Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 16.09.2016
Added on: 06.09.2016

studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa

City/Town:
Kielce
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
Third Degree Studies
Announced on:
06.09.2016

Terminarz postępowania w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie:

 1. Kandydatów na studia doktoranckie prosimy o dokonanie rejestracji w systemie internetowym do dnia 16.09.2016 r. i złożenie wymaganych dokumentów do dnia 19.09.2016 r. na adres:
  Instytut Filologii Polskiej
  ul. Świętokrzyska 15 G, pokój B210
  25-406 Kielce
  telefon: 41 349-7121

 2. Termin dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego – do 20.09.2016 roku

 3. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniach 21-22.09.2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej, ul. Świętokrzyska 15 (budynek G) w sali C117, godz. 9.00

 4. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 26.09.2016 roku

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego:

Kandydaci powinni posiadać tytuł zawodowy magister lub tytuł równorzędny z kierunków: filologia polska, filologia obca lub pokrewne kierunki humanistyczne. Kandydaci proszeni są o złożenie niżej wymienionych dokumentów:

 1. Formularz podania wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji kandydatów.

 2. Życiorys naukowy.

 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku braku suplementu – indeksy oraz zaświadczenie o średniej ocen ze studiów – I° i II° lub 5-l.).
  Osoby, które ukończyły studia w roku akademickim 2015/2016 winny dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów z adnotacją o średniej ocen ze studiów I° i II° lub 5-l.; odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu.

 4. Jednostronicowe streszczenie pracy magisterskiej.

 5. Pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez promotora pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego albo inną osobę posiadającą tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

 6. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe oraz dodatkowe kwalifikacje.

 7. Kolorowe zdjęcie cyfrowe o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

 8. 2 kolorowe zdjęcia papierowe o wymiarze 37×52 mm.

 9. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego:

Opiekunowie naukowi oraz tematyka badawcza dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie literaturoznawstwo:

Prof dr hab. Tomasz Polański
www.ujk.edu.pl/ihis
tomaszpolanski@yahoo.com
Sztuka chrześcijańska w źródłach greckich, syryjskich i koptyjskich; rzymska cenzura literacka; orientalizm w kulturze grecko-rzymskiej; teoria i praktyka tłumaczenia w starożytnych językach orientalnych i klasycznych; historiografia grecka i syryjska IV-VI w.; historia i kultura hellenistyczna.

dr hab. Małgorzata Krzysztofik prof. UJK
www.ujk.edu.pl/ifp
mkrzysztofik@op.pl
Tradycja biblijna w literaturze staropolskiej, staropolska literatura popularna i użytkowa (renesansowe prognostyki astrologiczne, kalendarze renesansowe i barokowe, klucze prognostykarskie, godzinniki), kaznodziejstwo XVII-wieczne, podstawowe kategorie kultury staropolskiej w tekstach literatury pięknej i popularnej.

dr hab. Anna Kurska prof. UJK
www.ujk.edu.pl/ifp
anna.kurska@ujk.edu.pl
Literatura polska XIX wieku, szczególnie literatura romantyczna (idee estetyczne, narodziny i rozwój polskiego krajoznawstwa, związek literatury z miejscem w kontekście geografii kulturowej); literatura polska XX i XXI wieku oraz jej związki z tradycją romantyczną; regionalizm.

dr hab. Grażyna Legutko prof. UJK
www.ujk.edu.pl/ifp
grazyna.legutko@ujk.edu.pl
Literatura polska przełomu XIX i XX wieku (zwłaszcza europeizacja kultury młodopolskiej, krytyka i komparatystyka literacka, problematyka sakrologiczna); modernistyczne mity i mityzacje; publicystyka rewolucyjno-niepodległościowa, związki polityki historycznej z literaturą; małe prozy pozytywistyczne; biografistyka literacka; edytorstwo.

dr hab. Beata Utkowska prof. UJK
www.ujk.edu.pl/ifp
utkowska@ujk.edu.pl
Życie literackie i artystyczne na ziemiach polskich drugiej połowy XIX i początku XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem życia i twórczości Władysława S. Reymonta i Stefana Żeromskiego); edytorstwo tekstów literackich i paraliterackich przełomu stuleci (XIX i XX wieku).

