Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 18.03.2018
Deadline for applications: 31.03.2018

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich

Target groups:
Independent academics, Doctors

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462) nagrody przyznawane są za:

Osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania w poprzednim roku kalendarzowym:

 • stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki;
 • stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki;

Osiągnięcia dydaktyczne obejmujące:

 • innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;

Osiągnięcia organizacyjne za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:

 • jakości prowadzonych w uczelni badań naukowych i prac rozwojowych;
 • jakości dydaktyki i kształcenia;
 • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności za:
  1. prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,
  2. opracowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmujących umiejętności niezbędne na rynku pracy;
 • zarządzania uczelnią, w szczególności poprawę jej gospodarki finansowej;

Całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

Wnioski należy składać właściwym ministrom w terminie do dnia 31 marca 2018 r. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej właściwego ministra.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym minister podejmuje decyzje o przyznaniu nagród do dnia 31 października.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.