Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 05.08.2016
Подача завок до: 30.11.2016

Nauczycielskie przesłanie - Wielki Ogólnopolski Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, dzienniki i inne wypowiedzi osobiste nauczycieli

Целевые аудитории:
Педагоги

Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Pedeutologii, Pedagogiki Pracy i Kształcenia Ustawicznego pod honorowym patronatem JM  Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka ogłaszają Wielki  Ogólnopolski Konkurs na  pamiętniki, wspomnienia, dzienniki i inne wypowiedzi osobiste nauczycieli pod hasłem

„NAUCZYCIELSKIE PRZESŁANIE"

(Pokolenia polskich nauczycieli w trosce o przyszłość)

Zwracamy się do nauczycieli wszystkich szczebli i typów szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych w naszym kraju z apelem o wzięcie udziału w konkursie. Nauczycieli, pedagogów, wychowawców  prosimy o podzielenie się swymi doświadczeniami życiowymi i zawodowymi oraz własnymi przemyśleniami nad sytuacją oraz perspektywami edukacji i zawodu nauczycielskiego  w realiach  współczesnej  Polski, a także w szerszym kontekście globalnych przemian społeczno- kulturowych, politycznych i ekonomicznych.

Obecna,  trzecia już edycja Konkursu stanowi  kolejny etap badań pamiętnikarskich nad pokoleniami nauczycieli w Polsce w okresie transformacji. Zależy nam zatem na zgromadzeniu autentycznych  materiałów  dokumentujących  rolę,   znaczenie  oraz  zaangażowane uczestnictwo nauczycieli, poprzez ich pracę pedagogiczną  i wychowawczą,  w demokratycznych przeobrażeniach w Polsce po 1989 r.  

Jest  to  zarazem poszukiwanie odpowiedzi na wiele pytań związanych z relacją: zawód nauczycielski – oblicza zmiany,  na kontinuum od startu po finał (wymiar cyklu życia) oraz na przestrzeni 25-cia transformacji w Polsce (wymiar pokoleniowy).  Są to pytania o to  jaka jest sytuacja trzech pokoleń pracujących obecnie w szkołach  nauczycieli w kontekście zmian: epokowych (globalna zmiana kulturowa, kryzys instytucji i organizacji);  trwających od 1989r. przemian społeczno-ustrojowych (społeczno-politycznych i edukacyjnych, m.in. zmian wprowadzonych przez reformę oświaty;   zmian ekonomicznych  z ostatnich lat wywołanych przez ogólnoświatowy kryzys 2008 r) , jaka jest kondycja społeczno-kulturowa i zawodowa  nauczycieli, jakie jest ich położenie społeczne, ekonomiczne, jak zmiany wpłynęły na ich życie zawodowe i osobiste, jakie są różnice w odczuwaniu zmiany oraz w przystosowaniu się do  niej trzech  pokoleń nauczycieli: pokolenia starszego (nauczyciele powyżej 55r.ż.i będący na emeryturze), pokolenia średniego (35-55r.ż.), pokolenia młodego (do 35r.ż.)  

Jakie wartości i ideały chcą  chronić starsze pokolenia nauczycieli, jakie zaś są zapatrywania, nastawienia i aspiracje   młodych, początkujących  nauczycieli. Czy i  jak  dokonuje się  nieunikniona zmiana pokoleniowa oraz co wartościowego wnosi?

Obecny konkurs jest kontynuacją zakończonego dokładnie przed dziesięcioma laty Ogólnopolskiego Konkursu na Pamiętniki Nauczycieli pod  hasłem:  „Nauczycielska dojrzałość”  (2002-2004) oraz ogłoszonego dwadzieścia lat temu Ogólnopolskiego Konkursu na Pamiętniki Młodego Pokolenia Nauczycieli (1992/1993). *

Szczególną prośbę kierujemy do nauczycieli starszych, z pierwszego pokolenia polskiej transformacji, które przeważnie  znajduje się u schyłku  swej nauczycielskiej kariery, bądź  jest już na emeryturze.  W fazie późnej dorosłości  głównym zadaniem i siłą życiową staje się   troska, a następnie mądrość,  zaś kryzys,  jaki się w tym okresie pojawia,  wynika  z  napięcia  miedzy integralnością a rozpaczą (Erikson). Która z tych nieuchronności podsumowywania i bilansów  wieńczy dzieło naszych nauczycieli i wychowawców  epoki Wielkiej Zmiany.  Jak potoczyły się dalsze ich losy.  Jakie jest ich usytuowanie społeczne i kulturowe w odmienionej rzeczywistości?

