Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 21.05.2018
Языкознание

Wariantywność współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia

Автор/Редактор:
Издательство:
ISBN:
978-83-7133-716-1

Wariantywność obejmuje prawie wszystkie obszary działalności językowej człowieka. Pewnym wyjątkiem są nazwy własne, których kanoniczną postać rejestrują wykazy urzędowe, dokumenty, spisy itp., choć i tu zdarzają się wyjątki. Nie sposób więc ogarnąć całości zagadnienia, stąd próba opisu tych form wariantywnych, które nie doczekały się analiz językoznawczych lub były badane marginalnie.

Praca porusza zarówno kwestie teoretyczne (pojęcie wariantywności językowej, jej typy, uwarunkowania i chronologiczne przeobrażenia), jak i bardziej praktyczne (wariantywność akcentu, fleksji, form hasłowych czterech głównych części mowy, stopniowania przymiotników, form orzecznika przymiotnego, przymiotników tworzonych od nazw miejscowości, nazw mieszkańców, skrótowców oraz ortografii i interpunkcji). Badania tego typu mają szerokie lingwistyczne uzasadnienie, dotyczą bowiem gramatyki, stylistyki, semantyki i pragmatyki. W obszarze ich zainteresowań znajduje się zarówno fonetyczna, jak i graficzna substancja języka. Należałoby odróżnić dwa pojęcia – wariantywność językowa i wariantywność // wariancja w języku. To drugie jest szersze i obejmuje także problematykę wariantów języka, a więc jego wewnętrznej dyferencjacji, toteż nie jest przedmiotem rozważań w niniejszej pracy.

Содержание

 • Spis treści:
 •  
 • Wstęp
 •  
 • I. Pojęcie wariantywności językowej
 • II. Typy wariantywności językowej
 • III. Formalne uwarunkowania wariantywności (na przykładzie działania prawa językowego Behaghela)
 • IV. Eufoniczne uwarunkowania wariantywności
 • V. Wariantywność a ewolucja normy językowej
 • VI. Akcent rzeczowników pospolitych
 • VII. Akcent nazw geograficznych
 • VIII. Niektóre zagadnienia wariantywności fleksyjnej
 • IX. Oboczność typu ambasadorzy // amabasadorowie
 • X. Rzeczowniki
 • XI. Czasowniki
 • XII. Przysłówki
 • XIII. Przymiotniki
 • XIV. Stopniowanie przymiotników
 • XV. Orzecznik przymiotny
 • XVI. Przymiotniki tworzone od nazw miejscowości
 • XVII. Nazwy mieszkańców
 • XVIII. Skrótowce
 • XIX. Ortografia
 • XX. Interpunkcja
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Wykaz skrótów

Информация

Начало событияГод публикации:
2018
Страниц:
184
Автор:
Опубликовал:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах