Polish Studies Bulletin

Doctoral thesis

Added on: 28.11.2019

Dyskurs wielokulturowy na łamach „Borussii” i „Pograniczy”

Field:
Literaturoznawstwo
City or town:
Szczecin

„Pogranicza” i „Borussia” to czasopisma, które odegrały znaczącą rolę w procesie kulturotwórczym regionu Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur. Skupiały badaczy literatury, kultury, języka i  sztuki, były nośnikami utrwalania wiedzy o trudnej historii pograniczy.

„Pogranicza” i „Borussia” to czasopisma, które odegrały znaczącą rolę w procesie kulturotwórczym regionu Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur. Skupiały badaczy literatury, kultury, języka i  sztuki, były nośnikami utrwalania wiedzy o trudnej historii pograniczy. Celem pracy będzie próba zrozumienia fenomenu obu czasopism i dokonanie rekonesansu wartości niesionych na ich łamach przez niemal dwie dekady oraz przeanalizowanie, jak dyskurs wielokulturowy był przedstawiany na łamach obu czasopism, jacy autorzy w nich publikowali, jakie oddziaływanie miały oba periodyki w  środowisku regionalnym i krajowym. Wspólnym mianownikiem obu pism jest wielokulturowość, etniczne zróżnicowanie mieszkańców Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur. Specyfika regionalna Szczecina i Olsztyna zmusza do poszukiwania odpowiedzi na pytania o rolę pism kulturalnych w procesie integracji środowisk niejednorodnych historycznie i kulturowo.

Information

Start date of the doctoral assessment procedure:
18.04.2019
Key words:

See also

02.07.2018

Kryzys tradycyjnej władzy wzroku w polskiej literaturze i polskim malarstwie na przełomie XIX i XX wieku

Praca poświęcona jest problematyce kryzysu tradycyjnej władzy wzroku w polskiej literaturze i polskim malarstwie na przełomie XIX i XX wieku. Chodzi o usytuowanie rodzimej sztuki słowa i obrazu w zupełnie nowym kontekście: przełomu antywzrokocentrycznego, zaproponowanego przez amerykańskiego badacza Martina Jaya sposobu rozumienia zmian paradygmatu kultury europejskiej w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia.

13.09.2018

Obraz Polski i Polaków w twórczości Tadeusza Konwickiego

---

07.01.2019

Przestrzeń w „Oziminie”, przestrzeń „Oziminy” Wacława Berenta

Aleksandra Wojtowicz w rozprawie doktorskiej Przestrzeń w „Oziminie”, przestrzeń „Oziminy” Wacława Berenta formułuje tezy dotyczące nowego spojrzenia na problem przestrzeni w twórczości Berenta. Praca jest polemiką z tezami badaczy, którzy wskazywali na niemożność odtworzenia przyległości miejsc, labiryntowość i brak logiki przestrzennej w powieści.

15.11.2018

Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach północnomałopolskich i przyległych. Studium morfologiczno-leksykalne

Przedmiotem rozważań podjętych w pracy jest wskazanie różnego typu powiązań derywatów nominalnych z definiującymi je znaczeniami czynności. Przyjęta w opisie słowotwórczym chronia pozwala na odsłanianie czynnościowego charakteru zarówno formacji o czytelnych, funkcjonalnych relacjach z czynnościami je motywującymi, jak i tych, w których powiązania te uległy już zatarciu. Wprowadzenie zaś zasad opisu gniazdowego umożliwia włączenie w krąg formacji o charakterze czynnościowym rzeczowników, które zgodnie z zasadami interpretacji funkcjonalnej parafrazowane są poza znaczeniami czynnościowymi.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.