Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 18.11.2016 g.09:00 - 19.11.2016 g.15:00
Added on: 14.11.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"

Type of the event:
Conference
City or town:
Białystok
Target groups:
Students, PhD Students, Teachers, Independent academics, Doctors

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI:
• Inspiracje orientalne w literaturach słowiańskich od średniowiecza do współczesności.
• Problemy metodologiczne w badaniach nad muzułmańskim Wschodem: warunki
polskie, kontekst europejski.
• Literackie obrazy krajów muzułmańskich.
• Badacze Wschodu muzułmańskiego w Polsce i innych krajach słowiańskich.
• Idee Wschodu w polityce i kulturze XVI-XX wieku.
• Wschód muzułmański z perspektywy I i II Rzeczypospolitej.
• Wschód mistyczny w ujęciu XIX-wiecznym i jego wpływ na polityczne aspekty odrodzenia
państwa polskiego w 1918 roku.
• Podróże polskich pisarzy, uczonych, polityków, dyplomatów do krajów muzułmańskich:
ich świadectwa, diagnozy, fascynacje.
• Pamiętniki i ich twórcy: źródła do poznania dziejów Wschodu w okresie staropolskim
i w XIX w.
• Polacy na Wschodzie: dobrowolni imigranci – przymusowi osiedleńcy i zesłańcy
Tak jak podczas wcześniejszych konferencji organizowanych wspólnie ze Związkiem
Tatarów RP (2014 i 2015 r.) interesować nas będą również zagadnienia związane z historią,
kulturą i literaturą polskich, litewskich i białoruskich Tatarów:
• Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura
polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie,
tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne).
• Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy).
• Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie.
• Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.

Information

Application deadline for participants:
17.11.2016 08:00

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.