dr hab. Mirosław Wójcik prof. UJK
www.ujk.edu.pl/ifp
mswojcik@ujk.edu.pl
Historia literatury okresu dwudziestolecia międzywojennego (twórczość Emila Zegadłowicza, Jerzego i Witolda Hulewiczów, działalność teatralna Stanisławy Wysockiej) i literatura współczesna (twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego); edytorstwo; literatura i kultura żydowska.

dr hab. Piotr Pietrych
www.ujk.edu.pl/ifp
aster.pietrych@gmail.com
Polskie życie literackie w latach czterdziestych XX wieku (zwłaszcza twórczość Czesława Miłosza w tym okresie), twórczość Aleksandra Wata; teoria literatury i metodologia badań literackich.

dr hab. Janusz Detka prof. UJK
www.ujk.edu.pl/ifp
januszdetka1@wp.pl
Polska literatura współczesna (zwłaszcza okresu postalinowskiej „odwilży”), literatura regionu świętokrzyskiego, polityczne konteksty literatury i życia literackiego po 1945 roku.

dr. hab. Diana Poskuta-Włodek
www.ujk.edu.pl/ifp
diana.poskuta@gmail.com
Teatr  polski XX wieku w kontekście teatru europejskiego, awangarda teatralna w dwudziestoleciu międzywojennym, nurty estetyczne inscenizacji, reżyserii i sztuki aktorskiej, historia teatrów instytucjonalnych i alternatywnych, krytyka teatralna.

dr hab. Barbara Gierszewska prof. UJK
www.ujk.edu.pl/ifp
giersz@ujk.edu.pl
Życie literackie i artystyczne we Lwowie w pierwszej połowie XX wieku (m.in. osobowość Ostapa Ortwina oraz literatki i artystki „piszące”), publicystyka i krytyka filmowa w Polsce, formy łączenia wypowiedzi wizualnej i werbalnej w tekstach kultury i współczesnej komunikacji (obraz konceptualny i słowo wizualne).

dr hab. Zbigniew Trzaskowski prof. UJK
www.ujk.edu.pl/ifp
zbigniew.trzaskowski@ujk.edu.pl
Aksjologia literatury europejskiej, polsko-czeskie relacje kulturowo-literackie, literatura a komunikacja społeczna, zagadka literacka, kulturowe konteksty literatury, metodologia badań naukowych; literatura a Biblia.

dr hab. Zofia Ożóg-Winiarska prof. UJK
www.ujk.edu.pl/ifp
zofia-ozog@neostrada.pl
Historia literatury polskiej i włoskiej, literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą, dydaktyka nauczania języka polskiego, przekładoznawstwo.

dr hab. Marta Bolińska
www.ujk.edu.pl/ifp
marta.bol@wp.pl
Proza polska XX wieku, literatura regionu świętokrzyskiego, gatunki dziennikarskie, audiodeskrypcja, dziecko i dzieciństwo w literaturze, kulturze i edukacji.

dr hab. Iwona Mityk
www.ujk.edu.pl/ifp
iwona.mityk@ujk.edu.pk
Współczesna literatura polska, ­proza polska XX i XXI wieku, ­konwencje literackie,  twórczość pisarzy regionu świętokrzyskiego, gatunki literatury popularnej.

dr hab. Joanna Nowakowska-Ozdoba  prof. UJK
www.ujk.edu.pl/ifp
joanna.nowakowska-ozdoba@ujk.edu.pl
Proza rosyjskiego romantyzmu, szczególnie twórczość Aleksandra Bestużewa-Marlinskiego; rosyjska powieść historyczna okresu romantyzmu (organizacja przestrzeni, zagadnienia natury filozoficzno-moralnej, związek z literaturą Zachodu – przede wszystkim wpływ tradycji gotyckiej na powieści historyczne romantyków rosyjskich).

prof. dr hab. Ludmiła Szewczenko
www.ujk.edu.pl/ifo
ifs@ujk.edu.pl
Proza rosyjska przełomu XX i XXI wieku; proza rosyjska emigracyjna; teoria literatury; komparatystyka.

dr hab. Magdalena Ożarska
www.ujk.edu.pl/ifo
magdalena.ozarska@ujk.edu.pl
Anglojęzyczna intymistyka kobieca, podróżopisarstwo, literatura angielska XVIII-XIX wieku i jej polska recepcja, krytyczne studia roślinne, studia zwierzęce.

