Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 16.06.2017
Подача завок до: 30.06.2017

Konkurs Literacki im. Tadeusza Konwickiego: „Migawka z mojego życia za dwadzieścia lat”

Местность:
Warszawa
Целевые аудитории:
Ученики

Regulamin

Rok 2017

 1. Celem konkursu jest wyłonienie talentów literackich i ułatwienie laureatom startu w postaci literackiego debiutu, a także szeroko rozumiana promocja sztuki dobrego pisania.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów liceów oraz innych szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie organizatorowi utworu prozatorskiego (opowiadania) nigdzie nie publikowanego i nie nagradzanego, o objętości od 3600 znaków minimum do 7200 znaków maksimum (liczonych ze spacjami). Utwór musi składać się z samego tekstu, a formatowanie powinno być ograniczone do minimum.
 4. Temat konkursu: „Migawka z mojego życia za dwadzieścia lat”. Temat nie jest tytułem utworu. Oceniane będą: ogólny poziom literacki, a w szczególności – pomysł i oryginalność ujęcia tematu, staranność i poprawność stylistyczna.
 5. Jeden uczestnik może przysłać jeden utwór.
 6. Utwory opatrzone imieniem i nazwiskiem autora należy nadsyłać w postaci załączników do listów elektronicznych na niżej podany adres kontaktowy. Warunkiem przyjęcia utworu do konkursu jest załączenie także zeskanowanej „Deklaracji uczestnictwa”, poprawnie wypełnionej, podpisanej i opatrzonej pieczątką szkoły. Skan musi charakteryzować się dobrą rozdzielczością, fotografie nie będą przyjmowane. Dokument z utworem należy opatrzyć tytułem „Konkurs Literacki im. T. Konwickiego”. „Deklarację” można nadesłać także w postaci papierowego dokumentu na adres podany poniżej.
 7. Termin nadsyłania utworów: 1 maja-30 czerwca 2017. Prace nadesłane po 30 czerwca nie będą rozpatrywane.
 8. Oceny utworów dokona Jury powołane przez organizatora z grona członków OW SPP, literatów z cenionym i uznanym dorobkiem twórczym. Skład tego gremium jest publikowany na stronie OW SPP:  http://sppwarszawa.pl/.
 9. Jury przyznaje I, II i III nagrodę oraz dwa wyróżnienia. Zastrzega się możliwość innego podziału nagród.
 10. Nagrodzone utwory lub ich fragmenty zostaną opublikowane w kwartalniku literackim OW SPP „PODGLĄD”,  http://podglad.com.pl/,  w wersji drukowanej i elektronicznej, co w założeniu ma być debiutem literackim ich autorów lub kontynuacją już rozpoczętej kariery literackiej. Ponadto, laureaci otrzymają dyplomy i książki z autografami, a do dyrekcji szkół laureatów zostaną wysłane listy z gratulacjami.
 11. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Domu Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, dnia 26 września 2017. W trakcie uroczystości zostaną odczytane uzasadnienia decyzji jury oraz zaprezentowane fragmenty nagrodzonych utworów.
 12. Zastrzega się, że organizator konkursu nie pokrywa kosztów dojazdu ani noclegów.
 13. Odbiór nagród i wyróżnień będzie możliwy wyłącznie podczas uroczystego finału.
 14. W przypadku pozyskania środków przewiduje się zorganizowanie dla zainteresowanych uczniów ze współpracujących szkół cyklicznych spotkań warsztatowo-dyskusyjnych z zapraszanymi pisarzami pod nazwą „Kuźnia talentów”.
 15. Postanowienie końcowe:
  Zgłoszenie utworu wraz z „Deklaracją uczestnictwa” do konkursu oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym regulaminem, którego zapisy stanowią wyłączną podstawę prowadzenia konkursu.
  Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników. Ponadto, osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promowania konkursu oraz wyróżnionych utworów w przypadku przyznania danej osobie nagrody w konkursie.

Kontakt:

Podpisane prace i zeskanowane „Deklaracje uczestnictwa” prosimy przesyłać na adres kontaktowy: konkurs.owspp@gmail.com.

Telefon kontaktowy sekretariatu OW SPP: +48 22 826 31 78.

Adres dla listów tradycyjnych:
OW SPP,
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89,
00-079 Warszawa,
z dopiskiem „Konkurs T. Konwickiego”.

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах