Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 31.05.2019 - 01.06.2019
Added on: 18.02.2019

Mickiewicz i romantycy wobec kultur wschodniosłowiańskich

Type of the event:
Conference
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors, Others

Na przełomie maja i czerwca w Grodzieńskim Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały odbędzie się międzynarodowa konferencja "Mickiewicz i romantycy wobec kultur wschodniosłowiańskich".

Adam Mickiewicz

Katedra Języków Obcych Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza w Grodnie, Biblioteka Naukowa Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencje komparatystyczną z cyklu „Mickiewicz i kultury”. Tematem spotkania w 2019 roku będzie: „Mickiewicz i romantycy wobec kultur wschodniosłowiańskich”.

Sesja odbędzie się w Grodnie na Grodzieńskim Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały w dniach 31 maja–1 czerwca 2019 roku.

Dzień pierwszy (31 V): obrady plenarne.

Dzień drugi (1 VI): program kulturalny, obrady plenarne.

Tematy badawcze:

  • Mickiewicz wobec kultury białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.
  • Kultury wschodniosłowiańskie i ich tradycja w twórczości romantyków europejskich.
  • Mickiewicz w kulturze białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.
  • Mickiewicz w kulturach wschodniosłowiańskich: ujęcia interdyscyplinarne.
  • Język, sztuka, słowo Słowian Wschodnich a Mickiewicz.
  • Mickiewicz na ziemi białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.
  • Pierwiastki białoruskie w liryce, epice i dramacie wieszcza.
  • Rocznice Mickiewiczowskie i ich obchody wśród Słowian Wschodnich.

Uczestnicy Konferencji powinni mieć wizę białoruską. Prosimy o przesłanie do 10 marca 2019 roku danych paszportowych potrzebnych do wystawienia oficjalnych zaproszeń przez Grodzieński Państwowy Uniwersytet im J. Kupały. Wiza otrzymana na podstawie takiego zaproszenia jest bezpłatna i jest ważna na czas pobytu na Konferencji.

Organizatorzy przewidują wpisowe: wpłacone na Białorusi (30 euro), uregulowane na miejscu.

W ramach programu kulturalnego planowana jest wycieczka: Jezioro Litewka –Nowogródek – Jezioro Świteź.

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają obiady i kolację, program kulturalny oraz druk monografii pokonferencyjnej. Wpisowe nie pokrywa kosztów noclegu i podróży do Grodna.

Języki konferencji: białoruski, polski, angielski, rosyjski (i inne języki kongresowe).

Zgłoszenia można nadsyłać do 1 marca 2019 roku (wraz z damyni na wizę) na adres mailowy: inst.a.mickiewicz@gmail.com – z dopiskiem w tytule: „Mickiewicz i kultury”.

Przygotowanie Konferencji wiąże się z poniesieniem kosztów przez stronę białoruską i polską jeszcze przed samą sesją. Dlatego zainteresowani proszeni są o podjęcie wiążącej decyzji dotyczącej uczestnictwa.

 

Information

Application deadline for speakers:
01.03.2019
Fee:
30 euro

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.