Zakres materiału z literaturoznawstwa na ustny egzamin-rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami na studia doktoranckie:

 • Przedstawienie przyczyn podjęcia studiów III stopnia i argumentacja wyboru literaturoznawczych studiów doktoranckich.

 • Tematyka pracy magisterskiej (prezentacja);

– motywacja wyboru tematu, – krótka relacja z badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej, – zastosowana metodologia (ocena dotyczyć będzie umiejętności zaprezentowania metod badawczych), – przedstawienie założeń i wyników pracy magisterskiej.

 • Aktualne zainteresowania badawcze.

 • Rozumienie istoty pracy naukowej, jej prowadzenia i spodziewanych efektów.

 • Ogólna idea lub wstępna koncepcja pracy doktorskiej (projektu badawczego, który kandydat zamierza zrealizować w trakcie studiów):

– motywacja wyboru danej problematyki, – stopień nowatorstwa i oryginalności proponowanego tematu badań, – ogólna wiedza o literaturze i kulturze epoki, której dotyczy projekt (lub propozycja tematu) oraz ogólna orientacja w wybranej dziedzinie badawczej, – określenie preferowanych metodologii, – zakres chronologiczny pracy, – jakość źródeł i sposobność dostępu do nich, – możliwość praktycznego zastosowania planowanej dysertacji, – potencjalny opiekun / promotor pracy.

 • Ogólna orientacja w metodologii badań nad literaturą lub dziedzinami pokrewnymi.

 • Znajomość ogólnych zagadnień dotyczących wybranej przez kandydata dziedziny badań literaturoznawczych lub dziedzin pokrewnych.

 • Znajomość literatury naukowej związanej z tematem rozprawy oraz planami naukowego rozwoju.

 • Podstawowa wiedza merytoryczna związana z problematyką przyszłej pracy doktorskiej (z wybraną dyscypliną naukową).

 • Prezentacja własnych osiągnięć badawczych (np. publikacje, udział w konferencjach naukowych, działalność w kołach naukowych itp.).

Information

Tuition fee:
------
Duration of the course:
8 semestrów
Added on:
6 September 2016; 09:39 (Magdalena Płusa)
Edited on:
25 March 2017; 21:31 (Mariola Wilczak)

See also

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

30.05.2016

Literaturoznawstwo - studia trzeciego stopnia

Głównym celem studiów doktoranckich z literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo – dydaktycznej i naukowo – badawczej dla potrzeb szkolnictwa wyższego, instytutów badawczo – rozwojowych, jednostek kulturalnych i oświatowych. Absolwent studiów III stopnia (doktoranckich) w zakresie literaturoznawstwa dysponuje wysokim poziomem wiedzy na temat literaturoznawstwa polskiego lub obcego, ma umiejętność prowadzenia własnych badań naukowych oraz zdobywa kompetencje niezbędne w działalności badawczej i w pracy nauczyciela akademickiego.

30.05.2016

Językoznawstwo - studia trzeciego stopnia

Głównym celem studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej i naukowo-badawczej dla potrzeb szkolnictwa wyższego, instytutów badawczych oraz jednostek kulturalnych i oświatowych.

05.09.2016

Humanistyka dzisiaj (film i nowe media, literatura, teatr, sztuka krytyczna)

Instytut Filologii Polskiej zaprasza do podjęcia studiów podyplomowych: Humanistyka dzisiaj ( film i nowe media, literatura, teatr oraz sztuka krytyczna). Studia rozpoczną się w październiku 2016 roku i trwać będą dwa semestry (140 godz.). Ich program skonstruowany został z myślą  o przekazaniu słuchaczowi najnowszej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych. Pozwoli mu ona głębiej zrozumieć zjawiska współczesnej kultury oraz stworzy podstawy do wnikliwszej analizy i interpretacji różnorodnych tekstów (filmu, najnowszej literatury polskiej i światowej, form teatralnych, popkulturowych oraz kontrowersyjnych propozycji sztuki krytycznej). Studia mają formułę dokształcającą. Przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać i świadomie uczestniczyć w kulturze oraz dla tych, którym wiedza o najnowszych zjawiskach rozwijającej się humanistyki jest niezbędna zawodowo, czyli nauczycielom pracującym w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i innych jednostkach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży oraz pracownikom instytucji kultury. Adres logowania: https://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-podyplomowa

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.