Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Informacja o rekrutacji na studia polonistyczne | UWM
Заявки принимаются до: 24.07.2017
Дата размещения: 03.06.2017

Filologia polska - studia II stopnia

Город:
Olsztyn
Форма:
стационарный
Вид предложения:
Обучение второй степени

Studia II stopnia trwają 4 semestry, umożliwiają zdobycie tytułu magistra. Celem kształcenia na kierunku filologia polska jest zdobycie wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa.

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje przygotowanie do pracy naukowej, umożliwiające podjęcie studiów doktoranckich. Możliwości zatrudnienia absolwentów są poszerzone dzięki prowadzonym specjalizacjom.  Studia dają możliwość pracy w:

 • szkołach i ośrodkach wychowawczych
 • redakcjach czasopism i  środkach masowego przekazu
 • instytucjach oświatowych i kulturalnych
 • bibliotekach
 • działach personalnych i szkoleniowych wszystkich zakładów pracy.

Specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia:

 • filologia polska i edytorstwo tekstów,
 • filologia polska ze specjalnością nauczycielską w zakresie języka polskiego.

Specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego to czterosemestralna forma uzupełnienia głównego kierunku studiów. Mogą wybrać ją studenci II stopnia kierunku filologia polska, którzy ukończyli studia licencjackie w zakresie filologii (polskiej lub obcej). Wymagane są także wcześniejsze lub równoległe ukończenie specjalności nauczycielskiej oraz dobra znajomość języka obcego. Na zajęciach wiele uwagi poświęca się zagadnieniom językoznawczym (gramatycznym), ale także zagadnieniom kultury polskiej, dialogu międzykulturowego, miejscu polszczyzny na językowej mapie świata, ponieważ lektor języka polskiego jest nie tylko nauczycielem, ale także ambasadorem kultury polskiej.

Specjalność edytorstwo tekstów pozwala absolwentowi na zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie szeroko pojętego edytorstwa tekstów, stąd w treściach programowych występują zagadnienia dotyczące źródłoznawstwa, tekstologii, edytorstwa oraz poligrafii, jak i również kultury i zasad pisowni języka polskiego. Z uwagi na warsztatowy charakter specjalności szczególny nacisk położono na zajęcia praktyczne (ćwiczenia, laboratoria) warunkujące dobre przygotowanie absolwenta do pracy nad edycją tekstów.

Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela mogą wybrać również specjalność nauczycielską. Szczegółowych informacji na temat udziela Ośrodek Kształcenia Metodycznego Wydziału Humanistycznego UWM.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie i życiorys (na formularzu);
 2. Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/ Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub kopia świadectwa dojrzałości poświadczona notarialnie lub przez wydziałową (kierunkową) komisję rekrutacyjną;
 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie lub przez wydziałową (kierunkową) komisje rekrutacyjną;
 4. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi;
 5. 5 fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z podaniem na odwrocie imienia (imion) i nazwiska oraz numeru PESEL;
 6. Kserokopia dowodu osobistego – strony 1 i 2;
 7. Dowód opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia do pliku dokumentów zobowiązani są dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów I stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) wg wzoru określonego przez UWM;
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (zawodowych).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM.

___________________________________________________________________________________________

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski kształci polonistów od ponad czterdziestu lat. Aktualnie na kierunku filologia polska proponuje 6 modułów specjalizacyjnych, w ramach których student zdobywa potrzebną wiedzę oraz cenne umiejętności, takie jak analiza i interpretacja różnego rodzaju tekstów czy sprawność komunikacyjna w mowie i piśmie. Rozwija umiejętność krytycznego myślenia, dbałość o piękno języka i komunikowanie etyczne.

 Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań w kołach naukowych, takich jak: 

- Studenckie Naukowe Koło Językoznawców

- Naukowe Koło Teatralne Salve Verbum

- Interdyscyplinarne Koło Naukowe InterGender

- Koło Naukowe Twórczości Literackiej „Ars Scripta”

- Studenckie Naukowe Koło Badań Popkultury

Studenci UWM korzystają również z programów: Most i Erasmus, w ramach których mają możliwość poznać inne polskie uczelnie (Most) lub uczelnie zagraniczne. Najczęściej wybierają studia na Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie w Bari (Włochy) oraz Uniwersytecie w Moguncji (Niemcy).

Ci, którzy lubią poznawać nowe kraje, uczyć się w praktyce dialogu kulturowego, a przy tym lubią pomagać innym, zostają wolontariuszami organizacji studenckiej AIESEC, z którą UWM współpracuje.

Информация

Стоимость обучения:
bez opłat
Продолжительность обучения:
4 semestry

Смотреть также

05.09.2016

studia II stopnia na kierunku filologia polska

Instytut Filologii Polskiej zaprasza na studia magisterskie i proponuje specjalności:  

01.05.2017

Filologia polska (studia stacjonarne I-go stopnia, specjalność nauczycielska)

Kwalifikacje absolwenta:

01.05.2017

Filologia polska (studia stacjonarne II-go stopnia, specjalność nauczycielska)

Absolwent studiów specjalności nauczycielskiej drugiego stopnia jest przygotowany do nauczania języka polskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Posiada ogólne wykształcenie humanistyczne, zna społeczno-kulturowe konteksty edukacji, ma poszerzoną wiedzę literaturoznawczą, językoznawczą i metodyczną. Zna mechanizmy współczesnej kultury w wymiarze globalnym i lokalnym, umie stosować nowoczesne metody animowania działań edukacyjnych. Może pracować w domach kultury, w redakcjach czasopism i wydawnictw.

29.05.2017

Filologia polska - studia II stopnia

Kierunek filologia polska w PWSZ w Tarnowie prowadzony jest od początku istnienia uczelni, tj. od 1998 roku. Od roku akad. 2017/2018 Zakład Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie wprowadza do oferty studiów na kierunku Filologia polska nowe specjalności. Oprócz cieszącej się popularnością specjalności nauczycielskiej proponujemy specjalności: twórcze pisarstwo (studia pierwszego i drugiego stopnia); retoryka - sztuka skutecznej komunikacji społecznej (studia pierwszego i drugiego stopnia); komunikowanie medialne - słowo, tekst i obraz (studia pierwszego stopnia) i komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations (studia drugiego stopnia). Kształcenie na kierunku filologia polska w PWSZ w Tarnowie ma charakter praktyczny i odbywa się na podstawie autorskich programów.  Zapraszamy do obejrzenia filmów o naszych specjalnościach: http://pwsztar.edu.pl/filologia-polska-nowa-oferta-ksztalcenia/?param=FP Więcej informacji pod linkiem: http://pwsztar.edu.pl/nowe-specjalnosci-kierunki-pwsz/?param=UCZELNIA

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах