Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 04.10.2016 - 05.10.2016
Added on: 05.08.2016

Białorusko-polskie stosunki kulturowo-językowe

Type of the event:
Conference
Organisers:

 

Narodowa Akademia Nauk Białorusi
Centrum Badań nad Białoruską Kulturą, Językiem i Literaturą
Instytut Językoznawstwa im. Jakuba Kołasa
oraz
Instytut Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk

 

zapraszają do wzięcia udziału w

Międzynarodowej konferencji naukowej

„BIAŁORUSKO-POLSKIE STOSUNKI KULTUROWO-JĘZYKOWE:
HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ"

 

która odbędzie się w Mińsku 4–5 października 2016 roku

Konferencja odbędzie się w dniach 45 października 2016 r. w Mińsku

 

Tematyka konferencji:

• Wielojęzyczność i wielokulturowość pogranicza białorusko-polskiego

• Dialekt w białoruskim i polskim dyskursie naukowym

• Leksykografia polsko-białoruska

• Zabytki języka białoruskiego i polskiego jako źródło badań w zakresie toponimii i antroponimii

• Etnokulturowe aspekty kontaktów białorusko-polskich

 

Języki konferencji: białoruski, polski, rosyjski

Zgłoszenia na konferencję prosimy wysyłać na adres:

bielpol2016@gmail.com do 05.09.2016 r.

 

Teksty artykułów należy przekazać najpóźniej podczas rejestracji uczestników konferencji. Planowane jest wydanie po konferencji tomu z artykułami. Komitet organizacyjny pozostawia sobie prawo nieprzyjęcia artykułu, jeżeli nie będzie on odpowiadał wymogom druku w tomie.

 

Koszty transportu, wyżywienie i zakwaterowanie pokrywa jednostka delegująca.

Adres komitetu organizacyjnego: Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа, п. 905, вул. Сурганава, д. 1, к. 2, г. Мінск, 220072.

 

Komitet konferencji:

doc. dr Ihar Kapyłou,

dr Mirosław Jankowiak,

dr Małgorzata Ostrówka,

dr Veranika Kurtsova,

dr Natalia Snihirova;

e-mail: bielpol2016@gmail.com

 

 

Komitet honorowy:

prof. dr hab. Anna Zielińska

dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN

dr hab. Nina Barszczewska, prof. UW

 

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.