Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 24.10.2018
Языкознание

Negacja w języku, tekście, dyskursie

Автор/Редактор:
Издательство:
ISBN:
978-83-8142-205-5

Autorzy poddają refleksji naukowej zjawisko negacji. W tomie znalazły się artykuły językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, prawników, filozofów, logików. Publikacja ma więc charakter interdyscyplinarny, prezentujemy w niej bowiem wyniki badań nad negacją w wymiarze składniowym, semantycznym, logicznym, retorycznym, kulturowym, społecznym.

Autorzy artykułów zgromadzonych w monografii proponują zarówno ujęcie systemowe negacji: syntaktyczne i semantyczne, jak i komunikacyjne: pragmatyczne, tekstowe, dyskursowe. Negację traktują wąsko – jako składnik semantycznej struktury zdania, mający wpływ na jego budowę formalną, za pomocą którego mówiący odrzuca wydany uprzednio lub domyślny sąd, a także szeroko – jako negowanie, odrzucenie tego, co było lub jest uznane za rzeczywiste, słuszne, właściwe, wartościowe, sprawiedliwe.

Содержание

Wstęp 7

Część pierwsza. Negacja — zagadnienia ogólne 9
Jarosław Płuciennik, Negacja jako warunek i etap rozwoju myśli i kultury Kognitywistyczna refleksja nad presupozycjami 11
Rafał Palczewski, Negacja metajęzykowa a odwoływalność implikacji pragmatycznych 21
Marta Wójcicka, Niepamięć jako negacja wartości? 31
Barbara Bogołębska, Negacja i antytetyczność jako zjawiska retoryczne (na wybranych przykładach) 41
Edyta Pałuszyńska, Poznawcze i interakcyjne aspekty negacji (na materiale medialnego dyskursu politycznego) 51

Część druga. Negacja w języku 63
Alicja Pstyga, Negacja z perspektywy tekstowej interpretacji konstrukcji słowotwórczych 65
Magdalena Żabowska, Miejsce negacji w strukturze semantycznej metaoperatorów niby, jakby i jak gdyby 75
Agnieszka Zatorska, Vesna Bukovec, Z problemów tworzenia konstrukcji z negacją przez polskich studentów uczących się języka słoweńskiego 89
Anna Lewandowska, Występowanie negacji w polskim języku migowym 103

Część trzecia. Negacja w tekście 117
Mirosława Hordy, Egzystencjalność w paremiach z formalnym wykładnikiem negacji 119
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Predykatywne środki wyrażania sprzeciwu w ulotkach i hasłach antyrządowych z lat 1945–1989 133
Beata Burska-Ratajczyk, Radosław Burski, Negacja w tekście prawnym 151
Dorota Samborska-Kukuć, „Jam duch jest, który ciągle przeczy” — żywioł negacji jako zasada świata w Dzieciach szatana Stanisława Przybyszewskiego 163

Część czwarta. Negacja w dyskursie 175
Monika Worsowicz, Wymiary negacji w dziennikarstwie poradnikowym (na podstawie ogólnotematycznej prasy poradnikowej dla kobiet) 177
Katarzyna Burska, Wyrażanie negatywnych ocen w kulinarnych show 189
Beata Grochala, Negacja tradycji czy tryumf nowoczesności — koncepcja komentatora sportowego w ujęciu Bohdana Tomaszewskiego i jej zaprzeczenie we współczesnych mediach 205
Magdalena Ogieniewska-Małecka, Kultura kibucu jako negacja tradycyjnej kultury żydowskiej. Studium przypadku hachszary grochowskiej 215
Katarzyna Jachimowska, Od negacji do akceptacji — postawy rodziców wobec niepełnosprawności swojego dziecka 225
Hanna Kądziołka-Sabanty, Językowy aspekt starzenia się jednostki w otoczeniu pracy na tle danych pozyskanych z wywiadów autobiograficznych 237

Информация

Начало событияГод публикации:
2018
Страниц:
244

Смотреть также

21.04.2018
Литературоведение

Biblia w dramacie

Автор/Редактор: Edward Jakiel

Na początku kwietnia ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego czwarta już księga pokonferencyjna na temat obecności Biblii w polskiej literaturze.

15.05.2018
литература

"Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła". Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744-1759

Автор/Редактор: Iwona Maciejewska, Katarzyna Zawilska

Publikacja zawiera 154 listy drugiej żony H. F. Radziwiłła, reprezentanta jednego z najznamienitszych rodów I Rzeczypospolitej.

21.05.2018
Языкознание

Wariantywność współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia

Автор/Редактор: Marek Ruszkowski

Wariantywność obejmuje prawie wszystkie obszary działalności językowej człowieka. Pewnym wyjątkiem są nazwy własne, których kanoniczną postać rejestrują wykazy urzędowe, dokumenty, spisy itp., choć i tu zdarzają się wyjątki. Nie sposób więc ogarnąć całości zagadnienia, stąd próba opisu tych form wariantywnych, które nie doczekały się analiz językoznawczych lub były badane marginalnie.

24.05.2018
Литературоведение

Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowości

Автор/Редактор: Daniel Kalinowski

Proponowana praca monograficzna dotyczy aktów artystycznych literatury polskiej, w swej wielowymiarowości i wieloideowości pełnych treści wiążących się z duchowością i postduchowością.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах