Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 16.09.2016
Added on: 05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

City/Town:
Kielce
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
Third Degree Studies

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

Terminarz postępowania w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie:

 1. Kandydatów na studia doktoranckie prosimy o dokonanie rejestracji w systemie internetowym do dnia 16.09.2016 r. i złożenie wymaganych dokumentów do dnia 19.09.2016 r. na adres:
  Instytut Filologii Polskiej
  ul. Świętokrzyska 15 G, pokój B202
  25-406 Kielce
  telefon: 41 349 71 16

 2. Termin dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego – do 20.09.2016 roku

 3. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniach 22.09.2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej, ul. Świętokrzyska 15 G, 25-509 Kielce

 4. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 26.09.2016 roku

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego:

Kandydaci powinni posiadać tytuł zawodowy magister lub tytuł równorzędny z kierunków filologicznych lub pokrewnych.

Kandydaci proszeni są o złożenie niżej wymienionych dokumentów:

 1. Formularz podania wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji kandydatów.

 2. Życiorys naukowy.

 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku braku suplementu – indeksy oraz zaświadczenie o średniej ocen ze studiów – I° i II° lub 5-l.).
  Osoby, które ukończyły studia w roku akademickim 2015/2016 winny dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów z adnotacją o średniej ocen ze studiów I° i II° lub 5-l.; odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu.

 4. Jednostronicowe streszczenie pracy magisterskiej.

 5. Pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez promotora pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego albo inną osobę posiadającą tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

 6. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe oraz dodatkowe kwalifikacje.

 7. Kolorowe zdjęcie cyfrowe o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

 8. 2 kolorowe zdjęcia papierowe o wymiarze 37×52 mm.

 9. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego:

Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 50.

Opiekunowie naukowi oraz tematyka badawcza dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie językoznawstwo:

dr hab. Andrzej Kominek prof. UJK
jedruskom@poczta.onet.pl
www.ujk.edu.pl/ifp
językoznawstwo kognitywne, metafora i metonimia, język wartości, język religijny, psycho- i neurolingwistyka, język osób z autyzmem.

dr hab. Elżbieta Michow prof. UJK
elamich@o2.pl
www.ujk.edu.pl/ifp
językoznawstwo historyczne (semantyka, zapożyczenia), onomastyka, toponimia świętokrzyska, wybrane zagadnienia slawistyczne (wzajemne wpływy języków słowiańskich, frazeologia.

prof. dr hab. Marek Ruszkowski
gustaw1960@op.pl
www.ujk.edu.pl/ifp
stylistyka, lingwistyka tekstu, językoznawstwo stylistyczne, wariantywność współczesnej polszczyzny.

dr hab. Oleg Leszczak prof. UJK
olegleszczak@o2.pl
www.ujk.edu.pl/ifo
analiza dyskursu, lingwistyka tekstu, onomazjologia, semantyka leksykalna, słowotwórstwo, metodologia badań językoznawczych.

dr hab. Piotr Zbróg prof. UJK
zbrog@interia.pl
www.ujk.edu.pl/ifp
składnia współczesna i historyczna, aspekty kultury języka i językoznawstwa normatywnego, komunikacja językowa w różnych aspektach (zakłócenia, manipulacja w procesie porozumiewania się).

dr hab. Stanisław Cygan prof. UJK
stanislaw.cygan@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ifp
dialektologia, język osobniczy, język polski jako obcy (w aspekcie pragmatycznym), odmiany socjolektalne współczesnej polszczyzny.

dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK
marzena.marczewska@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ifp
lingwistyka kulturowa, etnolingwistyka, językowy obraz świata, stereotypy językowe, historia mówiona

dr hab. Joanna Senderska
josen@poczta.onet.pl
www.ujk.edu.pl/ifp
zróżnicowanie środowiskowe współczesnej polszczyzny (socjolekty), kategorie składniowe polszczyzny współczesnej a/i minionych epok

dr hab. Roman Starz
romanstarz@gmail.com
www.ujk.edu.pl/ifp
lingwistyka edukacyjna, słownictwo uczniów (ale nie tylko), słowniki frekwencyjne, ortografia, interpunkcja

dr hab. Alicja Gałczyńska
ajg@poczta.onet.pl

www.ujk.edu.pl/ifp
grzeczność językowa, język mediów, zjawiska współczesnego języka polskiego

Zakres materiału z językoznawstwa na ustny egzamin-rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami na studia doktoranckie:

 • Główne założenia językoznawstwa kognitywnego z uwzględnieniem własnej tematyki  badawczej.

 • Charakterystyka języka religijnego i propozycja badań w tym zakresie.

 • Typy zmian znaczeniowych.

 • Klasyfikacja nazw własnych.

