Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 21.05.2018
Linguistics

Wariantywność współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia

Author/Editor:
ISBN:
978-83-7133-716-1

Wariantywność obejmuje prawie wszystkie obszary działalności językowej człowieka. Pewnym wyjątkiem są nazwy własne, których kanoniczną postać rejestrują wykazy urzędowe, dokumenty, spisy itp., choć i tu zdarzają się wyjątki. Nie sposób więc ogarnąć całości zagadnienia, stąd próba opisu tych form wariantywnych, które nie doczekały się analiz językoznawczych lub były badane marginalnie.

Praca porusza zarówno kwestie teoretyczne (pojęcie wariantywności językowej, jej typy, uwarunkowania i chronologiczne przeobrażenia), jak i bardziej praktyczne (wariantywność akcentu, fleksji, form hasłowych czterech głównych części mowy, stopniowania przymiotników, form orzecznika przymiotnego, przymiotników tworzonych od nazw miejscowości, nazw mieszkańców, skrótowców oraz ortografii i interpunkcji). Badania tego typu mają szerokie lingwistyczne uzasadnienie, dotyczą bowiem gramatyki, stylistyki, semantyki i pragmatyki. W obszarze ich zainteresowań znajduje się zarówno fonetyczna, jak i graficzna substancja języka. Należałoby odróżnić dwa pojęcia – wariantywność językowa i wariantywność // wariancja w języku. To drugie jest szersze i obejmuje także problematykę wariantów języka, a więc jego wewnętrznej dyferencjacji, toteż nie jest przedmiotem rozważań w niniejszej pracy.

List of contents

 • Spis treści:
 •  
 • Wstęp
 •  
 • I. Pojęcie wariantywności językowej
 • II. Typy wariantywności językowej
 • III. Formalne uwarunkowania wariantywności (na przykładzie działania prawa językowego Behaghela)
 • IV. Eufoniczne uwarunkowania wariantywności
 • V. Wariantywność a ewolucja normy językowej
 • VI. Akcent rzeczowników pospolitych
 • VII. Akcent nazw geograficznych
 • VIII. Niektóre zagadnienia wariantywności fleksyjnej
 • IX. Oboczność typu ambasadorzy // amabasadorowie
 • X. Rzeczowniki
 • XI. Czasowniki
 • XII. Przysłówki
 • XIII. Przymiotniki
 • XIV. Stopniowanie przymiotników
 • XV. Orzecznik przymiotny
 • XVI. Przymiotniki tworzone od nazw miejscowości
 • XVII. Nazwy mieszkańców
 • XVIII. Skrótowce
 • XIX. Ortografia
 • XX. Interpunkcja
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Wykaz skrótów

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.