Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 07.02.2016
Deadline for applications: 31.03.2016

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Target groups:
Independent academics, Educators, Others

Nagrody te przyznawane są na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej: nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki; nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wspomniane wyżej osiągnięcia.

Kandydatami nie mogą być osoby karane dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwo naukowe a także skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydatów – po jednym do nagrody w danej kategorii – mogą zgłaszać:
1) w przypadku nagród za wybitne osiągnięcia naukowe: uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty badawcze, jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne;
2) w przypadku nagród za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej: uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk. Wnioski spełniające wymogi formalne będą ocenione przez Zespół do Spraw Nagród powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poprawienie lub uzupełnienie wniosków niespełniających wymogów formalnych będzie możliwe w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę, natomiast nieuzupełnione wnioski pozostaną bez rozpoznania. Wnioski należy składać w terminie do 31 marca 2016 r. w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z poniższymi informacjami.

Jak przesłać dokumenty:
przez platformę ePUAP, za pomocą formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego;
pocztą tradycyjną na e-nośniku (np. płyta CD, pamięć USB itp.);
wniosek i załączniki należy skompresować, a następnie podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Jakie formaty plików można załączyć do wniosku:
doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, xades, pades.

Jak podpisać dokumenty: do wyboru:
zaufany profil (darmowy) albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (płatny).

Adres skrytki ePUAP MNISW: /MNISW/SkrytkaESP

Ewentualne zapytania telefoniczne bądź mailowe należy kierować do: Departament Innowacji i Rozwoju Andrzej Stolarczyk, tel. (22) 52 92 280, andrzej.stolarczyk@nauka.gov.pl lub sekretariat.dir@nauka.gov.pl.

Information

Added on:
7 February 2016; 16:14 (Przemysław Górecki)
Edited on:
6 April 2016; 10:36 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.