 • Zapożyczenia zewnętrzne i wewnętrzne we współczesnym słowotwórstwie rosyjskim.

 • Leksyka rosyjska na przełomie XX/XXI wieku.

 • Główne założenia stylistyki językoznawczej z uwzględnieniem własnej tematyki badawczej.

 • Metody ilościowe w językoznawstwie.

 • Wpływ zapożyczeń językowych na kształtowanie postaw i mentalność w okresie globalizacji.

 • Najnowsze procesy we współczesnym słownictwie polskim i rosyjskim.

 • Pojęcie dyskursu..

 • Teoria nominacji i procesy słowotwórcze.

 • Założenia językoznawstwa funkcjonalnego.

 • Teorie znaczenia leksykalnego.

 • Ogólna charakterystyka współczesnej polszczyzny z punktu widzenia poprawnościowego.

 • Język współczesnej wsi i przemiany tego języka w aspekcie społeczno-kulturowym.

 • Język artystyczny i metody jego badania.

 • Związki między językiem a kulturą (propozycje badań w tym zakresie).

 • Polska kultura ludowa w aspekcie badań językoznawczych.

 • Lingwistyka kulturowa.

 • Historia mówiona.

 • Zróżnicowanie środowiskowe współczesnej polszczyzny (socjolekty).

 • Kategorie składniowe polszczyzny współczesnej a/i minionych epok.

 • Lingwistyka edukacyjna.

 • Badania w zakresie ortografii i interpunkcji.

 • Język mediów.

 • Grzeczność językowa.

 • Zjawiska współczesnego języka polskiego.

Kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo:

dr hab. Andrzej Kominek, prof. UJK
akominek@ujk.edu.pl
Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15 G
25-406 KIELCE
pokój B202
telefon: 41 349 71 16
Dyżury Przewodniczącego Komisji:

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Agnieszki Rosińskiej-Mamej

dyżury:

 • 02.06.2016 r. – godz. 10.30-11.30; 16.30-17.00

 • 21.06.2016 r. – godz. 10.30-12.00

 • 22.06.2016 r. – 10.00-12.30

 • 05.07.2016 r. – 9.00-10.00

 • 12.07.2016 r. – 16.00-17.00

 • 15.09.2016 r. – 12.00-13.00

 • 19.09.2016 r. – 10.30-11.30

telefon: 501 459 275
mail: agnieszka.rosinska-mamej@ujk.edu.pl

Information

Tuition fee:
----
Duration of the course:
8 semestrów
Added on:
5 September 2016; 22:46 (Magdalena Płusa)
Edited on:
7 September 2016; 14:30 (Mariola Wilczak)

See also

06.09.2016

studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa

Terminarz postępowania w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie:

30.05.2016

Językoznawstwo - studia trzeciego stopnia

Głównym celem studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej i naukowo-badawczej dla potrzeb szkolnictwa wyższego, instytutów badawczych oraz jednostek kulturalnych i oświatowych.

30.05.2016

Literaturoznawstwo - studia trzeciego stopnia

Głównym celem studiów doktoranckich z literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo – dydaktycznej i naukowo – badawczej dla potrzeb szkolnictwa wyższego, instytutów badawczo – rozwojowych, jednostek kulturalnych i oświatowych. Absolwent studiów III stopnia (doktoranckich) w zakresie literaturoznawstwa dysponuje wysokim poziomem wiedzy na temat literaturoznawstwa polskiego lub obcego, ma umiejętność prowadzenia własnych badań naukowych oraz zdobywa kompetencje niezbędne w działalności badawczej i w pracy nauczyciela akademickiego.

05.09.2016

Humanistyka dzisiaj (film i nowe media, literatura, teatr, sztuka krytyczna)

Instytut Filologii Polskiej zaprasza do podjęcia studiów podyplomowych: Humanistyka dzisiaj ( film i nowe media, literatura, teatr oraz sztuka krytyczna). Studia rozpoczną się w październiku 2016 roku i trwać będą dwa semestry (140 godz.). Ich program skonstruowany został z myślą  o przekazaniu słuchaczowi najnowszej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych. Pozwoli mu ona głębiej zrozumieć zjawiska współczesnej kultury oraz stworzy podstawy do wnikliwszej analizy i interpretacji różnorodnych tekstów (filmu, najnowszej literatury polskiej i światowej, form teatralnych, popkulturowych oraz kontrowersyjnych propozycji sztuki krytycznej). Studia mają formułę dokształcającą. Przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać i świadomie uczestniczyć w kulturze oraz dla tych, którym wiedza o najnowszych zjawiskach rozwijającej się humanistyki jest niezbędna zawodowo, czyli nauczycielom pracującym w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i innych jednostkach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży oraz pracownikom instytucji kultury. Adres logowania: https://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-podyplomowa

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.