Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 26.10.2017 - 28.10.2017
Дата размещения: 07.10.2017

Franciszek Skaryna. Życie, twórczość, recepcja. W 500. rocznicę edycji białoruskiej Biblii: 1517-2017 / Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Białystok

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”,

Grodzieński Państwowy Uniwersytet imienia Janki Kupały: Wydział Filologiczny, Naukowo-Dydaktyczne Centrum Koordynacyjne „Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza”, Katedra Języków Obcych, Biblioteka Naukowa Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały, Muzeum Historii Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały,

Państwowa Instytucja Kultury,

„Grodzieńska Obwodowa Biblioteka Naukowa im. E. Karskiego”,

Wydział Filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku,

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,

mają zaszczyt zaprosić w dniach 26-28 października 2017 roku na JUBILEUSZOWĄ MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ "FRANCISZEK SKARYNA. ŻYCIE, TWÓRCZOŚĆ, RECEPCJA. W 500. ROCZNICĘ EDYCJI BIAŁORUSKIEJ BIBLII: 1517–2017".

Konferencja odbędzie się w Białymstoku i w Grodnie.

PROGRAM KONFERENCJI - w załączniku

Zagadnienia badawcze Konferencji:

  • Od Cyryla i Metodego do Franciszka Skaryny. Biblia Skaryny a początki wschodnio- słowiańskiego i białoruskiego drukarstwa. Białoruski przekład Biblii a inne przekłady narodowe.  Franciszek Skaryna – założyciel drukarstwa białoruskiego. Życie i twórczość Franciszka Skaryny (ok. 1490 - ok. 1540).
  • Aspekty językoznawcze, literaturoznawcze, historyczne i kulturowe dzieła Franciszka Skaryny. Działalność Franciszka Skaryny jako przedmiot badań.
  • Międzynarodowy wymiar życia i dzieła Skaryny między Wschodem a Zachodem: Rzeczpospolita, Czechy, Italia, Wielkie Księstwo Litewskie, Białoruś, Królewiec, Rosja. Białoruskie centra drukarstwa. Druk religijny i świecki, reformacja. Drukarstwo  w języku białoruskim i innych językach słowiańskich.
  • Dzieje drukarstwa w krajach słowiańskich. 550 lat drukarstwa białoruskiego w kontekście kultury europejskiej. Rola i znaczenie alfabetów łacinki, głagolicy i cyrylicy w historii religii chrześcijańskiej i świeckiej kultury Słowian. Rola książki w rozwoju europejskiej myśli naukowej. Drukarstwo a literatura fabularna. Książka – źródło wiedzy: rola książek wychowaniu człowieka. Książka w epoce multimedialnej.
  • Recepcja literacka i naukowa dzieła Franciszka Skaryny na Białorusi, w Polsce i w Europie. Światowe znaczenie dziedzictwa twórczego i działalności oświatowej Franciszka Skaryny. Skaryna we współczesnej kulturze: reinterpretacje.

Serdecznie zapraszamy do Białegostoku i Grodna!

W 2018 roku planujemy publikację punktowanej, recenzowanej monografii o Skarynie.

*

Konferencja obradować będzie pierwszego dnia w Białymstoku; drugiego dnia jej uczestnicy przejadą (pociągiem) do Grodna, gdzie przewidujemy m.in. zwiedzanie miasta. Trzeciego dnia kontynuowane będą obrady, a także przewidziano czytanie tekstów starobiałoruskich i część artystyczną Konferencji.

Uczestnicy Konferencji powinni mieć wizę białoruską. Prosimy o przesłanie do 30 czerwca 2017 roku danych paszportowych potrzebnych do wystawienia oficjalnych zaproszeń przez Grodzieński Państwowy Uniwersytet im Janki Kupały. Wiza otrzymana na podstawie takiego zaproszenia jest bezpłatna i jest ważna na czas pobytu na Konferencji.

Przewidujemy wpisowe: w Polsce (200 zł) wpłacone na konto wskazane przez Uniwersytet w Białymstoku oraz osobno na Białorusi (20 USD), uregulowane na miejscu.

W ramach wpisowego zapewniamy wyżywienie, program kulturalny oraz druk monografii pokonferencyjnej. Nie pokrywa ono kosztów noclegu (zaproponujemy pokoje o różnym standardzie) i przejazdu na miejsca, gdzie odbywać się będzie sesja.

*

Języki konferencji: białoruski, polski, angielski, rosyjski (i inne języku kongresowe).

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 maja 2017 roku.

Przygotowanie Konferencji wiąże się z poniesieniem kosztów przez stronę białoruską i polską jeszcze przed samą sesją. Dlatego prosimy o podjęcie wiążącej decyzji dotyczącej uczestnictwa.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: jlawski@wp.pl – z dopiskiem w tytule: „Skaryna”.
 

prof. Jarosław Ławski                                         prof. Swietłana Musijenko

(Uniwersytet w Białymstoku)                             (Uniwersytet im. Janki Kupały)

 

dr Łukasz Zabielski                                            doc. dr Swietłana Honczar

(Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego)          (Uniwersytet im. Janki Kupały)       

Информация

Оплата:
wpisowe: w Polsce (200 zł) wpłacone na konto wskazane przez Uniwersytet w Białymstoku oraz osobno na Białorusi (20 USD), uregulowane na miejscu
Дата размещенияСкачать:

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах