Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 28.05.2016 - 29.05.2016
Дата размещения: 30.03.2016

(Bez)kres paradygmatu. Nowoczesność w romantyzmie - romantyzm w nowoczesności / Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые

Organizatorzy konferencji - Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu, Katedra Krytyki  Współczesnej oraz Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego - pragną zachęcić uczestników do odpowiedzi na pytanie  postawione przez Arkadiusza Bagłajewskiego we wstępie do książki  "Obecność romantyzmu":
„Czy romantyzm – rozumiany jako formacja, światopogląd, sposób  odczytania i rozpoznawania świata przez jednostkę pragnącą głębokiej  zmiany rzeczywistości – jest jeszcze obecny we współczesności?"
Wspólnie z badaczami różnych dyscyplin wiedzy chcielibyśmy zastanowić  się, jak we współczesności przejawiają się ślady, znaki pozostawione  przez dziedzictwo romantyzmu.
Mając świadomość, że dziedzictwo to nie może być zamknięte tylko w  formule romantycznego paradygmatu patriotyczno-martyrologicznego,  chcielibyśmy wejść w dialog o relacjach romantyzmu z nowoczesnością na  wielu płaszczyznach.
Interesują nas również najważniejsze pytania, problemy i wyzwania  stojące przed badaczami mierzącymi się z romantyczną tradycją, a także  przebieg procesu szukania odpowiedniego języka mówienia nowoczesnego o  romantyzmie i mówienia o nowoczesności romantyzmu.
Do dyskusji zapraszamy literaturoznawców, kulturoznawców, historyków,  socjologów, religioznawców, jak również innych przedstawicieli nauk  humanistycznych, społecznych i ścisłych zainteresowanych problematyką  żywotności romantycznego dziedzictwa.

Proponowane zagadnienia badawcze:
  - doświadczenie nowoczesności zapisane w twórczości romantyków (np. w  zetknięciu z najnowszymi zdobyczami cywilizacji, myśli społecznej i kulturowej)
  - filozoficzne uwikłanie romantyków w nowoczesne pojmowanie istoty  człowieczeństwa
  - romantycy – jako awangarda tendencji nowoczesnych (literatura,  filozofia, sztuka, ekonomia, pedagogika)
  - romantyzm jako „inna nowoczesność"
  - romantycy jako modernizatorzy języka
  - reinterpretacje twórczości pisarzy należących do kanonu  romantycznego
  - wpływ romantyzmu na literaturę współczesną
  - wpływ romantyzmu na kulturę popularną (film, muzyka, gry, inne formy  artystycznego wyrazu)
  - współczesne wizerunki czołowych romantyków
  - inspiracje romantyczne w historii idei
  - wpływ idei romantycznych na życie społeczne
  - stosunek różnych pokoleń literackich do dziedzictwa romantyzmu (np.
     programowe zmagania z romantyzmem Miłosza, Świetlickiego)
  - obecność paradygmatu romantycznego w wypowiedziach  krytycznoliterackich po 1989 r.

Pytania badawcze:
  - Czy możliwe jest przepisanie historii literatury polskiego  romantyzmu?
  - Czy istnieje zagrożenie przesadnej modernizacji romantyzmu?
  - Jak można czytać romantyzm, korzystając z języka nowoczesnej teorii  (nowoczesnych teorii)?

Zaproponowane zagadnienia nie wyczerpują puli możliwych tematów.
Zachęcamy więc do formułowania własnych pomysłów.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
29.04.2016 21:30
Подача заявок для участников до:
29.04.2016 21:30
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах