Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 16.06.2017
Deadline for applications: 30.06.2017

Konkurs Literacki im. Tadeusza Konwickiego: „Migawka z mojego życia za dwadzieścia lat”

City or town:
Warszawa
Target groups:
Schoolchildren

Regulamin

Rok 2017

 1. Celem konkursu jest wyłonienie talentów literackich i ułatwienie laureatom startu w postaci literackiego debiutu, a także szeroko rozumiana promocja sztuki dobrego pisania.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów liceów oraz innych szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie organizatorowi utworu prozatorskiego (opowiadania) nigdzie nie publikowanego i nie nagradzanego, o objętości od 3600 znaków minimum do 7200 znaków maksimum (liczonych ze spacjami). Utwór musi składać się z samego tekstu, a formatowanie powinno być ograniczone do minimum.
 4. Temat konkursu: „Migawka z mojego życia za dwadzieścia lat”. Temat nie jest tytułem utworu. Oceniane będą: ogólny poziom literacki, a w szczególności – pomysł i oryginalność ujęcia tematu, staranność i poprawność stylistyczna.
 5. Jeden uczestnik może przysłać jeden utwór.
 6. Utwory opatrzone imieniem i nazwiskiem autora należy nadsyłać w postaci załączników do listów elektronicznych na niżej podany adres kontaktowy. Warunkiem przyjęcia utworu do konkursu jest załączenie także zeskanowanej „Deklaracji uczestnictwa”, poprawnie wypełnionej, podpisanej i opatrzonej pieczątką szkoły. Skan musi charakteryzować się dobrą rozdzielczością, fotografie nie będą przyjmowane. Dokument z utworem należy opatrzyć tytułem „Konkurs Literacki im. T. Konwickiego”. „Deklarację” można nadesłać także w postaci papierowego dokumentu na adres podany poniżej.
 7. Termin nadsyłania utworów: 1 maja-30 czerwca 2017. Prace nadesłane po 30 czerwca nie będą rozpatrywane.
 8. Oceny utworów dokona Jury powołane przez organizatora z grona członków OW SPP, literatów z cenionym i uznanym dorobkiem twórczym. Skład tego gremium jest publikowany na stronie OW SPP:  http://sppwarszawa.pl/.
 9. Jury przyznaje I, II i III nagrodę oraz dwa wyróżnienia. Zastrzega się możliwość innego podziału nagród.
 10. Nagrodzone utwory lub ich fragmenty zostaną opublikowane w kwartalniku literackim OW SPP „PODGLĄD”,  http://podglad.com.pl/,  w wersji drukowanej i elektronicznej, co w założeniu ma być debiutem literackim ich autorów lub kontynuacją już rozpoczętej kariery literackiej. Ponadto, laureaci otrzymają dyplomy i książki z autografami, a do dyrekcji szkół laureatów zostaną wysłane listy z gratulacjami.
 11. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Domu Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, dnia 26 września 2017. W trakcie uroczystości zostaną odczytane uzasadnienia decyzji jury oraz zaprezentowane fragmenty nagrodzonych utworów.
 12. Zastrzega się, że organizator konkursu nie pokrywa kosztów dojazdu ani noclegów.
 13. Odbiór nagród i wyróżnień będzie możliwy wyłącznie podczas uroczystego finału.
 14. W przypadku pozyskania środków przewiduje się zorganizowanie dla zainteresowanych uczniów ze współpracujących szkół cyklicznych spotkań warsztatowo-dyskusyjnych z zapraszanymi pisarzami pod nazwą „Kuźnia talentów”.
 15. Postanowienie końcowe:
  Zgłoszenie utworu wraz z „Deklaracją uczestnictwa” do konkursu oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym regulaminem, którego zapisy stanowią wyłączną podstawę prowadzenia konkursu.
  Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników. Ponadto, osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promowania konkursu oraz wyróżnionych utworów w przypadku przyznania danej osobie nagrody w konkursie.

Kontakt:

Podpisane prace i zeskanowane „Deklaracje uczestnictwa” prosimy przesyłać na adres kontaktowy: konkurs.owspp@gmail.com.

Telefon kontaktowy sekretariatu OW SPP: +48 22 826 31 78.

Adres dla listów tradycyjnych:
OW SPP,
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89,
00-079 Warszawa,
z dopiskiem „Konkurs T. Konwickiego”.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.