 Jest to zarazem pokolenie, którego całe dorosłe życie przypadło na czas demokratycznej transformacji ustrojowej w naszym kraju.  Wartości, aspiracje i dążenia tego pokolenia najlepiej wyrazili autorzy pamiętników  z lat 1992/93,  jako młodzi wówczas, pełni entuzjazmu i zapału,  początkujący nauczyciele, na starcie swej nauczycielskiej i życiowej drogi. W kolejnym konkursie „Nauczycielska dojrzałość”,  gdy radykalne zmiany stały się faktem,  nazwali siebie „Ostatnimi Mohikanami”.  Jaki jest finał ich historii.  Co przetrwało z marzeń, dążeń, ambicji i wysiłków.  Jakie  przesłanie chcieliby skierować do swych następców oraz do całego społeczeństwa.                      

Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o osobistą, pisemną wypowiedź i refleksję  w formie, jaka Wam najbardziej   odpowiada; może to być pamiętnik, dziennik, list, czy też  np. luźne zapiski o własnej drodze życiowej, doświadczeniach życiowych, edukacyjno - zawodowych, przemyśleniach, dążeniach, oczekiwaniach, propozycjach itp. Ważne, aby zawierały one szczere relacje z życia oraz własne oceny i refleksje. Najbardziej cenne dla prowadzonych badań będą te wypowiedzi, w których napiszecie szerzej o całym swoim dotychczasowym życiu, tak, jak ono przebiegało: dzieciństwo, wychowanie, szkoły, studia, start w zawodzie, małżeństwo, rodzina, rozwój zawodowy, kariera.

W tym miejscu zwracamy się do Uczestników Konkursu na Pamiętniki Młodego Pokolenia Nauczycieli z przełomu 1992/1993 roku, jak również Uczestników Konkursu pod hasłem ”Nauczycielska dojrzałość” z lat 2002- 2004. Napiszcie, jak potoczyło się Wasze życie, czy spełniły się  aspiracje i plany. Jak teraz postrzegacie  siebie  i otaczającą rzeczywistość? Jak widzicie przyszłość swoją, swej rodziny, społeczeństwa oraz rolę nauczyciela. Jakie jest  Wasze nauczycielskie przesłanie na kanwie swego  życia i nauczycielskiej  drogi.

Autorzy winni swoje prace opatrzyć pseudonimem i w osobnej, zaklejonej kopercie dołączyć następujące dane o sobie: imię i nazwisko, wiek (data urodzenia), miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, miejsce pracy (typ szkoły), wykształcenie (typ ukończonej szkoły, nazwa uczelni), specjalność zawodowa, nauczany przedmiot czy rodzaj pracy.

Prace w formie wydruków komputerowych z dołączoną płytą CD lub czytelnych rękopisów należy przesłać listem poleconym do końca listopada 2016  r. pod adresem: prof. dr hab. Wanda Dróżka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce – z dopiskiem „Konkurs: Nauczycielskie przesłanie”. Adres e-mail: (tylko do ew. korespondencji w sprawach dotyczących organizacji konkursu)  wanda.drozka@wp.pl

Nadesłane prace pozostaną własnością organizatorów i posłużą wyłącznie do analiz naukowych. Wyróżniające się materiały będą publikowane w całości lub we fragmentach tylko i wyłącznie w porozumieniu i za zgodą autorów. Gwarantowana jest całkowita anonimowość.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Jury składające się z wybitnych uczonych i pedagogów.

Wzorem ubiegłych edycji Autorom najciekawszych prac zostaną przyznane nagrody finansowe:

I nagroda - co najmniej 4 tys. zł,  II nagroda - 3 tys. zł, III nagroda - 2 tys. zł. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.

Wszyscy uczestnicy otrzymają ponadto certyfikaty, zaświadczające  o   ich aktywnym  udziale w  Konkursie.    

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах