Полонистический бюллетень

Кандидатская диссертация

Дата размещения: 28.11.2019

Dyskurs wielokulturowy na łamach „Borussii” i „Pograniczy”

Автор:
Область:
Literaturoznawstwo
Учреждение:
Местность:
Szczecin
Научные руководители:

„Pogranicza” i „Borussia” to czasopisma, które odegrały znaczącą rolę w procesie kulturotwórczym regionu Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur. Skupiały badaczy literatury, kultury, języka i  sztuki, były nośnikami utrwalania wiedzy o trudnej historii pograniczy.

„Pogranicza” i „Borussia” to czasopisma, które odegrały znaczącą rolę w procesie kulturotwórczym regionu Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur. Skupiały badaczy literatury, kultury, języka i  sztuki, były nośnikami utrwalania wiedzy o trudnej historii pograniczy. Celem pracy będzie próba zrozumienia fenomenu obu czasopism i dokonanie rekonesansu wartości niesionych na ich łamach przez niemal dwie dekady oraz przeanalizowanie, jak dyskurs wielokulturowy był przedstawiany na łamach obu czasopism, jacy autorzy w nich publikowali, jakie oddziaływanie miały oba periodyki w  środowisku regionalnym i krajowym. Wspólnym mianownikiem obu pism jest wielokulturowość, etniczne zróżnicowanie mieszkańców Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur. Specyfika regionalna Szczecina i Olsztyna zmusza do poszukiwania odpowiedzi na pytania o rolę pism kulturalnych w procesie integracji środowisk niejednorodnych historycznie i kulturowo.

Информация

Дата начала аспирантуры:
18.04.2019
Ключевые слова:

Смотреть также

02.07.2018

Kryzys tradycyjnej władzy wzroku w polskiej literaturze i polskim malarstwie na przełomie XIX i XX wieku

Praca poświęcona jest problematyce kryzysu tradycyjnej władzy wzroku w polskiej literaturze i polskim malarstwie na przełomie XIX i XX wieku. Chodzi o usytuowanie rodzimej sztuki słowa i obrazu w zupełnie nowym kontekście: przełomu antywzrokocentrycznego, zaproponowanego przez amerykańskiego badacza Martina Jaya sposobu rozumienia zmian paradygmatu kultury europejskiej w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia.

13.09.2018

Obraz Polski i Polaków w twórczości Tadeusza Konwickiego

---

07.01.2019

Przestrzeń w „Oziminie”, przestrzeń „Oziminy” Wacława Berenta

Aleksandra Wojtowicz w rozprawie doktorskiej Przestrzeń w „Oziminie”, przestrzeń „Oziminy” Wacława Berenta formułuje tezy dotyczące nowego spojrzenia na problem przestrzeni w twórczości Berenta. Praca jest polemiką z tezami badaczy, którzy wskazywali na niemożność odtworzenia przyległości miejsc, labiryntowość i brak logiki przestrzennej w powieści.

15.11.2018

Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach północnomałopolskich i przyległych. Studium morfologiczno-leksykalne

Przedmiotem rozważań podjętych w pracy jest wskazanie różnego typu powiązań derywatów nominalnych z definiującymi je znaczeniami czynności. Przyjęta w opisie słowotwórczym chronia pozwala na odsłanianie czynnościowego charakteru zarówno formacji o czytelnych, funkcjonalnych relacjach z czynnościami je motywującymi, jak i tych, w których powiązania te uległy już zatarciu. Wprowadzenie zaś zasad opisu gniazdowego umożliwia włączenie w krąg formacji o charakterze czynnościowym rzeczowników, które zgodnie z zasadami interpretacji funkcjonalnej parafrazowane są poza znaczeniami czynnościowymi.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах