Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 05.08.2016
Deadline for applications: 30.11.2016

Nauczycielskie przesłanie - Wielki Ogólnopolski Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, dzienniki i inne wypowiedzi osobiste nauczycieli

Target groups:
Educators

Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Pedeutologii, Pedagogiki Pracy i Kształcenia Ustawicznego pod honorowym patronatem JM  Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka ogłaszają Wielki  Ogólnopolski Konkurs na  pamiętniki, wspomnienia, dzienniki i inne wypowiedzi osobiste nauczycieli pod hasłem

„NAUCZYCIELSKIE PRZESŁANIE"

(Pokolenia polskich nauczycieli w trosce o przyszłość)

Zwracamy się do nauczycieli wszystkich szczebli i typów szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych w naszym kraju z apelem o wzięcie udziału w konkursie. Nauczycieli, pedagogów, wychowawców  prosimy o podzielenie się swymi doświadczeniami życiowymi i zawodowymi oraz własnymi przemyśleniami nad sytuacją oraz perspektywami edukacji i zawodu nauczycielskiego  w realiach  współczesnej  Polski, a także w szerszym kontekście globalnych przemian społeczno- kulturowych, politycznych i ekonomicznych.

Obecna,  trzecia już edycja Konkursu stanowi  kolejny etap badań pamiętnikarskich nad pokoleniami nauczycieli w Polsce w okresie transformacji. Zależy nam zatem na zgromadzeniu autentycznych  materiałów  dokumentujących  rolę,   znaczenie  oraz  zaangażowane uczestnictwo nauczycieli, poprzez ich pracę pedagogiczną  i wychowawczą,  w demokratycznych przeobrażeniach w Polsce po 1989 r.  

Jest  to  zarazem poszukiwanie odpowiedzi na wiele pytań związanych z relacją: zawód nauczycielski – oblicza zmiany,  na kontinuum od startu po finał (wymiar cyklu życia) oraz na przestrzeni 25-cia transformacji w Polsce (wymiar pokoleniowy).  Są to pytania o to  jaka jest sytuacja trzech pokoleń pracujących obecnie w szkołach  nauczycieli w kontekście zmian: epokowych (globalna zmiana kulturowa, kryzys instytucji i organizacji);  trwających od 1989r. przemian społeczno-ustrojowych (społeczno-politycznych i edukacyjnych, m.in. zmian wprowadzonych przez reformę oświaty;   zmian ekonomicznych  z ostatnich lat wywołanych przez ogólnoświatowy kryzys 2008 r) , jaka jest kondycja społeczno-kulturowa i zawodowa  nauczycieli, jakie jest ich położenie społeczne, ekonomiczne, jak zmiany wpłynęły na ich życie zawodowe i osobiste, jakie są różnice w odczuwaniu zmiany oraz w przystosowaniu się do  niej trzech  pokoleń nauczycieli: pokolenia starszego (nauczyciele powyżej 55r.ż.i będący na emeryturze), pokolenia średniego (35-55r.ż.), pokolenia młodego (do 35r.ż.)  

Jakie wartości i ideały chcą  chronić starsze pokolenia nauczycieli, jakie zaś są zapatrywania, nastawienia i aspiracje   młodych, początkujących  nauczycieli. Czy i  jak  dokonuje się  nieunikniona zmiana pokoleniowa oraz co wartościowego wnosi?

Obecny konkurs jest kontynuacją zakończonego dokładnie przed dziesięcioma laty Ogólnopolskiego Konkursu na Pamiętniki Nauczycieli pod  hasłem:  „Nauczycielska dojrzałość”  (2002-2004) oraz ogłoszonego dwadzieścia lat temu Ogólnopolskiego Konkursu na Pamiętniki Młodego Pokolenia Nauczycieli (1992/1993). *

Szczególną prośbę kierujemy do nauczycieli starszych, z pierwszego pokolenia polskiej transformacji, które przeważnie  znajduje się u schyłku  swej nauczycielskiej kariery, bądź  jest już na emeryturze.  W fazie późnej dorosłości  głównym zadaniem i siłą życiową staje się   troska, a następnie mądrość,  zaś kryzys,  jaki się w tym okresie pojawia,  wynika  z  napięcia  miedzy integralnością a rozpaczą (Erikson). Która z tych nieuchronności podsumowywania i bilansów  wieńczy dzieło naszych nauczycieli i wychowawców  epoki Wielkiej Zmiany.  Jak potoczyły się dalsze ich losy.  Jakie jest ich usytuowanie społeczne i kulturowe w odmienionej rzeczywistości?

 Jest to zarazem pokolenie, którego całe dorosłe życie przypadło na czas demokratycznej transformacji ustrojowej w naszym kraju.  Wartości, aspiracje i dążenia tego pokolenia najlepiej wyrazili autorzy pamiętników  z lat 1992/93,  jako młodzi wówczas, pełni entuzjazmu i zapału,  początkujący nauczyciele, na starcie swej nauczycielskiej i życiowej drogi. W kolejnym konkursie „Nauczycielska dojrzałość”,  gdy radykalne zmiany stały się faktem,  nazwali siebie „Ostatnimi Mohikanami”.  Jaki jest finał ich historii.  Co przetrwało z marzeń, dążeń, ambicji i wysiłków.  Jakie  przesłanie chcieliby skierować do swych następców oraz do całego społeczeństwa.                      

Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o osobistą, pisemną wypowiedź i refleksję  w formie, jaka Wam najbardziej   odpowiada; może to być pamiętnik, dziennik, list, czy też  np. luźne zapiski o własnej drodze życiowej, doświadczeniach życiowych, edukacyjno - zawodowych, przemyśleniach, dążeniach, oczekiwaniach, propozycjach itp. Ważne, aby zawierały one szczere relacje z życia oraz własne oceny i refleksje. Najbardziej cenne dla prowadzonych badań będą te wypowiedzi, w których napiszecie szerzej o całym swoim dotychczasowym życiu, tak, jak ono przebiegało: dzieciństwo, wychowanie, szkoły, studia, start w zawodzie, małżeństwo, rodzina, rozwój zawodowy, kariera.

W tym miejscu zwracamy się do Uczestników Konkursu na Pamiętniki Młodego Pokolenia Nauczycieli z przełomu 1992/1993 roku, jak również Uczestników Konkursu pod hasłem ”Nauczycielska dojrzałość” z lat 2002- 2004. Napiszcie, jak potoczyło się Wasze życie, czy spełniły się  aspiracje i plany. Jak teraz postrzegacie  siebie  i otaczającą rzeczywistość? Jak widzicie przyszłość swoją, swej rodziny, społeczeństwa oraz rolę nauczyciela. Jakie jest  Wasze nauczycielskie przesłanie na kanwie swego  życia i nauczycielskiej  drogi.

Autorzy winni swoje prace opatrzyć pseudonimem i w osobnej, zaklejonej kopercie dołączyć następujące dane o sobie: imię i nazwisko, wiek (data urodzenia), miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, miejsce pracy (typ szkoły), wykształcenie (typ ukończonej szkoły, nazwa uczelni), specjalność zawodowa, nauczany przedmiot czy rodzaj pracy.

Prace w formie wydruków komputerowych z dołączoną płytą CD lub czytelnych rękopisów należy przesłać listem poleconym do końca listopada 2016  r. pod adresem: prof. dr hab. Wanda Dróżka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce – z dopiskiem „Konkurs: Nauczycielskie przesłanie”. Adres e-mail: (tylko do ew. korespondencji w sprawach dotyczących organizacji konkursu)  wanda.drozka@wp.pl

Nadesłane prace pozostaną własnością organizatorów i posłużą wyłącznie do analiz naukowych. Wyróżniające się materiały będą publikowane w całości lub we fragmentach tylko i wyłącznie w porozumieniu i za zgodą autorów. Gwarantowana jest całkowita anonimowość.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Jury składające się z wybitnych uczonych i pedagogów.

Wzorem ubiegłych edycji Autorom najciekawszych prac zostaną przyznane nagrody finansowe:

I nagroda - co najmniej 4 tys. zł,  II nagroda - 3 tys. zł, III nagroda - 2 tys. zł. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.

Wszyscy uczestnicy otrzymają ponadto certyfikaty, zaświadczające  o   ich aktywnym  udziale w  Konkursie.    

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.