Полонистический бюллетень

Конкурс

Zdj.Sumit Mathur/Pexels
Дата размещения: 31.07.2023
Подача завок до: 04.09.2023

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Учреждения:

Program umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Pracę do konkursu może zgłaszać Autor_ka pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe (książka musi mieć jednego Autora_kę), prace magisterskie ani prace licencjackie.

Laureatom_kom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz stałe honorarium (15 000 zł).

Autorzy i Autorki, których prace zostały wydane w serii MONOGRAFIE, mogą także ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wysokości jednego arkusza (4 tys. złotych).

W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 roku.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

- wgrać do bazy on-line wersję elektroniczną pracy;

- wysłać skan podpisanego, wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordynatorki konkursu dr Karoliny Marcinkowskiej: marcinkowska@fnp.org.pl

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków ze spacjami, w przypadku ilustracji czy zdjęć, 1 arkusz = 3000 cm2). Jest to wymóg formalny – prace przekraczające 25 arkuszy nie będą przyjmowane.

Prace nadsyłane na konkurs powinny charakteryzować się:

  • wysokim poziomem naukowym,
  • odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia,
  • integralnością tematyki i formy,
  • interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Jeśli praca spełnia wszystkie wymogi formalne, poddana jest dyskusji na zebraniu Rady Wydawniczej FNP.

Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać do dnia 04.09.2023 r. włącznie – do godz. 24:00 (liczy się data wysłania formularza).

Информация

Дата размещения:
31 июля 2023; 11:56 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
31 июля 2023; 11:56 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах