podróż – mapa niekontrolowana 

1.3. Początek – mapa nierozpoznana 

1.4. Powrót i odbudowa – mapa (re)konstruowana 

2. Postać literacka – homo geographicus 

2.1. Budowniczy i przewodnik – homo ductor 

2.2. Homo viator – homo exul – homo domesticus 

3. Topografia obcego 

3.1. Obcy zewnętrzny 

3.2. Obcy wewnętrzny 

Rozdział II

Literacka przestrzeń Ziemi Lubuskiej 

1. Toponimia i tropografia 

1.1. Lokalizacja fabuły – toponimia 

1.2. Między litotą i hiperbolą 

2. Lubuskie konstanty krajobrazowe 

2.1. W przestrzeni ogrodu 

2.2. Nicowanie arkadii 

 

Suplement

Powojenne migracje we współczesnej prozie lubuskiej 

1. Literatura po 1989 roku wobec tzw. Ziem Odzyskanych 

2. Współczesna proza lubuska wobec przesiedleń 

2.1. Grünberg Krzysztofa Fedorowicza – mityczny chronotop 

2.2. Proza Marii Sidorskiej-Ryczkowskiej – duch miejsca 

2.3. Opowiadania Edwarda Derylaka – małoojczyźniane miasteczko 

3. Literacka muzealizacja pamięci 

 

Zakończenie 

Nota bibliograficzna 

Bibliografia 

Indeks nazwisk 

Информация

Начало событияГод публикации:
2018
Дата размещения:
24 мая 2019; 10:53 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Дата правки:
26 мая 2019; 09:47 (Magdalena Jurewicz-Nowak)

Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах