Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до: 16.09.2016
Дата размещения: 05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Город:
Kielce
Форма:
стационарный
Вид предложения:
аспирантура

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

Terminarz postępowania w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie:

 1. Kandydatów na studia doktoranckie prosimy o dokonanie rejestracji w systemie internetowym do dnia 16.09.2016 r. i złożenie wymaganych dokumentów do dnia 19.09.2016 r. na adres:
  Instytut Filologii Polskiej
  ul. Świętokrzyska 15 G, pokój B202
  25-406 Kielce
  telefon: 41 349 71 16

 2. Termin dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego – do 20.09.2016 roku

 3. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniach 22.09.2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej, ul. Świętokrzyska 15 G, 25-509 Kielce

 4. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 26.09.2016 roku

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego:

Kandydaci powinni posiadać tytuł zawodowy magister lub tytuł równorzędny z kierunków filologicznych lub pokrewnych.

Kandydaci proszeni są o złożenie niżej wymienionych dokumentów:

 1. Formularz podania wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji kandydatów.

 2. Życiorys naukowy.

 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku braku suplementu – indeksy oraz zaświadczenie o średniej ocen ze studiów – I° i II° lub 5-l.).
  Osoby, które ukończyły studia w roku akademickim 2015/2016 winny dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów z adnotacją o średniej ocen ze studiów I° i II° lub 5-l.; odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu.

 4. Jednostronicowe streszczenie pracy magisterskiej.

 5. Pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez promotora pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego albo inną osobę posiadającą tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

 6. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe oraz dodatkowe kwalifikacje.

 7. Kolorowe zdjęcie cyfrowe o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

 8. 2 kolorowe zdjęcia papierowe o wymiarze 37×52 mm.

 9. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego:

Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 50.

Opiekunowie naukowi oraz tematyka badawcza dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie językoznawstwo:

dr hab. Andrzej Kominek prof. UJK
jedruskom@poczta.onet.pl
www.ujk.edu.pl/ifp
językoznawstwo kognitywne, metafora i metonimia, język wartości, język religijny, psycho- i neurolingwistyka, język osób z autyzmem.

dr hab. Elżbieta Michow prof. UJK
elamich@o2.pl
www.ujk.edu.pl/ifp
językoznawstwo historyczne (semantyka, zapożyczenia), onomastyka, toponimia świętokrzyska, wybrane zagadnienia slawistyczne (wzajemne wpływy języków słowiańskich, frazeologia.

prof. dr hab. Marek Ruszkowski
gustaw1960@op.pl
www.ujk.edu.pl/ifp
stylistyka, lingwistyka tekstu, językoznawstwo stylistyczne, wariantywność współczesnej polszczyzny.

dr hab. Oleg Leszczak prof. UJK
olegleszczak@o2.pl
www.ujk.edu.pl/ifo
analiza dyskursu, lingwistyka tekstu, onomazjologia, semantyka leksykalna, słowotwórstwo, metodologia badań językoznawczych.

dr hab. Piotr Zbróg prof. UJK
zbrog@interia.pl
www.ujk.edu.pl/ifp
składnia współczesna i historyczna, aspekty kultury języka i językoznawstwa normatywnego, komunikacja językowa w różnych aspektach (zakłócenia, manipulacja w procesie porozumiewania się).

dr hab. Stanisław Cygan prof. UJK
stanislaw.cygan@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ifp
dialektologia, język osobniczy, język polski jako obcy (w aspekcie pragmatycznym), odmiany socjolektalne współczesnej polszczyzny.

dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK
marzena.marczewska@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ifp
lingwistyka kulturowa, etnolingwistyka, językowy obraz świata, stereotypy językowe, historia mówiona

dr hab. Joanna Senderska
josen@poczta.onet.pl
www.ujk.edu.pl/ifp
zróżnicowanie środowiskowe współczesnej polszczyzny (socjolekty), kategorie składniowe polszczyzny współczesnej a/i minionych epok

dr hab. Roman Starz
romanstarz@gmail.com
www.ujk.edu.pl/ifp
lingwistyka edukacyjna, słownictwo uczniów (ale nie tylko), słowniki frekwencyjne, ortografia, interpunkcja

dr hab. Alicja Gałczyńska
ajg@poczta.onet.pl

www.ujk.edu.pl/ifp
grzeczność językowa, język mediów, zjawiska współczesnego języka polskiego

Zakres materiału z językoznawstwa na ustny egzamin-rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami na studia doktoranckie:

 • Główne założenia językoznawstwa kognitywnego z uwzględnieniem własnej tematyki  badawczej.

 • Charakterystyka języka religijnego i propozycja badań w tym zakresie.

 • Typy zmian znaczeniowych.

 • Klasyfikacja nazw własnych.

 • Zapożyczenia zewnętrzne i wewnętrzne we współczesnym słowotwórstwie rosyjskim.

 • Leksyka rosyjska na przełomie XX/XXI wieku.

 • Główne założenia stylistyki językoznawczej z uwzględnieniem własnej tematyki badawczej.

 • Metody ilościowe w językoznawstwie.

 • Wpływ zapożyczeń językowych na kształtowanie postaw i mentalność w okresie globalizacji.

 • Najnowsze procesy we współczesnym słownictwie polskim i rosyjskim.

 • Pojęcie dyskursu..

 • Teoria nominacji i procesy słowotwórcze.

 • Założenia językoznawstwa funkcjonalnego.

 • Teorie znaczenia leksykalnego.

 • Ogólna charakterystyka współczesnej polszczyzny z punktu widzenia poprawnościowego.

 • Język współczesnej wsi i przemiany tego języka w aspekcie społeczno-kulturowym.

 • Język artystyczny i metody jego badania.

 • Związki między językiem a kulturą (propozycje badań w tym zakresie).

 • Polska kultura ludowa w aspekcie badań językoznawczych.

 • Lingwistyka kulturowa.

 • Historia mówiona.

 • Zróżnicowanie środowiskowe współczesnej polszczyzny (socjolekty).

 • Kategorie składniowe polszczyzny współczesnej a/i minionych epok.

 • Lingwistyka edukacyjna.

 • Badania w zakresie ortografii i interpunkcji.

 • Język mediów.

 • Grzeczność językowa.

 • Zjawiska współczesnego języka polskiego.

Kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo:

dr hab. Andrzej Kominek, prof. UJK
akominek@ujk.edu.pl
Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15 G
25-406 KIELCE
pokój B202
telefon: 41 349 71 16
Dyżury Przewodniczącego Komisji:

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Agnieszki Rosińskiej-Mamej

dyżury:

 • 02.06.2016 r. – godz. 10.30-11.30; 16.30-17.00

 • 21.06.2016 r. – godz. 10.30-12.00

 • 22.06.2016 r. – 10.00-12.30

 • 05.07.2016 r. – 9.00-10.00

 • 12.07.2016 r. – 16.00-17.00

 • 15.09.2016 r. – 12.00-13.00

 • 19.09.2016 r. – 10.30-11.30

telefon: 501 459 275
mail: agnieszka.rosinska-mamej@ujk.edu.pl

Информация

Стоимость обучения:
----
Продолжительность обучения:
8 semestrów
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах