Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 07.02.2016
Подача завок до: 31.03.2016

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Целевые аудитории:
Независимые ученые, Педагоги, Другие

Nagrody te przyznawane są na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej: nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki; nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wspomniane wyżej osiągnięcia.

Kandydatami nie mogą być osoby karane dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwo naukowe a także skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydatów – po jednym do nagrody w danej kategorii – mogą zgłaszać:
1) w przypadku nagród za wybitne osiągnięcia naukowe: uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty badawcze, jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne;
2) w przypadku nagród za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej: uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk. Wnioski spełniające wymogi formalne będą ocenione przez Zespół do Spraw Nagród powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poprawienie lub uzupełnienie wniosków niespełniających wymogów formalnych będzie możliwe w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę, natomiast nieuzupełnione wnioski pozostaną bez rozpoznania. Wnioski należy składać w terminie do 31 marca 2016 r. w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z poniższymi informacjami.

Jak przesłać dokumenty:
przez platformę ePUAP, za pomocą formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego;
pocztą tradycyjną na e-nośniku (np. płyta CD, pamięć USB itp.);
wniosek i załączniki należy skompresować, a następnie podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Jakie formaty plików można załączyć do wniosku:
doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, xades, pades.

Jak podpisać dokumenty: do wyboru:
zaufany profil (darmowy) albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (płatny).

Adres skrytki ePUAP MNISW: /MNISW/SkrytkaESP

Ewentualne zapytania telefoniczne bądź mailowe należy kierować do: Departament Innowacji i Rozwoju Andrzej Stolarczyk, tel. (22) 52 92 280, andrzej.stolarczyk@nauka.gov.pl lub sekretariat.dir@nauka.gov.pl.

Информация

Дата размещения:
7 февраля 2016; 16:14 (Przemysław Górecki)
Дата правки:
6 апреля 2016; 10:36 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах