Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 26.10.2017 - 28.10.2017
Added on: 07.10.2017

Franciszek Skaryna. Życie, twórczość, recepcja. W 500. rocznicę edycji białoruskiej Biblii: 1517-2017 / Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”,

Grodzieński Państwowy Uniwersytet imienia Janki Kupały: Wydział Filologiczny, Naukowo-Dydaktyczne Centrum Koordynacyjne „Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza”, Katedra Języków Obcych, Biblioteka Naukowa Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały, Muzeum Historii Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały,

Państwowa Instytucja Kultury,

„Grodzieńska Obwodowa Biblioteka Naukowa im. E. Karskiego”,

Wydział Filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku,

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,

mają zaszczyt zaprosić w dniach 26-28 października 2017 roku na JUBILEUSZOWĄ MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ "FRANCISZEK SKARYNA. ŻYCIE, TWÓRCZOŚĆ, RECEPCJA. W 500. ROCZNICĘ EDYCJI BIAŁORUSKIEJ BIBLII: 1517–2017".

Konferencja odbędzie się w Białymstoku i w Grodnie.

PROGRAM KONFERENCJI - w załączniku

Zagadnienia badawcze Konferencji:

  • Od Cyryla i Metodego do Franciszka Skaryny. Biblia Skaryny a początki wschodnio- słowiańskiego i białoruskiego drukarstwa. Białoruski przekład Biblii a inne przekłady narodowe.  Franciszek Skaryna – założyciel drukarstwa białoruskiego. Życie i twórczość Franciszka Skaryny (ok. 1490 - ok. 1540).
  • Aspekty językoznawcze, literaturoznawcze, historyczne i kulturowe dzieła Franciszka Skaryny. Działalność Franciszka Skaryny jako przedmiot badań.
  • Międzynarodowy wymiar życia i dzieła Skaryny między Wschodem a Zachodem: Rzeczpospolita, Czechy, Italia, Wielkie Księstwo Litewskie, Białoruś, Królewiec, Rosja. Białoruskie centra drukarstwa. Druk religijny i świecki, reformacja. Drukarstwo  w języku białoruskim i innych językach słowiańskich.
  • Dzieje drukarstwa w krajach słowiańskich. 550 lat drukarstwa białoruskiego w kontekście kultury europejskiej. Rola i znaczenie alfabetów łacinki, głagolicy i cyrylicy w historii religii chrześcijańskiej i świeckiej kultury Słowian. Rola książki w rozwoju europejskiej myśli naukowej. Drukarstwo a literatura fabularna. Książka – źródło wiedzy: rola książek wychowaniu człowieka. Książka w epoce multimedialnej.
  • Recepcja literacka i naukowa dzieła Franciszka Skaryny na Białorusi, w Polsce i w Europie. Światowe znaczenie dziedzictwa twórczego i działalności oświatowej Franciszka Skaryny. Skaryna we współczesnej kulturze: reinterpretacje.

Serdecznie zapraszamy do Białegostoku i Grodna!

W 2018 roku planujemy publikację punktowanej, recenzowanej monografii o Skarynie.

*

Konferencja obradować będzie pierwszego dnia w Białymstoku; drugiego dnia jej uczestnicy przejadą (pociągiem) do Grodna, gdzie przewidujemy m.in. zwiedzanie miasta. Trzeciego dnia kontynuowane będą obrady, a także przewidziano czytanie tekstów starobiałoruskich i część artystyczną Konferencji.

Uczestnicy Konferencji powinni mieć wizę białoruską. Prosimy o przesłanie do 30 czerwca 2017 roku danych paszportowych potrzebnych do wystawienia oficjalnych zaproszeń przez Grodzieński Państwowy Uniwersytet im Janki Kupały. Wiza otrzymana na podstawie takiego zaproszenia jest bezpłatna i jest ważna na czas pobytu na Konferencji.

Przewidujemy wpisowe: w Polsce (200 zł) wpłacone na konto wskazane przez Uniwersytet w Białymstoku oraz osobno na Białorusi (20 USD), uregulowane na miejscu.

W ramach wpisowego zapewniamy wyżywienie, program kulturalny oraz druk monografii pokonferencyjnej. Nie pokrywa ono kosztów noclegu (zaproponujemy pokoje o różnym standardzie) i przejazdu na miejsca, gdzie odbywać się będzie sesja.

*

Języki konferencji: białoruski, polski, angielski, rosyjski (i inne języku kongresowe).

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 maja 2017 roku.

Przygotowanie Konferencji wiąże się z poniesieniem kosztów przez stronę białoruską i polską jeszcze przed samą sesją. Dlatego prosimy o podjęcie wiążącej decyzji dotyczącej uczestnictwa.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: jlawski@wp.pl – z dopiskiem w tytule: „Skaryna”.
 

prof. Jarosław Ławski                                         prof. Swietłana Musijenko

(Uniwersytet w Białymstoku)                             (Uniwersytet im. Janki Kupały)

 

dr Łukasz Zabielski                                            doc. dr Swietłana Honczar

(Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego)          (Uniwersytet im. Janki Kupały)       

Information

Fee:
wpisowe: w Polsce (200 zł) wpłacone na konto wskazane przez Uniwersytet w Białymstoku oraz osobno na Białorusi (20 USD), uregulowane na miejscu
Added on:
7 October 2017; 23:39 (Mariola Wilczak)
Edited on:
24 October 2017; 12:48 (Mariola Wilczak)

See also

06.12.2016

Pamięć kultury: żywe słowo Elizy Orzeszkowej / Międzynarodowa konferencja naukowa

Organizatorzy:

20.02.2021

Dialog kultury gruzińskiej i polskiej w XIX i XX wieku. Literatura – Język – Historia / Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne”. Edycja I

Na konferencję zapraszają Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wwydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Filologiczny Państwowego Uniwersytetu im. Akakiego Ceretelego w Kutaisi (Gruzja). Konferencja odbędzie się 8 maja (sobota) 2021 roku w Białymstoku w formule sesji online.

02.10.2017

Dramaty Cypriana Norwida. Teksty - konteksty - interteksty / konferencja

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję "Dramaty Cypriana Norwida. Teksty - konteksty - interteksty". Wydarzenie odbędzie się w dniach 9-10 października 2017 w Sali Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przemieście 26/28).

30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.